Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 29.03.2016 - 11:17  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:02  //  zobrazené: 19154

Rokovací poriadok komisií MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šali sa v zmysle ustanovenia § 12, ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznieslo na tomto rokovacom poriadku komisií mestského zastupiteľstva. Komisie mestského zastupiteľstva sa zriaďujú ako fakultatívne orgány samosprávy mesta, ktoré pomáhajú plniť jej úlohy. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb.      o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno zriadiť ako dočasné alebo stále. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších obyvateľov mesta z radov odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. V oblastiach, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva.


§ 1
Úvodné ustanovenia

 

(1) Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) upravuje prípravu, priebeh zasadnutí, prípravu stanovísk ako aj spôsob ich vyhotovenia                   a doručovania.

(2) Komisie zriaďuje Mestské zastupiteľstvo v Šali (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktoré im vymedzuje ich povinnosti, ktoré tvoria prílohu tohto rokovacieho poriadku.

(3) Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.


§ 2
Kompetencia komisií

 

(1) Poradná funkcia komisií
Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 • a) vypracovávajú odborné stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva,
 • b) spolupracujú pri tvorbe rozvojových koncepcií danej oblasti,
 • c) vypracovávajú stanoviská k riešeniu ďalších dôležitých otázok života mesta.

(2) Iniciatívna funkcia komisií
Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 • a) vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta pre rokovania mestského zastupiteľstva,
 • b) predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
 • c) spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení.

(3) Kontrolná funkcia

 • a)   kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ v oblasti svojej pôsobnosti,
 • b)   kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov,
 • c)   dozerajú na celkovú činnosť MsÚ v rámci svojej pôsobnosti.

Komisie nemajú rozhodovacie právomoci v oblasti výkonu svojej činnosti.

§ 3
Komisie a ich oblasť pôsobenia

 

(1) Mestské zastupiteľstvo zriadilo 8 stálych komisií.

 1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 2. Komisia kultúry a cestovného ruchu
 3. Komisia mládeže a športu
 4. Komisia ekonomická
 5. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
 6. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
 7. Komisia školstva
 8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Pôsobnosť komisií je definovaná v prílohe tohto rokovacieho poriadku.


§ 4
Dočasné komisie

 

Pre riešenie jednorazovej alebo krátkodobej záležitosti alebo úlohy môže mestské zastupiteľstvo zriadiť dočasnú komisiu. Činnosť dočasnej komisie sa končí rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo pri kreovaní dočasnej komisie zvolí jej členov, predsedu a určí pôsobnosť komisie.


§ 5
Voľba členov komisií

 

(1) Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním.

(2) MsÚ zabezpečí informovanie verejnosti o vytvorených komisiách.

(3) Záujemca o prácu v komisii odovzdá písomne alebo elektronicky na podateľňu mestského úradu žiadosť o členstvo v komisii. V žiadosti uvedie svoje kontaktné údaje, profesný životopis a názov komisie, v ktorej chce pracovať.


§ 6
Zánik členstva v komisii

(1) Členstvo v komisii zaniká:

 • a) zánikom komisie
 • b) vzdaním sa členstva adresovaným MsZ písomnou formou alebo elektronickou poštou
 • c) automaticky po troch neúčastiach za sebou (mimo práceneschopnosti)
 • d) zrušením členstva mestským zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie v odôvodnených prípadoch.

(2) V prípade zániku členstva môže mestské zastupiteľstvo zvoliť nového člena.

§ 7
Členovia komisií

 

(1) Členmi komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva a ďalšie osoby zvolené mestským zastupiteľstvom.

(2) Funkčné obdobie členov komisií je totožné s funkčným obdobím poslancov mestského zastupiteľstva.

(3) Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, dávať otázky, predkladať návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti  a obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov.

(4) Členovia komisie môžu byť komisiou poverení osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie.

(5) Poslanec mestského zastupiteľstva môže byť členom maximálne 2 komisií.

(6) Každá komisia má maximálne 11 členov, z toho sú minimálne 4 poslanci mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť o inom pomere členov ľubovoľnej komisie.

(7) Členom komisie prislúcha za účasť na rokovaní komisie odmena podľa zásad odmeňovania.

§ 8
Predseda a podpredseda komisie

 

(1) Na čele komisie je predseda komisie, ktorého tajným hlasovaním volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

(2) Predseda komisie:

 • a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia, vedie ich a spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutia komisie,
 • b) organizuje spoluprácu s výbormi mestských častí a ďalšími komisiami mestského zastupiteľstva,
 • c) zastupuje komisiu navonok, najmä na rokovaní mestského zastupiteľstva,
 • d) predkladá mestskému zastupiteľstvu vyhodnotenie činnosti komisie,
 • e) zabezpečuje úlohy, ktorými ho poverí mestské zastupiteľstvo.

(3) Podpredsedu komisie volia členovia komisie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže funkciu vykonávať.


§ 9
Tajomník komisie

 

(1)  Tajomníka komisie určuje prednosta mestského úradu z radov zamestnancov mesta.
(2) Tajomník komisie:

 • a) zodpovedá za organizačno–technické zabezpečenie zasadania komisie (pozvánky, prezenčné listiny, prizvanie účastníkov a pod.),
 • b) zodpovedá za vyhotovenie uznesení, zápisníc zo zasadnutí komisie a ich odovzdanie na odbor organizačný, príslušnému vedúcemu oddelenia mestského úradu, príp. riaditeľom mestských organizácií,
 • c) sleduje realizáciu komisiou prijatých uznesení, o čom na zasadnutiach informuje členov komisie,
 • d) plní osobitné úlohy, ktorými ho poverí predseda komisie alebo komisia,
 • e) zabezpečuje podkladový materiál pre rokovanie komisie,
 • f) zabezpečuje včasné zverejňovanie relevantných materiálov na internetových stránkach,
 • g) zabezpečuje distribúciu zápisníc členom komisie,
 • h) zabezpečuje zverejňovanie pozvánok a zápisníc na stránke mesta,
 • i) zabezpečuje včasné publikovanie materiálov na pracovnom portáli elektronickej samosprávy,
 • j) tajomníkovi komisie prislúcha za účasť na rokovaní komisie odmena podľa zásad odmeňovania,

§ 10
Vzťah komisií k orgánom mesta

 

(1)  Mestské zastupiteľstvo:

 • zriaďuje komisie a volí ich predsedov a členov,
 • určuje ich práva, povinnosti a pôsobnosť,
 • ukladá im úlohy.

(2)  Mestský úrad:

 • zabezpečuje administratívno-materiálnu a technickú činnosť komisií,
 • zabezpečuje odborné podklady pre činnosť komisií,
 • zabezpečuje zverejňovanie informácií na internete a v iných médiách.

(3)  Mestská polícia

 •  komisie spolupracujú s MsP najmä pri kontrole dodržiavania VZN a pod.

(4)  Hlavný kontrolór:

 • komisie spolupracujú s hlavným kontrolórom pri kontrole dodržiavania VZN  a prešetrovaní sťažností. Komisie predkladajú hlavnému kontrolórovi požiadavky na riešenie v prípade pochybenia či podozrenia z nezákonnej činnosti a z postupov porušenia interných predpisov mesta.


§ 11
Príprava zasadnutí

 

(1) Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla raz mesačne.

(2) Program rokovania komisie navrhuje jej predseda. Tajomník komisie zabezpečí zverejnenie pozvánky s programom zasadnutia komisie na internetovej stránke mesta najneskôr 5 dní pred zasadnutím.

(3) Materiály a návrhy môžu komisii predkladať: primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície a prednosta MsÚ.

(4) Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.

(5) Podklady určené na prerokovanie v komisii sa sústreďujú u tajomníka komisie.

(6) Tajomník komisie doručí materiály členom komisie elektronickou poštou najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie a zároveň zabezpečí ich publikovanie na pracovnom portáli.

(7) Ktorýkoľvek člen komisie môže navrhnúť prerokovanie materiálu, ktorý je určený na prerokovanie mestským zastupiteľstvom.


§ 12
Rokovanie komisií

 

(1) Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Ak nie je prítomný na zasadnutí dostatočný počet členov komisie, zvolá predsedajúci do  7 dní nové zasadnutie komisie.

(2) Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť na jej zasadnutí, je povinný sa vopred ospravedlniť predsedovi komisie.

(3) Podľa povahy prerokovávanej veci môže komisia k jednotlivým bodom programu prizvať hostí.

(4) V úvode rokovania komisia prerokuje spravidla informáciu o výsledkoch zasadnutia mestského zastupiteľstva, návrhy na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva pre komisiu a kontrolu plnenia svojich uznesení.

(5) Komisie môžu rokovať spoločne a podávať mestskému zastupiteľstvu spoločné správy, návrhy a stanoviská.

(6) O každom návrhu rozhoduje komisia hlasovaním, na ktoré je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

(7) Člen komisie má právo na zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie.

(8) Do 7 dní po konaní komisie musia byť na internete zverejnené stanoviská, uznesenia a výsledky hlasovania komisie, prezenčná listina a hlasovanie členov komisie                   o jednotlivých bodoch uznesenia.

(9) Zápisnicu podpisuje predseda komisie, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť zápisnice. Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny.

(10) Komisia rokuje na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú poverení členovia komisie, vedúci zamestnanci mesta a riaditelia mestských organizácií, orgány, organizácie alebo inštitúcie, s ktorými bolo spracovanie dohodnuté alebo bol materiál od nich vyžiadaný.

(11) Komisie môžu prerokovať i ústne predložené návrhy na zasadnutiach komisií, ktoré predložia členovia komisie, primátor mesta, vedúci zamestnanci mesta a riaditelia mestských organizácií.

(12) Na zasadnutie komisií sa prizýva podľa potreby vedúci príslušného oddelenia mestského úradu alebo riaditelia mestských organizácií.

(13) Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta, rozpočtového provizória, interných predpisov mesta podliehajúcich schvaľovaniu MsZ a záväzných koncepčných materiálov, musí byť pred zasadnutím MsZ prerokované vo všetkých komisiách MsZ.

§ 13
Spoločné ustanovenia

 

(1) Predsedovia komisií dbajú o to, aby stanoviská komisií boli v súlade so všeobecne záväznými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Šaľa a smernicami platnými v meste Šaľa.

(2) Originál zápisnice sa odovzdáva na odbor organizačný.

§ 14
Záverečné ustanovenie

 

(1) Tento Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2011 – VII. dňa 10. februára 2011            a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2011.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto rokovacieho poriadku sa ruší doterajší Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali.

(3) Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na činnosť a rokovanie komisií, ktoré vytvorilo     a zriadilo mesto v súlade s osobitnou právnou úpravou.

(4) Zmeny a doplnenia tohto interného predpisu boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 14. februára 2013, Uznesením č. 1/2013 – VII. a nadobúdajú účinnosť dňom 15. februára 2013.

(5) Zmeny a doplnenia tohto interného predpisu boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 29. januára 2015, Uznesením č. 1/2015 – V. a nadobúdajú účinnosť dňom
29. januára 2015.


Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali
Príloha č. 1 – oblasti pôsobenia jednotlivých komisií


1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • so zriaďovaním, zrušovaním, zmenami a doplnkami v náplni činnosti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • s poskytovaním starostlivosti v oblasti sociálnych služieb
 • so žiadosťami o poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci
 • so žiadosťami o poskytnutie sociálnych pôžičiek
 • so zabezpečením opatrovateľskej služby mesta a zdravotnej starostlivosti
 • s návrhom poradovníka žiadateľov o mestský byt
 • s posudzovaním nájomných zmlúv na užívanie mestských bytov
 • s výmenou bytov, poskytnutím náhradného bytu, výpoveďou z nájmu bytu
 • so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií alebo návratných finančných výpomocí žiadateľom poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť
 • s činnosťou centier dennej starostlivosti o seniorov
 • s návrhmi VZN mesta týkajúcich sa oblastí sociálnej, zdravotnej a bytovej


2.   Komisia kultúry a cestovného ruchu

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • s ochranou kultúrnych pamiatok
 • s činnosťou MsKS a koncepciou rozvoja organizácie
 • s koncepciou rozvoja kultúry,
 • s plánom kultúrnych podujatí
 • s posudzovaním projektov občianskych združení, iných právnických a fyzických osôb v oblasti kultúry, ktoré žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta
 • s organizačno-technickým zabezpečením mestských kultúrno-spoločenských podujatí
 • s poskytovaním dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí
 • s posúdením návrhov na zriadenie kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (divadlo, galéria, múzeum, knižnica)
 • s návrhmi na zápis do kroniky mesta
 • s návrhmi na ocenenia jednotlivcov i kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry
 • so vzťahmi s družobnými mestami, nadväzovaním kontaktov s obcami na Slovensku a v zahraničí
 • s prípravou zmlúv na medzimestskej úrovni
 • s prípravou organizačno-technického zabezpečenia pobytu delegácií družobných miest v meste
 • s návrhmi VZN mesta v oblasti kultúry
 • s výstavbou, údržbou, využívaním a správou mestských kultúrnych zariadení


3.   Komisia mládeže a športu

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • s koncepciou využitia voľného času, práce s mládežou
 • s posudzovaním projektov občianskych združení, iných právnických a fyzických osôb v oblasti kultúry, mládeže a športu, ktoré žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta
 • s návrhmi na ocenenia jednotlivcov i kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry, mládeže a športu
 • s návrhmi VZN mesta v oblasti mládeže a športu
 • s výstavbou, údržbou, využívaním a správou mestských športových zariadení
 • s poriadaním mestských športových podujatí
 • s koncepciou rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitím voľného času
 • s utváraním podmienok pre rozvoj športu pre všetkých
 • s podporou organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí
 • so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií právnickým osobám pôsobiacim v oblasti telesnej kultúry


4.   Komisia ekonomická

      vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • s podporou podnikania
 • s analýzami plnenia rozpočtov
 • s prijímaním úverov alebo pôžičiek
 • s určovaním výšky miestnych poplatkov
 • so zriaďovaním, zrušovaním rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
 • so zakladaním a zrušovaním obchodných spoločností
 • s majetkovou účasťou mesta v právnickej osobe
 • so žiadosťami a návrhmi na prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 • so zásadami hospodárenia s majetkom mesta (kúpa, predaj, záložné právo)
 • so zmenami územia mesta
 • so žiadosťami o poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí
 • s návrhmi na určenie platu a výšky odmeny primátora mesta a hlavného kontrolóra
 • s návrhmi na určenie odmeny zástupcu primátora mesta
 • s návrhmi zásad odmeňovania poslancov MsZ
 • s návrhmi VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, daní, poplatkov, cenníkov za služby
 • s koncepciu rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu
 • s návrhmi VZN týkajúcich sa obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja


5.   Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • s realizáciou investičnej činnosti
 • s budovaním technickej infraštruktúry a dopravných stavieb
 • s PHSR mesta
 • s rozvojom bývania
 • s územným plánovaním a zmenami územnoplánovacej dokumentácie mesta
 • s návrhmi VZN v oblasti ÚP, výstavby a dopravy
 • s technickým stavom miestnych komunikácií
 • s označovaním ulíc a verejných priestranstiev
 • s mestskou hromadnou dopravou


6.   Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • s odpadovým hospodárstvom
 • so zásobovaním pitnou vodou
 • s koncepciou tvorby a ochrany životného prostredia
 • návrhmi VZN v oblasti ŽP a verejného poriadku
 • s materiálno-technickým vybavením mestskej polície
 • s čistotou mesta, správy a údržby verejnej zelene, odvozu komunálneho odpadu
 • so stavom verejného osvetlenia
 • so zimnou údržbou
 • s chovom spoločenských a hospodárskych zvierat na území mesta


7.   Komisia školstva

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti:

 • s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom mesta
 • s návrhmi koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
 • s výchovno-vzdelávacím procesom na školách
 • s materiálno-technickým vybavením škôl a školských zariadení
 • s návrhmi na vytvorenie obvodov základných škôl
 • s návrhmi na zriadenie, zrušenie a zlúčenie škôl, školských a predškolských zariadení
 • s delegovaním zástupcov mesta do školských rád
 • s činnosťou Centra voľného času
 • s posúdením žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
 • s návrhom na určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov
 • s návrhom na rozdeľovanie financií školám a školským zariadeniam
 • s návrhmi VZN týkajúcich sa oblasti školstva