Domov
publikované: 12.02.2024 - 12:47  //  aktualizácia: 03.07.2024 - 09:49  //  zobrazené: 1186

CAF

Šalianska radnica už niekoľko rokov pracuje na skvalitňovaní služieb pre občanov. Toto vedenie mesta od nástupu nastavuje filozofiu fungovania úradu v zmysle služby občanovi, lebo verejná služba má znamenať, že úrad je tu pre občana s cieľom vybaviť jeho požiadavku čo najústretovejšie.

Po vybudovaní klientskeho centra  sa v roku 2021 zapojila radnica do výzvy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a bola úspešne vybratá ako jedna z 8 samospráv na Slovensku, ktorej bude poskytnutá podpora pri implementácii modelu CAF.

Spolu s mestami Nitra, Liptovský Mikuláš, Žilina, mestskými časťami Bratislava – Karlova Ves, Rača, Vajnory a obcou Vysoká nad Kysucou sa vydalo na cestu za zlepšovaním, ktoré bolo na záver spojené so získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF v Šali v roku 2022. 

ÚNMS SR týmto organizáciám poskytla školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť, ktorá im proces implementácie modelu CAF uľahčila a pomohla úspešne prejsť aj Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá preverila správnosť zrealizovaných krokov.

Viac o projekte:

https://sala.sk/clanok/zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy

Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality, ktorý sa pôvodne inšpiroval modelom výnimočnosti EFQM. Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) sa na niekoľko mesiacov stal sprievodcom administratívnych kapacít mesta. Časť zamestnancov úradu absolvovala vzdelávanie a pripravila spoločne samohodnotiacu správu.  Na základe nej bol následne spracovaný akčný plán zlepšovania, ktorý MsÚ postupne napĺňa.

MsÚ Šaľa po prvom úspešnom získaní titulu Efektívny používateľ modelu CAF  pustil do ďalšieho samohodnotenia. Spätná väzba na kvalitu služieb vo verejnej správe prostredníctvom európskeho nástroja manažérstva kvality je založená na osvedčenom modely CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia). Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor. Pomáha organizáciám verejného sektora zvyšovať ich výkonnosť, pomáha manažérom nájsť cestu k výnimočnosti, graficky znázorňuje a vysvetľuje príčiny a súvislosti medzi organizačnými faktormi a výsledkami výkonnosti. Cieľom bolo pokračovať v organizácii s interným zlepšovaním, získať štruktúrovaný obraz o fungovaní organizácie prostredníctvom samohodnotenia realizovaným vlastnými zamestnancami, následne definovať námety pre zlepšovacie činnosti a zvýšiť kvalitu procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti.

Vedenie mesta vyjadrilo projektu podporu a prijalo rozhodnutie vypracovať samohodnotiacu správu  a následne po dvoch rokoch znovu, a podporilo zamestnancov, ktorí sa do jej tvorby i ďalšieho zlepšovania zapojili.


Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF

https://sala.sk/clanok/mesto-sala-sa-vydalo-na-cestu-za-zlepsovanim-na-principoch-modelu-caf


Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/mesto-sala-sa-vydalo-na-cestu-za-zlepsovanim-na-principoch-modelu-caf


Harmonogram implementácie prvého cyklu CAF

https://www.crz.gov.sk/data/att/2714829.pdf  


Ceste MsÚ Šaľa za zlepšovaním na princípoch modelu CAF pokračuje

https://sala.sk/clanok/cesta-msu-sala-za-zlepsovanim-na-principoch-modelu-caf-pokracuje


Mesto Šaľa - kvalita v samospráve je cestou k spokojnosti občanov 

https://www.normoff.gov.sk/aktuality/1000/mesto-sala-kvalita-v-samosprave-je-cestou-k-spokojnosti-obcanov/


Šaľa získala titul CAF

https://www.sala.sk/clanok/sala-ziskala-titul-caf


Všeobecne o modeli CAF:


Model CAF pre organizácie samosprávy

https://www.zmos.sk/model-caf-pre-organizacie-samospravy-oznam/mid/405616/.html


CAF v EÚ – Európsky inštitút verejnej správy

https://www.eipa.eu/caf-resource-centre/


ÚNMS

Slovenská databáza používateľov modelu CAF

https://www.normoff.gov.sk/stranka/21/model-caf/


Príručka pre model CAF

https://www.normoff.gov.sk/files/docs/prirucka-caf-2020-620368e387b90.pdf?csrt=4711281764585466839


Externá spätná väzba modelu CAF 

https://www.normoff.gov.sk/stranka/369/externa-spatna-vazba-modelu-caf/?csrt=4711281764585466839


Model CAF - Spoločný rámec hodnotenia

https://cafcentrum.unms.sk/predstavenie-modelu-caf


Chceme byť stále lepší pre vás ( pokračuje II. cyklus implementácie modelu CAF)

https://sala.sk/clanok/chceme-byt-stale-lepsi-pre-vas

DRUHÝ CYKLUS ZLEPŠOVANIA MSÚ ŠAĽA NA PRINCÍPOCH MODELU CAF POKRAČUJE

https://sala.sk/clanok/druhy-cyklus-zlepsovania-msu-sala-na-principoch-modelu-caf-pokracuje

Prílohy