Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.03.2023 - 10:51  //  aktualizácia: 07.03.2023 - 10:55  //  zobrazené: 478

01/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 07.03.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Ing. Peter Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

 

 

Ďalej boli prítomní: Ing. Martina Bartošovičová, Miroslav Políček                                             

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácie o zvolení členov komisie a voľba podpredsedu komisie
  3. Oboznámenie členov s platným Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v   

     Šali

  1. Návrh termínov komisie
  2. Rôzne
  3. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

2.  Informácie o zvolení členov komisie a voľba podpredsedu komisie

 

Predsedníčka komisie vyzvala všetkých členov aby sa v krátkosti predstavili.

 

Za podpredsedu komisie bola navrhnutá Mgr. Monika Budaiová a následne bola jednohlasne zvolená do funkcie podpredsedu komisie.

 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

  Hlasovanie: Prítomní: 11

                      za: 11

 

  Uznesenie č. 01/2023

Komisia volí za podpredsedníčku komisie ekonomickej pri MsZ v Šali pani Mgr. Moniku Budaiovú.

 

3. Oboznámenie členov s platným Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie s Rokovacím poriadkom komisií pri MsZ  a zdôraznila jej hlavné úlohy. Rokovací poriadok je prístupný na webovej stránky mesta.

Predsedníčka komisie požiadala členov komisie aby si preštudovali Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa, ktorý je prístupný na webovej stránke mesta.

 

4. Návrh termínov komisie

Predsedníčka komisie podala návrh na termíny zasadnutí komisie.

1, 15.3.2023 – 16.30 hod

2, 26.4.2023 – 16.30 hod

3, 21.6.2023 – 16.30 hod

              Komisia prijala nasledovné uznesenie:

              Hlasovanie:  Prítomní: 11

                                    Za: 9

                                    Proti: 2  

Uznesenie č. 02/2023

Komisia zvolila termíny zasadnutí a to 15.03.2023 - 16.30 hod, 26.04.2023 – 16.30 hod, 21.06.2023 – 16.30 hod.

 

5. Rôzne

   

            Úprava výšky cestovného v mestskej autobusovej doprave

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu cestovného v mestskej autobusovej doprave. V cenovom výmere pre mestskú autobusovú dopravu sa nachádza druh cestovného lístka pre dôchodcov nad 70 rokov alebo držiteľov preukazu ťažko zdravotnej postihnutej osoby vo výške 0,07 Eur. Za účelom zrušenia 1 a 2 centových mincí dopravca má problémy pri vrátení preplatku.

Boli navrhnuté dve varianty:

Variant 1 : Jednorázový cestovný lístok pre dôchodcov nad 70 rokov veku a osoba s preukazom ŤZP by namiesto 0,07 Eur zaplatila 0,05 Eur.

Variant 2 : Dôchodcovia do veku 70 rokov a nad 70 rokov a osoby s preukazom ŤZP  by boli oslobodené od úhrady cestovného v mestskej autobusovej doprave v Šali, výnimka by sa nevzťahovala na prípadnú batožinu, ktorá by musela byť uhradená podľa platného cenníka. Toto oslobodenie by znamenalo výpadok na cestovnom zhruba 2 500,00 Eur/rok.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie : Prítomní: 11

                     Za: 11

 

Uznesenie č. 03/2023

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu výšky cestovného v mestskej autobusovej doprave v Šali na oslobodenie od úhrady cestovného  pre dôchodcov do veku 70 rokov a nad 70 rokov a osoby s preukazom ŤZP  , výnimka by sa nevzťahovala na prípadnú batožinu, ktorá by musela byť uhradená podľa platného cenníka. Komisia odporúča k rokovaniu MsZ doplniť materiál o ekonomickú analýzu a pokrytie straty na cestovnom vo výške zhruba 2 500,00 Eur/rok

 

 

6.  Záver

 

    Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        JUDr. Anna Torišková

                                                                                  predseda komisie  

 

 

 

 

 

V Šali, dňa 27. 02. 2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie