Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.02.2023 - 09:56  //  aktualizácia: 24.02.2023 - 09:57  //  zobrazené: 476

01/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 15.02.2023

Dátum: 15. 02. 2023

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Mgr. Róbert Čibrik,  Bc. Tomáš Benkovič,  Jana Majdlenová, Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Molnár

Mládežnícky parlament mesta Šaľa: Dana Margitfalviová

Program:

 1. Otvorenie a privítanie členov komisie 
 2. Návrh termínov zasadnutí komisie 
 3. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022  
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023  
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na prvom tohtoročnom zasadnutí. Prezentovalo sa všetkých 11 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 09. 02. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Návrh termínov zasadnutí komisie

Predseda komisie na začiatku vyzval každého člena, aby sa predstavil a povedal pár slov o sebe, keďže sa jednalo o prvé stretnutie novovzniknutej komisie. Peter Szalay ďalej pokračoval podľa programu, uviedol termíny budúcich zasadnutí komisie tak, aby sa uskutočnili ešte pred naplánovanými zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Z tohto dôvodu sa členovia komisie dohodli na nasledujúcich termínoch na 1. polrok 2023: 13. 03. 2023, 14. 04. 2023 a 19. 06. 2023. Zasadnutia sa uskutočnia o 17:00 hodine na Mestskom úrade v Šali.

Uznesenie 1/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

návrh termínov zasadnutí komisie na 1. polrok 2023:

13. 03. 2023

14. 04. 2023

19. 06. 2023

 1. schvaľuje

termíny zasadnutí komisie na 1. polrok 2023:

13. 03. 2023

14. 04. 2023

19. 06. 2023

K bodu 3: Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022  

Peter Szalay informoval, že bola uverejnená Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022, bola publikovaná na webovej stránke mesta Šaľa, ďalej na FB, úradnej tabuli i v Slove Šaľanov. Dodal, že tak, ako každý rok, mesto Šaľa v spolupráci s Okresnou asociáciou telovýchovných jednôt a klubov majú v záujme oceniť tých najlepších, ktorí dosiahli výborné výsledky v rôznych odvetviach športu v roku 2022. Uviedol, že hoci sa v poslednom období zo strany asociácie objavili náznaky, aby počet ocenených bol nižší, myslí si, že každý z ocenených, ktorí zatiaľ stáli na pódiu, si to zaslúžili a keby tých ocenených bolo aj viac, ktorí si to skutočne zaslúžia na základe dosiahnutých výsledkov, a týka sa to hlavne detí a mládeže, nemá problém, aby ocenení boli všetci.

Návrhy na ocenenia je potrebné doručiť do podateľne na MsÚ Šaľa alebo elektronicky na email: cizmarikova@sala.sk do 31. 03. 2023. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 05. 06. 2023 o 17:00 hodine v divadelnej sále v Dome kultúry Šaľa.

Uznesenie 2/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

informácie o Výzve na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022

 1. berie na vedomie

informácie o Výzve na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022

K bodu 4: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023  

Predseda komisie Peter Szalay informoval, že bola uverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023, bola publikovaná na webovej stránke mesta Šaľa, ďalej na FB, úradnej tabuli i v Slove Šaľanov. Žiadosti je potrebné doručiť do podateľne na MsÚ Šaľa alebo elektronicky na email: cizmarikova@sala.sk do 31. 03. 2023. Celková výška dotácií pre oblasť športu na rok 2023 je 10 000 Eur. Na túto informáciu zareagovali viacerí členovia s tým, že takúto výšku rozpočtu považujú za veľmi nízku, aby v takom veľkom meste, akým Šaľa je, bolo vyčlenených na činnosť a podporu športových klubov tak málo finančných prostriedkov. Podľa názoru Jozefa Holotu tie športové kluby, ktorých prevádzkové náklady sú hradené priamo z rozpočtu mesta Šaľa, by už nemali byť podporované formou dotácií, pretože tie športové kluby, ktoré si hradia úplne všetko sami, sú potom znevýhodnené, a preto iba tieto kluby by mali dostať finančnú podporu cez dotácie z rozpočtu mesta.

Uznesenie 3/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023  

 1. berie na vedomie

informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na 2023  

K bodu 5: Rôzne

 1. Ladislav Jaroš sa informoval, či je možné využívať športovými klubmi telocvičňu na Spojenej škole, Nivy v Šali – Veči. Dodal, že telocvičňa sa využíva málo, pretože podmienky na akýkoľvek šport tam nie sú vyhovujúce – v zime je tam chladno a v lete teplo, ale zároveň je to priestor, ktorý by bol vhodný na rôzne športové aktivity. Peter Szalay uviedol, že zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj a nie mesto Šaľa. Členovia komisie sa zhodli, aby zo strany mesta Šaľa vzišla iniciatíva stretnúť sa s vedením školy a spoločne začali rokovať o možnostiach využívania telocvične na škole pre športové účely.

Uznesenie 4/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

možnosť využívania telocvične na Spojenej škole, Nivy v Šali – Veči športovými klubmi

 1. odporúča

vedeniu mesta iniciovať stretnutie s vedením Spojenej školy, Nivy v Šali ohľadom využívania jej telocvične športovými klubmi

 

 1. Peter Szalay spomenul možnosť výstavby multifunkčnej športovej haly financovanej z mimorozpočtových zdrojov. Dodal, že koncom roka 2021 bola uverejnená výzva Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá bola zameraná na podporu amatérskeho športu v regiónoch. V tom čase na takúto podporu regionálneho rozvoja v oblasti športu bolo vyčlenených 12 miliónov eur a  výška dotácie na jeden projekt mohol dosiahnuť maximálne 1,2 milióna eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu bola 10 %. Nevyhnutnou podmienkou pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky bola vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vrátane realizačného projektu, ktorú mesto Šaľa v tom čase nemalo a stále ju nemá. Vzhľadom k tomu, že v budúcnosti mesto uvažuje o možnej výstavbe novej multifunkčnej športovej haly, čo je taktiež zahrnuté v Koncepcii rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025, kompletná projektová dokumentácia je nutnou požiadavkou pri uchádzaní sa finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Predseda komisie vysvetlil, že o tieto zdroje sa mesto môže uchádzať iba vtedy, keď bude dostatočne pripravené cez projektovú dokumentáciu. Dodal, že je potrebné, aby bola vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vrátane realizačného projektu v súlade so štúdiou na novú multifunkčnú športovú halu, ktorá bola predstavená členom komisie na ich zasadnutí dňa 29. 4. 2019.   

Uznesenie 5/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

možnosť výstavby multifunkčnej športovej haly financovanej z mimorozpočtových zdrojov a potreby vypracovania projektovej dokumentácie vrátane realizačného projektu v súlade so štúdiou na novú multifunkčnú športovú halu, bez ktorej nie je možné žiadať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov

 1. odporúča

Mestskému úradu v Šali vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane realizačného projektu v súlade so štúdiou na novú multifunkčnú športovú halu, ktorá bola predstavená členom komisie na ich zasadnutí dňa 29. 4. 2019.

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

 

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

 

 

Dátum:            22. 02. 2023