Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.02.2023 - 14:04  //  aktualizácia: 23.02.2023 - 14:05  //  zobrazené: 725

01/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 13.02.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká PhD., Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Eva Schmidtová, MPH, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková,       PhDr. Margaréta Zozuľáková

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba podpredsedu komisie
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

2.  Voľba podpredsedu komisie

 

Za podpredsedu komisie bola navrhnutá PaedDr. Danica Lehocká PhD. a následne bola jednohlasne zvolená do funkcie podpredsedu komisie.

 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

  Hlasovanie: Prítomní: 11, za: 10, zdržal sa: 1.

 

  Uznesenie č. 01/2023

Komisia volí za podpredsedníčku komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsÚ v Šali pani PaedDr. Danicu Lehockú PhD.

Po voľbe podpredsedu požiadal predseda komisie pán Peter Hlavatý pani Lehockú o vedenie rokovania kvôli zdravotnej indispozícii.   

Následne predložila tajomníčka komisie Sylvia Paštéková informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 18/2022, uznesenie č. 19/2022, uznesenie č. 20/2022, uznesenie č. 21/2022, uznesenie č. 22/2022, uznesenie č. 23/2022.

 

3. Bytové otázky

 1.  Žiadosť pani Aleny Hrbánovej a pána Silvestra Hrbána o prednostné pridelenie bytu.  

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pána Františka Grunzu, ktorému bola pridelená garsónka na Rímskej 2138/3, Šaľa – Veča, č. bytu 21, na II. poschodí. Žiada o výmenu bytu, ktorý sa bude nachádzať v Šali.  

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pani Kristíny Lakatošovej a pána Romana Lakatoša, ktorým bol pridelený 1-izbový byt č. 70, Šali, na Kráľovskej 2551/4G, na III. poschodí. Žiadajú o výmenu bytu za väčší 2-3izbový byt. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pani Márii Takácsovej o prednostné pridelenie bytu, alebo o výmenu byt, v ktorom teraz býva spolu s bývalým manželom , dcérou, vnukom a synom.  

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pani Anny Brandovej, ktorej bol pridelený 1-izbový byt č. 93, na I. poschodí, v Šali, na Kráľovskej ulici. Táto žiada o výmenu bytu za väčší 2-3-izbový byt.

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pani Aleny Kumanovej o prednostné pridelenie bytu. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pani Lucii Gubovej a pána Bc. Maroša Gubova o ponechanie v poradovníku po odmietnutí predeleného bytu.  

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a zhodnotili, že nakoľko boli manželia Guboví len náhradníci na pridelenie bytu, budú ponechaní v poradovníku na predelenie bytu na rovnakom mieste. V prípade, že najbližší voľný byt odmietnu, budú z poradovníka vyradení.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

   Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 02/2023

 

 1. komisia prerokovala žiadosť  o ponechanie v poradovníku po odmietnutí prideleného bytu,
 2. komisia odporúča ponechať Luciu Gubovú a manžela Bc. Maroša Gubova v poradovníku na rovnakom mieste po odmietnutí prideleného bytu,

 

 1.  Žiadosť pána Petra Račkoviča a pani Edity Račkovičovej o naliehavé riešenie bytovej otázky kvôli zdravotným problémom.   

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

   Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 03/2023

 1. komisia prerokovala žiadosť pána Petra Račkoviča a pani Edity Račkovičovej  o naliehavé riešenie bytovej otázky,  
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť nájomný byt Petrovi Račkovičovi a Edite Račkovičovej, trvale bytom Diakovce 427.

 1.   Žiadosť pani Lenky Lászlovej o prednostné pridelenie bytu. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1. Žiadosť pána Jána Oláha o prednostné pridelenie bytu. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a s jeho ťažkou životnou situáciou. Pán Oláh má podanú žiadosť o pridelenie bytu, evidovanú správcom dňa 20.12.2022 a spĺňa podmienky na pridelenie bytu. Komisia rozhodla, že v zmysle § 4 ods. 6 a 7,  odporúča primátorovi mesta,   na základe jeho písomného návrhu, prideliť nájomný byt pánovi Jánovi Oláhovi. Zároveň bol komisii doručený písomný návrh primátora o predelení nájomného bytu.

 

           Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

   Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 04/2023

 

a/ komisia prerokovala žiadosť pána Juraja Oláha o prednostné pridelenie bytu,  

b/ komisia posúdila naliehavú potrebu občana v zmysle § 4 ods. 6 a ods. 7. VZN č. 9/2015       v znení VZN č. 6/2018

 1. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť nájomný byt pánovi Jánovi Oláhovi, trvale bytom Budovateľská 26, Šaľa .

 

 

4. Rôzne.

   

    V tomto bode programu komisia hovorila o komunitnom pláne. Ďalej hovorili o zámere zjednotiť právnu formu sociálnych zariadení mesta, pričom toho času sa v tomto smere analyzuje situácia.

 

 

5.  Záver

 

    Podpredsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

V Šali dňa 13. 02. 2023  Zapísala: Sylvia Paštéková, tajomníčka komisie