Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.02.2023 - 08:01  //  aktualizácia: 27.02.2023 - 08:02  //  zobrazené: 722

01/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 16.02.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková, Ing. arch. Viktor Becker , Ing. Ondrej Hanko, Ing. Kristián Szekeres, PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Marián Antal

Pozvaní: Ing. Elena Matajsová

Verejnosť: Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Gabriela Lacková

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o zvolení členov komisie a voľba podpredsedu

3. Činnosť komisie

4. Návrh termínov komisie

5. Voľné témy a diskusia

6. Ukončenie

Bod č. 1 a 2: Otvorenie a Informácia o zvolení členov komisie

Predseda komisie ÚPVD Ing. Tomáš Mészáros informoval o personálnom zložení komisie
na nové volebné obdobie 2022-2026.

Z radov poslancov bolo zvolených 5 členov: Ing. Tomáš Meszáros, Mgr. Monika Budaiová,
Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková.

Odbornú  verejnosť zastupujú 6 členovia: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker,
Ing. Ondrej Hanko, Ing. Kristián Szekeres, PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze.

Bod č. 3: Činnosť komisie

Členovia predstavili okruh tém, ktorým sa chcú venovať v rámci práce komisie ÚPVD. Prichádzať s podnetmi  a  zaujímať sa ako mestský úrad rieši nasledovné problémy:

-celkovú dopravnú situáciu v meste

-nevhodné parkovanie v jazdnom kruhu, ktoré obmedzuje plynulú premávku v uliciach

-parkovaciu politiku v meste

-parkovanie v hromadných garážach, prioritne vyžadovať parkovanie integrované v stavbe (pod budovou), tak aby bol zachovaný minimálny podiel ozelenenia riešeného pozemku podľa ÚPN mesta bezpečnosť chodcov na prechodoch v meste

-bezpečnosť chodcov na prechodoch v meste

-plán opravy miestnych komunikácií plánovať aspoň 3 roky dopredu a informovať o tom vlastníkov a správcov sietí. Mgr. Budaiová uviedla, že na základe týchto informácií mesta si vie Západoslovenská vodárenská spoločnosť naplánovať dopredu Plán opráv inžinierskych sietí (IS) - vodovodu a kanalizácie, a tak sa vyhnúť rozkopávkam nových opravených komunikácií pri rekonštrukciách IS. V niektorých mestách takáto spolupráca medzi mestom a sieťarmi funguje (napr. Hlohovec). Je vzájomné prospešná, opravia sa IS a následne komunikácia.

-koncepčné napojenie na inžinierske siete a dopravnú sieť nových rozvojových lokalít v meste

-preťaženosť ČOV v meste (v súčasnosti je už využitie ČOV cca na 120%) a dožadovať sa intenzifikácie ČOV u kompetentných orgánov, z pohľadu napájania nových lokalít na ČOV

-odpadové hospodárstvo v meste, ktoré predstavuje veľkú časť z mestského rozpočtu

-prioritne riešiť situáciu odpadov na sídlisku na Novomeského ul. – obstarať projekt a vybudovať stojiská polopodzemných kontajnerov

-čistotu v celom meste, nielen pri mestskom úrade, čistenie obrubníkov od buriny

-úpravu a riešenie verejných priestorov v meste

-vodozádržné opatrenia v meste

-prepadnuté komunikácie, prepadnuté chodníky v meste, na sídliskách

-komisia žiada predkladať na zasadnutia komisie pripravované investičné zámery nielen   mesta, ale aj investície ostatných investorov v meste

Bod č. 4: Návrh termínov komisie

Predseda navrhol, aby sa zasadnutia komisie konali vo štvrtok, týždeň pred termínom zasadnutia mestského zastupiteľstva. Plán termínov zasadnutí komisie ÚPVD:

16.3.2023

27.4.2023

25.5.2023

22.6.2023

Termíny zobrali členovia na vedomie. Predseda si vyhradzuje právo zmeny termínov v prípade neodkladných záležitostí.

Bod č. 5: Voľné témy a diskusia

V rámci voľných tém, Ing. E. Matajsová referentka investičných činností, oboznámila komisiu s nasledovnými materiálmi.

Prvá téma sa týkala novej výstavby IBV, pri Hospodárskej ul. Na budúce mestské zastupiteľstvo bude predložený materiál - VZN, ktorý bude riešiť názov novej ulice. V materiáli bude spracovaný návrh developera na názov novej ulice - ul. Sv. Michala. Komisia ÚPVD môže navrhnúť názov ulice, ktorý bude predložený spolu s návrhom developera poslancom
na schválenie na budúcom zastupiteľstve.

Druhou témou bola žiadosť, ktorá sa týka zmeny trasy cyklochodníka v meste. Ako sme informovali v júli 2022, mesto podalo žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie na realizáciu projektu „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra, Šaľa
– 1.etapa“. Snahou mesta je postupne vytvoriť na území  mesta  funkčný okruh cyklistickej infraštuktúry. Pri návrhu vedenia trás jednotlivých cyklochodníkov sa využívali predovšetkým pozemky vo vlastníctve mesta a zohľadnili sa priestorové a bezpečné technické riešenia. (Návrh cyklochodníkov je riešený v súlade s Územným generelom Šaľa a zverejnený
na
www.sala.sk)

Ing. E. Matajsová komisiu informovala o žiadosti, ktorú podala spoločnosť Komercfruct, s.r.o., ktorú zastupuje p. Mikuláš Mikus. V žiadosti navrhuje zmenu trasy cyklochodníka na ul. Jarmočná. Cieľovým objektom cyklochodníka na Jarmočnej ul. je Základná škola na Krátkej ul. Cyklochodník je navrhnutý popred prevádzku Komercfruct, s.r.o (bývalý Komex), na pozemku vo vlastníctve mesta. P. M. Mikus, ktorý zastupuje Komercfruct, s.r.o,  namieta kolíziu cyklochodníka s vedením plynovej prípojky k budove a s plánmi spoločnosti na rekonštrukciu budovy.

Po vecnej diskusii komisia hlasovala o žiadosti Komercfruct, s.r.o, ktorú zastupuje p. M.Mikus,
o návrhu zmeny trasy cyklochodníka na ul. Jarmočná.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 10

Za: 9

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD odporúča zachovať trasu cyklochodníka na Jarmočnej ul. a preložiť pozdĺžne parkovanie spred budovy prevádzky vo vlastníctve Komercfruct s.r.o. (bývalý Komex).

Ďalšou témou v rámci diskusie boli požiadavky občanov, s ktorými sa obrátili na poslancov.
Na Mgr. M. Budaiovú sa obrátili obyvatelia z Nešporovej ul. s problémom narúšania nočného kľudu pri zásobovaní novej prevádzky LEBECO, s.r.o. pri bývalom dopravnom ihrisku. Prevádzkovateľ v noci, medzi 22.30 hod. a 23.30 hod. hlučne nakladá preprávky z tovaru pri spustenom motore auta. Komisia odporučila riešiť problém s majiteľom prevádzky a vyzvať ho na ohľaduplnosť a dodržiavanie nočného kľudu.

Poslankyňa Ing. G. Lacková sa pýtala na možnosť premiestnenia basketbalového koša
z ihriska v parku na Bottovej ul. na iné miesto v rámci mesta. Obyvatelia Bottovej ul. sa sťažujú na hlučnú mládež. V lete kvôli hluku z úderov na kôš a reprodukovanej hudbe, nepočuť ani televízor v izbe. Komisia nie je za odstránenie basketbalového koša. Chce, aby mládež mala možnosť športovať, ale hlučnosť treba maximálne eliminovať. Ak hluk presiahne únosnú mieru, komisia odporúča, aby sa občania obrátili na mestskú políciu.

Bod č. 6: Ukončenie

Predseda ukončil zasadnutie komisie.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD,  Ing. Zuzana Hrubá, tajomník komisie ÚPVD