Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.04.2017 - 09:32  //  aktualizácia: 07.04.2017 - 09:32  //  zobrazené: 791

02/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 07.04.2017

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. Deň učiteľov 2017 – informácia

 3. PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020

          4.   Aktuálne informácie

          5.   Záver

    

  K bodu 2  Deň učiteľov 2017 – informácia

   

  Mesto Šaľa v spolupráci s obcami  okresu  uskutočnilo  celookresnú oslavu Dňa učiteľov 28. marca 2017 v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska Šaľa za prítomnosti predstaviteľov mesta, starostov obcí, členov komisie školstva, mestskej školskej rady, riaditeľov škôl a školských zariadení i pozvaných hostí.  Ocenených bolo spolu 56 učiteľov, z toho 30 pedagogických zamestnancov z mestských materských, základných a stredných škôl a 26 pedagogických zamestnancov z obcí okresu. Zástupkyňa primátora, vedúca SŠÚ a starostovia oceneným odovzdali  ďakovný list a kvet spolu s darčekom za doterajšie dosiahnuté výsledky pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.

  Mgr. Morávek sa poďakoval SŠÚ za prípravu aj realizáciu celookresnej oslavy a Základnej umeleckej škole za kultúrny program. Navrhuje v budúcnosti organizovať podobné akcie v MsKS.

   

  K bodu 3  PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020

   

  V schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa na rok 2015 – 2020 v rámci systému monitorovania bolo schválené, že „komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne raz ročne) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie“. Pre vyhodnotenie PHSR za rok 2016 je potrebné realizovať prieskum spokojnosti v 4 oblastiach: spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život, prieskum spokojnosti s oblasťou životného prostredia, prieskum spokojnosti s poskytovanými službami, kultúrny život a kultúrne podujatia v meste Šaľa. Spoločný školský úrad však skonštatoval absenciu dotazníka o školstve, a preto navrhol doplnenie dotazníka o spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život (príloha: Dotazník školstvo KŠ). Z uvedeného dôvodu bola elektronicky dňa 16. 3. 2017 členom KŠ zaslaná informácia, aby tieto materiály pripomienkovali, pretože odsúhlasené dotazníky sa budú používať v rámci vyhodnocovania až do roku 2021. Je teda nutné klásť dôraz na kvalitnú  prípravu dotazníkov aj s ohľadom na ich dlhodobé použitie. PHSR je zverejnený na webovom sídle mesta: http://www.sala.sk/clanok/phsr-mesta-sala-2015-2020.

  Mgr. Morávek uviedol, že z hľadiska spracovania je rozhodujúce, koľko respondentov sa zapojí do dotazníka (aspoň min. 1% obyvateľov mesta). Mal by byť stanovený aj minimálny vek respondentov, t. j. 15 - 18 rokov, aby sa vedeli zapojiť aj študenti. Je potrebné, aby sa zjednotila metodika vyplňovania jednotlivých dotazníkov. Čo sa týka navrhovaného dotazníka o školstve, k jednotlivým otázkam sa verejnosť vyjadruje veľmi ťažko podľa neho (napr. riadenie školy), sú to špecifické otázky zamerané iba na určitý okruh obyvateľov mesta. Ing. Psotová taktiež navrhuje otázky dotazníka zovšeobecniť, pretože o odborných otázkach (ako napríklad kvalita vyučujúcich) nerozhoduje verejnosť. Ing. Malárik upozornil na skutočnosť, že pri niektorých odpovediach v dotazníkoch chýba možnosť: neviem/neviem sa vyjadriť/neviem sa k tomu vyjadriť. Ing. Krištof znova upozornil na nevyhovujúci stav športových ihrísk. Členovia KŠ sa po krátkej diskusii zhodli na tom, že pôvodné otázky 4 a 5 odporúčajú zaradiť do dotazníka o spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život ako súčasť. Ďalej odporúčajú zaradiť aj otázku ohľadom predškolských zariadení.

   

  Doplnenie dotazníka o školstve:  

 4. Ako hodnotíte starostlivosť mesta o infraštruktúru a stav školských budov? Uveďte číslo 0 až 5, pričom 0=neviem sa vyjadriť, 1=veľmi spokojný, 5=veľmi nespokojný.

  ........................................

   

 5. Ako hodnotíte možnosť zapojenia sa detí a mládeže do mimoškolských aktivít a záujmových útvarov? Uveďte číslo 0 až 5, pričom 0=neviem sa vyjadriť, 1=veľmi spokojný, 5=veľmi nespokojný.

 6. priestory a areályškôl..........................................

 7. Centrum voľného času.........................................

 8. Základná umelecká škola.........................................

 9. športové areály a ihriská.........................................

 10. < >

   

  3.  Podľa Vás je postačujúca sieť materských škôl v meste?

          - áno

          - nie

          - neviem sa vyjadriť

Uznesenie č. 1/2/2017: KŠ pri MsZ v Šali odporúča zaradiť bod č. 4 a 5 do dotazníka  o spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život a doplniť otázku o tom, či je postačujúca sieť predškolských zariadení v meste.

Za: 9     Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

 

K bodu 4 Aktuálne informácie

 

Zápis detí do 1. ročníka v mestských ZŠ sa uskutoční v termíne od 3. apríla do 5. apríla 2017 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. na školský rok 2017/18. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydá riaditeľ školy do 15. júna. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre všetky materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Šaľa, pre nasledujúci školský rok 2017/2018  je od 2. 5. – 16. 5.2017. Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy  najneskôr do 15. 6. 2017.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

5. záverečná monitorovacia správa v rámci projektu Historicko-náučný chodník  bola zaslaná dňa 7. 3. 2017.

Plán podujatí na apríl s termínmi bude zaslaný školám začiatkom mesiaca. Pripravované akcie: zápis do 1. ročníka, Testovanie 9-2017, Večianska paleta – 4. ročník okresnej výtvarnej súťaže, vzdelávanie pre učiteľky MŠ (školské projekty, kurz Hejného vyučovacej metódy), exkurzia - návšteva MŠ partnerského mesta Telč, výstava s názvom Vesmír očami detí.

Ing. Malárik informoval o tom, že CVČ počas letných prázdnin realizuje letnú činnosť pre záujemcov a z toho dôvodu pokladá za dôležité zabezpečenie klimatizácie. Mgr. Morávek informoval o tom, že Rada školy pri MŠ 8. mája podala návrh na zriadenie ďalšieho vchodu do budovy (z boku od Hodžovej ulice) z dôvodu blízkosti cesty pri bráne. Upozornil na potrebu súrneho riešenia tejto situácie predovšetkým z hľadiska bezpečnosti detí aj zamestnancov školy.

Uznesenie č. 2/2/2017: KŠ pri MsZ v Šali odporúča a podporuje zriadenie nového vchodu do Materskej školy 8. mája.

Za: 9     Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

Ing. Velázquezová informovala prítomných ohľadom zriadenia súkromnej umeleckej školy, čo je zatiaľ iba v štádiu prvotných základných informácií.

Ďalej uviedla, že v súčasnosti 3 základné školy (ZŠ J. C. Hronského, ZŠ J. Hollého, ZŠ s MŠ Bernolákova) podávajú žiadosť na riešenie havarijnej situácie a ZŠ Ľ. Štúra na rekonštrukciu sociálneho zariadenia a kanalizácie.

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční koncom apríla.

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

                                                                                                     Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

 

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie