Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.03.2023 - 09:03  //  aktualizácia: 20.03.2023 - 09:05  //  zobrazené: 632

02/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 15.03.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. Klaudia Antálková

Ďalej boli prítomní: Ing. Jana Nitrayová, Ing. Alena Kiácová, Ing. Martina Bartošovičová, Peter Szalay                                             

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrhy
 3. Rôzne
 4. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Informácie o zvolení členov komisie a voľba podpredsedu komisie

2.1 Správa z kontroly dozornej rady o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o. v období rokov 2019-2022

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu z kontroly dozornej rady o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o. v období rokov 2019-2022.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 8

                      Proti:0

                      Zdržal sa: 1

  Uznesenie č. 04/2023

-komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Správu z kontroly dozornej rady o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o. v období rokov 2019-2022

2.2 Návrh  Všeobecne záväzné nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a uplatnenia

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh  Všeobecne záväzné nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a uplatnenia.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 8

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 05/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a uplatnenia

2.3 Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2022

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2022.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 9

                      Proti: 0

  Uznesenie č. 06/2023

-komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2022

2.4 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 9

                      Proti: 0

Uznesenie č. 07/2023

-komisia odporúča MsZ schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Šaľa vo výške 5% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

2.5 Úprava cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Úpravu cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v Šali.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 9

                      Proti: 0

  Uznesenie č. 08/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Úpravu cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v Šali

2.6 Szabó Jozef, Hlavná 4/11, 927 01  Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre Jozefa Szaba, Hlavná 4/11, 927 01  Šaľa, parcela registra CKN č. 861/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedená odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č.1.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 0

                      Proti: 9

Uznesenie č. 09/2023

-komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre Jozefa Szaba, Hlavná 4/11, 927 01  Šaľa, parcela registra CKN č. 861/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedená odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č.1

2.7 LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05 Šaľa -  žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN č. 380/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č.1.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 0

                      Proti: 9

Uznesenie č. 10/2023

-komisia neodporúča MsZ schváliť  prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN č. 380/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č.1

2.8 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v celkovej kúpnej cene 2 926,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 0

                      Proti: 9

Uznesenie č. 11/2023

-komisia neodporúča MsZ schváliť prevod nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v celkovej kúpnej cene 2 926,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa

2.9 Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa - ponuka na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni a pozemkov pod stavbami v k.ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala kúpu nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Močenok na liste vlastníctva č. 841 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku:

 • stavba - krytá plaváreň, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 6040/208,
 • stavba - čerpacia stanica, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 6040/209,
 • pozemok, parcela registra CKN, parcelné číslo 6040/208, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 144 m2,
 • pozemok, parcela registra CKN, parcelné číslo 6040/209, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 832 m2,

od spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, v celkovej kúpnej cene 5,00 EUR za celý predmet kúpy,

uzatvorenie dohody o spolupráci so spoločnosťou Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, predmetom ktorej bude možnosť užívania plavárne, najmä pre potreby zamestnancov, spriaznené osoby a partnerov spoločnosti  Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, za zvýhodnených podmienok.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 9

                      Za: 9

                      Proti: 0

Uznesenie č. 12/2023

  -komisia odporúča MsZ schváliť kúpu nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Močenok na liste vlastníctva č. 841 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku:

 • stavba - krytá plaváreň, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 6040/208,
 • stavba - čerpacia stanica, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 6040/209,
 • pozemok, parcela registra CKN, parcelné číslo 6040/208, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 144 m2,
 • pozemok, parcela registra CKN, parcelné číslo 6040/209, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 832 m2,

od spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, v celkovej kúpnej cene 5,00 EUR za celý predmet kúpy, uzatvorenie dohody o spolupráci so spoločnosťou Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, predmetom ktorej bude možnosť užívania plavárne, najmä pre potreby zamestnancov, spriaznené osoby a partnerov spoločnosti  Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, za zvýhodnených podmienok

2.9. MG DEVELOPMENT DELTA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

      Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in personam na pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN číslo 3201/6, zastavaná      plocha a nádvorie o výmere 294 m2 a parcela registra CKN číslo 3201/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 451 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 148/2022, vyhotoviteľ GEOS – geodetické služby, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, dňa 13.12.2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 28.12.2022 pod číslom G1-667/2022, spočívajúcom v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 270,00 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

           Komisia prijala nasledovné uznesenie:

               Hlasovanie: Prítomní: 9

                                   Za: 9

                                   Proti: 0

Uznesenie č. 13/2023

     -komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in personam na pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN číslo 3201/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2 a parcela registra CKN číslo 3201/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 451 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 148/2022, vyhotoviteľ GEOS – geodetické služby, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, dňa 13.12.2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 28.12.2022 pod číslom G1-667/2022, spočívajúcom v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 270,00 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

2.10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa parcela registra EKN č. 68/200, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2844 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 12/2023, vypracovaný vyhotoviteľom Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa, IČO: 36268186, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 09. 02. 2023 pod číslom G1-45/2023 za jednorazovú odplatu vo výške 3984,73 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

                Komisia prijala nasledovné uznesenie:

               Hlasovanie: Prítomní: 9

                                   Za: 9

                                   Proti: 0

                    Uznesenie č. 14/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa parcela registra EKN č. 68/200, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2844 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 12/2023, vypracovaný vyhotoviteľom Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa, IČO: 36268186, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 09. 02. 2023 pod číslom G1-45/2023 za jednorazovú odplatu vo výške 3984,73 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

           

3. Rôzne

Prijatá požiadavka od člena komisie pána Ing. Martina Gálika

Materiály komisie by mohli dostávať členovia v programe ako poslanci MsZ a na komisii by sa predkladali na projektore.

Požiadavku posielame na posúdenie referátu informatiky a na najbližšom zasadnutí komisie, budú členovia informovaní.

4. Záver

    Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                        JUDr. Anna Torišková

                                                                                  predseda komisie  

V Šali, dňa 15. 03. 2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie