Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.03.2023 - 08:30  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:06  //  zobrazené: 839

02/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 14.03.2023

 

Dátum a miesto: 14. marca 2023 (utorok) o 16,00 h v zasadačke č. 212 Domu kultúry v Šali

Prítomní: Marek Molnár, Bc. Tomáš Benkovič,  PaedDr. Danica Lehocká PhD., Mgr. Miriam Hambalková, DiS. art., Ing. Alžbeta Sedliačiková, Mgr. Ondrej Sirota, Lucia Zemková, Kristián Rehák.

Prizvaní prítomní: Mária Šeboková (v zastúpení MsKS), Ing. Martina Čižmáriková (referentka pre kultúru a šport)

Neprítomní: Mgr. Anikó Sárkányová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,  - ospravedlnení

        Jozefína Karlubíková - práceneschopná

Program:

 1. Otvorenie a privítanie členov komisie
 2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
 3. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022
 4. Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja kultúry za obdobie roku 2022
 5. Vyhodnotenie návštevnosti kina Mesta Šaľa za obdobie január – február 2023
 6. Návrh Všeobecne záväzného naradenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite  - Obytná zóna KÚRIA I.
 7. Rôzne  
 8. Záver

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie a privítanie členov komisie

     Rokovanie otvoril predseda komisie Marek Molnár. V úvode privítal všetkých prítomných, predstavil p. Kristiána Reháka, ktorý nebol prítomný na prvom zasadnutí komisie.  Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.      Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená tajomníčkou komisie elektronickou formou. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj ďalšie dokumenty spracované predsedom komisie: Informácie pre členov KKaCR pri MsZ Šaľa a materiály k ostatným bodom. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia

     P. Mária Šeboková informovala, v zastúpení Ing. Františka Botku – riaditeľa MsKS, o plánovaných kultúrnych podujatiach na obdobie od 14.03.2023 do 04.04.2023, nasledovne:

17.3.2023 – Galakoncert ZUŠ Šaľa k 70. výročiu založenia školy

19.3.2023 -  Salsation Workshop a Masterklass (KD Veča)

22.3.2023 -  „Deň vody v spolupráci s ZsVS

22.3.2023 – Talkshow Petra Marcina a jeho hostí – „Neskoro večer

24.3.2023 -  Hviezdoslavov Kubín, v spolupráci s KOS Nitra

26.3.2023 -  „Vynášanie Moreny FS Šaľan, DFS Šalanček (pláž pri Váhu)

30.3.-1.4.2023 – Chovateľská výstava  (KD Veča)

29.3.2023 -  Súťaž pre ZŠ a SŠ – „Ukáž, čo vieš (Športová hala)

31.3.2023 -  Kladenie vencov k výročiu oslobodeniu mesta (pred knižnicou)

31.3.2023 -  Premiera divadla ASI  „Tri grácie z umakartu

4.4.-5.4.2023 – „Detský javiskový sen v spolupráci s NOC Bratislava a KOS Nitra  

Od 1.3.2023 do 5.4.2023 je výstava členov fotoklubu v galérii Mestského úradu v Šali.

     Členovia komisie nemali žiadne pripomienky ani námety k prejednávanému bodu.

Uznesenie 1/02/2023:

     Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa:

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie 14.03.2023 do  04.04.2023.

 1. berie na vedomie

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie 14.03.2023 do  04.04.2023.

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry   

             za rok 2022

     K udeľovaniu ocenenia Tvorivý čin roka sa pristúpilo po prvýkrát v roku 2013 na podnet Komisie kultúry a cestovného ruchu. Pre Šaľanov aktívnych v oblasti umenia a kultúry je  získanie ocenenia prestížnou záležitosťou a znamená ocenenie ich práce, či už na profesionálnej alebo dobrovoľníckej činnosti. Výzvu na predkladanie návrhov TVORIVÝ ČIN ROKA pre oblasť kultúry za rok 2022 komisia odporučila na prvom rokovaní KKaCR pri MsZ Šaľa uverejniť na stránke Mesta Šaľa  od 17. februára 2023.

V tomto roku udeľovania ocenenia Tvorivý čin roka oslavuje 10 rokov.

     Marek Molnár – predseda komisie, vyzval členov k nominovaniam kultúrnych podujatí, predstavení, výstav, divadiel alebo akýchkoľvek umeleckých činov kolektívov či jednotlivcov za rok 2022.

     Návrhy môžu členovia posielať elektronicky na adresu cizmarikova@sala.sk alebo doručiť písomne na: Mestský úrad Šaľa, referát pre kultúru a šport Ing. Martina Čižmáriková

Termín podania návrhov: do 30. apríla 2023.

Slávnostné odovzdávanie cien laureátom zorganizujeme: 30. júna 2023,  čas konania: 19:00 hod.,  miesto konania: Nádvorie kaštieľa Šaľa

     Predseda komisie Marek Molnár navrhol realizačný tím prípravy podujatia TČR v zložení:

Vedúca tímu:    Ing. Martina Čižmáriková

Členovia tímu:  PaedDr. Danica Lehocká PhD

                          Ing. Alžbeta Sedliačiková

   Bc. Tomáš Benkovič

     Ing. Martina Čižmáriková dala do pozornosti potenciálnych kandidátov na ocenenie, e-mailom zašle návrhy na zváženie členom komisie.

     Uznesenie 2/02/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa:

 1. prerokovala

predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka 2022.

 1. berie na vedomie

zverejnenú výzvu na stránke Mesta Šaľa.

 1. schvaľuje

termín podávania návrhov

slávnostné odovzdávanie cien laureátom. 

 1. ukladá

     vytvoriť realizačný tím na prípravu podujatia.

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja kultúry za obdobie roku 2022

     Marek Molnár – predseda komisie, predložil členom na vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja kultúry za obdobie roku 2022

 • p. Šeboková zdôvodnila nesplnenie úlohy súvisiacej s oslavami prvej písomnej zmienky spôsobené situáciou ohľadom ochorenia COVID-19.
 • Komisia súhlasí, aby bolo vyhodnotenie plnenia koncepcie predložené na MsZ – uskutočnené v máji 2023.

Uznesenie 3/02/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa:

A.   prerokovala

vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa za obdobie 2022.

B.   berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa za obdobie 2022.

C.   ukladá

vypracovať správu za uplynulé ročné obdobie, ktorá bude predložená na MsZ.

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Vyhodnotenie návštevnosti kina Mesta Šaľa za obdobie január – február 2023

     Marek Molnár  - predseda komisie,  skonštatoval k návštevnosti kina, že v priemere 40 – 46 ľudí sa zúčastnilo premietania kina. Otvoril otázku zvýšenia návštevnosti/zatraktívnenia.

Členovia komisie doplnili, že v kine absentuje možnosť občerstvenia. Zároveň ale konštatovali, že opačná skúsenosť je, že to ruší ostatných, nakoľko ľudia si nosia vlastné občerstvenie.

- Technické nedostatky, ktoré boli prítomné počas premietania, boli už odstránené.

- Lucia Zemková navrhuje analyzovať žánre a podľa toho cieliť ponuku. Na to reagovala p. Šeboková, že produkcia je ponúkaná ako balík, možnosť výberu je limitovaná, presnejšie informácie poskytne na najbližšom zasadnutí komisie p. Bartovicová.

Uznesenie 4/02/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa:

A.   prerokovala

informácie o návštevnosti kina.

B.  berie na vedomie

informácie o návštevnosti kina.

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Návrh Všeobecne záväzného naradenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite  - Obytná zóna Kúria I.

     Marek Molnár – predseda komisie, predložil členom predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa (ďalej len VZN) o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa, ktorý bol spracovaný z dôvodu stavebného rozvoju individuálnej bytovej výstavby v meste a s tým súvisiacou povinnosťou určiť názvy novovzniknutým uliciam.

Pri spracovaní návrhu VZN sa vychádzalo z ustanovení §2b, §4 ods. 5 písm. a) bod 1., § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Návrh VZN určuje názov ulice v lokalite s individuálnou bytovou výstavbou „Obytná zóna – KÚRIA I.:

 • Ulica sv. Michala.

Ide o novovznikajúcu výstavbu rodinných domov v severnej časti mestskej časti Šaľa – Veča. Novovzniknutá ulica sa napája na ul. Hospodársku (viď. grafická príloha č.1 návrhu VZN).

 • Diskusia k navrhovanému názvu ulice
 • Marek Molnár škonstatoval, že do tej lokality sa nehodí navrhovaný názov predloženého návrhu VZN. Odporúča názov ulíce: Hájová alebo Orgovánová.
 • Kristián Rehák  odporúča názov ulice Agačový sad.
 • Ing. Alžbeta Sedliačiková  odporúča názov ulice Poľná.
 • Lucia Zemková odporúča názov ulice Kopaničná.

Uznesenie 5/02/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa:

A.  prerokovala

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

B   odporúča Mestskému zastupiteľstvu

prijať iný názov ulice v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení   názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

Odporúčané názvy ulice: Hájová, Orgovánová, Poľná, Kopaničná alebo Agáčový sad.

Uznesenie bolo prijaté.

7. Rôzne

 1. Ing. Eliška Vargová – referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, požiadala elektronickou formou členov KKaCR:

Napriek pôvodne plánovanému každoročnému obnovovaniu námetov na 3 D nápise mesta Šaľa navrhuje garantka ponechať v tomto roku námety písmen bez zmien a to z nasledovných dôvodov. Minuloročné sú  stále zachované a nesú  námety p. Regitka, Prevedenie nenesie stopy vyblednutia ani iného poškodenia. (opravované bolo písmeno Š). Snažíme sa ušetriť každé jedno euro, takže ak nedôjde k poškodeniu počas nasledovného roka, nemuseli by sa na tieto výdavky čerpať prostriedky, ktoré treba aj inam. Okrem toho ešte je na zvážení, čo s nápisom vo Veči, či je záujem nechať vyzdobiť ten, alebo ho ponechať biely. V každom prípade sa však komisia môže zaoberať tým, kto vypracuje budúci námet pre  3 D písmená v Šali, tak aby o rok tieto námety boli vyhotovené. Vypracovanie grafických návrhov nie je honorované.  Zatiaľ zaužívaný harmonogram bol, že koncom roka si umelec osvojil  myšlienku, že pripraví návrh, svoj návrh odovzdal do konca februára a následne mesto zabezpečilo vyhotovenie a osadenie námetov na písmená do Veľkej noci.  Môže to ísť buď priamo podľa záujmu umelcov, alebo aj verejnou výzvou či zase cez ZUŠ. Pri viacerých autoroch je potom ale horšie zosúladiť jednotlivé písmená do harmonickej zostavy.

Uznesenie 6/01/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa:

A.  prerokovala

      podnet zaslaný komisii Ing. Eliškou Vargovou.

B.  odporúča

ponechať v tomto roku námety písmen bez zmien a to z nasledovných dôvodov. Minuloročné sú  stále zachované a nesú  námety p. Regitka, prevedenie nenesie stopy vyblednutia ani iného poškodenia.

Uznesenie bolo prijaté.

8. Záver

     Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Šaľa, 14.3.2023

zapísal: Marek Molnár

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

Na vedomie:

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková