Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.03.2023 - 15:56  //  aktualizácia: 22.03.2023 - 17:03  //  zobrazené: 723

02/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 13.03.2023

Zápisnica zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

č. 02/2023

Dátum: 13. 03. 2023

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Róbert Čibrik,  Bc. Tomáš Benkovič,  Jana Majdlenová, Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš

Neprítomní: Ing. Karol Molnár, Ing. Tomáš Mészáros

Program:

 1. Otvorenie a privítanie členov komisie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Športové areály v správe a majetku mesta Šaľa
 4. Rôzne
 5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa 9 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 08. 03. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 15. 02. 2022 a dodal, že uznesenia 4/01/2023 a 5/01/2023 sú stále v plnení. 

K bodu 3: Športové areály v správe a majetku mesta Šaľa  

Peter Szalay informoval, že mesto Šaľa uvažuje o prevzatí športovo-streleckého areálu do správy a majetku mesta. Momentálne areál patrí Športovo streleckému klubu v Šali. Strelnica slúži hlavne na tréningový proces klubovým strelcom a tiež na usporiadanie slovenských a krajských ligových súťaží, krajských majstrovstiev a na usporiadanie ďalších streleckých súťaží. Predseda komisie túto myšlienku víta a dodal, že správa tohto majetku nebude vyžadovať vysoké finančné prostriedky, nakoľko cez zimné obdobie nie je v prevádzke, a preto náklady na energie budú nízke. Dodal, že v meste takto pribudne ďalšie miesto na športovanie. V tejto súvislosti vznikla debata medzi ostatnými členmi komisie, že v meste sa síce nachádzajú športové ihriská a areály, ale nie je možné využívať ich širokou verejnosťou, nakoľko väčšina z nich sa nachádza v areáloch základných škôl a tie sú uzamknuté. Jozef Holota navrhol, aby tieto priestory boli sprístupnené i verejnosti a nielen žiakom škôl počas hodín telesnej výchovy. Predseda komisie sa vyjadril, že školy sú samostatné právnické osoby a tie rozhodujú o možnostiach využívania ich priestorov. Dodal, že školy sa zväčša bránia tomu, aby boli ich vonkajšie priestory sprístupnené verejnosti z obavy vandalizmu a vzniku škôd na ich majetku. Jozef Holota navrhol, aby komisia kontaktovala zástupcov škôl ohľadom možností využívania ich vonkajších priestorov na šport pre verejnosť.  Predseda komisie pokračoval, že vzniká tu ešte ďalšia otázka a tou je zodpovednosť v prípade nehody alebo poranenia sa. Či by to bola zodpovednosť zriaďovateľa, školy či jednotlivca. Podľa názoru Jozefa Holotu zodpovedný je každý sám za seba v prípade, ak by sa na ihrisku nachádzal prevádzkový poriadok. Na základe uvedeného z rozsiahlej diskusii vzišiel záver, že je potrebné zistiť, podľa akého modelu by mohla verejnosť využívať školské ihriská a areály na športovanie a taktiež po právnej stránke zistiť otázku zodpovednosti v prípade potreby.

Uznesenie 1/02/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

možnosť využívať školské ihriská a areály širokou verejnosťou

 1. odporučila

zistiť, podľa akého modelu by mohla široká verejnosť využívať školské ihriská a areály na športovanie a  taktiež zistiť otázku zodpovednosti v prípade potreby

K bodu 4: Rôzne

 1. Predseda komisie uviedol, že je stále možné posielať svoje návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022 na základe výzvy, ktorá je platná do 31. 3. 2023.

Uznesenie 2/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022

 1. odporúča

Erika Tótha v kategórii „jednotlivci nad 20 rokov“ a Pavla Kuruca v kategórii „funkcionár“

 1. Peter Szalay uviedol, že situácia s plavárňou Duslo, a.s. sa pohla dobrým smerom. Vysvetlil, že v roku 2020 sa mesto zmluvne zaviazalo prenajať si plaváreň od spoločnosti Duslo, a.s.. V zmysle zmluvy ju malo mesto po 10-tich rokoch nájmu odkúpiť za 500-tisíc eur. Medzitým sa predstavitelia mesta i spoločnosti niekoľkokrát stretli a výsledkom ich spoločných rokovaní je, že chemický podnik Duslo, a.s. predložil mestu návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku za symbolickú cenu 5 eur.

 1. Uznesenie 5/01/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

odpredaj plavárne Duslo, a.s. za symbolickú cenu 5 Eur

 1. berie na vedomie

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            20. 03. 2023