Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2023 - 09:04  //  aktualizácia: 22.03.2023 - 15:59  //  zobrazené: 706

02/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 20.03.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Eva Schmidtová, MPH, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková,       PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhD. Janka Hušvétyová

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Odsúhlasenie nasledujúcich termínov zasadnutí komisie
  4. Návrh VZN o sumách za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
  5. Bytové otázky
  6. Rôzne
  7. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pani PaedDr. Danica Lehocká PhD. a Sylvia Braunová boli ospravedlnené. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Predseda komisie konštatoval, že uznesenia č. 02/2023, 03/2023 a 04/2023 boli splnené.

3. Odsúhlasenie nasledujúcich termínov zasadnutí komisie

Predseda komisie navrhol termíny najbližších dvoch zasadnutí komisie na dni 02.05.2023 a 19.06.2023.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Prítomní: 9 ; za: 9.

  Uznesenie č. 05/2023

Komisia odsúhlasila termíny najbližších dvoch zasadnutí komisie na dni 02.05.2023 a 19.06.2023.

 4. Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Návrh VZN predniesla prizvaná pani PhDr. Janka Hušvétyová spolu s RSDr. Ľuborom Gállom.  Komisia následne prerokoval Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Prítomní: 9 ; za: 9.

  Uznesenie č. 06/2023

Komisia odporúča MsZ schváliť VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

5. Bytové otázky

  1.  Žiadosť pani Márii Takácsovej o prednostné pridelenie bytu, alebo o výmenu byt, v ktorom teraz býva spolu s bývalým manželom , dcérou, vnukom a synom.  

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

6. Rôzne

V rámci bodu rôzne  požiadala pani Mgr. Ildikó Jarošová o doplnenie informácie, ktorým žiadateľom o pridelenie bytu, ktorí boli určený uznesením č. 22/2022 ako náhradníci na pridelenie bytu, bol byt naozaj pridelený.

Zároveň tajomníčka vyzvala prítomných, aby vyplnili dotazníky, ktoré robí samospráva na prieskum .

Komisia prerokovala plnenie PHSR, skonštatovala, že oproti minulému roku neprišlo ku zmene. Zrealizované bolo zvýšenie počtu terénnych pracovníčok, nezrealizované rekonštrukcia objektu detských jaslí, debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára.

5.  Záver

    Predseda  komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                         Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

V Šali dňa 20. 03. 2023  Zapísala: Sylvia Paštéková, tajomníčka komisie