Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.05.2019 - 13:39  //  aktualizácia: 21.05.2019 - 13:39  //  zobrazené: 534

03/2019 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 14.05.2019

Z á p i s n i c a  č. 03/2019

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 14. mája 2019 (utorok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka

 

Neprítomná:  Mgr. Alena Demková - ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Šaliansky jarmok 2019 – vedúci MsKS
 4. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún 2019 – vedúci MsKS
 5. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
 6. Zmena autorov výstavy na MsÚ na 3. štvrťrok 2019 – p. Schindler
 7. Rôzne
 8. Ukončenie

 

 

Prizvaný:

-   Ing. Botka, vedúci MsKS

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí prítomných členov komisie a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku. Prezentovalo sa desať prítomných členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  Program  rokovania  bol  členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie e-mailom dňa 7.5.2019. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:

 

Uznesenie 5/02/2019:  Predseda komisie prekonzultoval s primátorom mesta poskytnutie  finančných prostriedkov na vydanie publikácie o šalianskom divadelníctve – mesto podporí finančne vydanie publikácie.

 

Uznesenie 7/02/2019:  Predseda komisie prekonzultoval návrh na zmenu  § 4  Všeobecne záväzného nariadenia 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa s primátorom mesta, zhodli sa na názore: jeden člen komisie bude poslanec (najlepšie člen KKaCR), ktorý bude komunikovať za komisiu s  MsZ a ostatní členovia môžu byť z  verejnosti.

 

Predseda komisie informoval prítomných, že mesto Šaľa doteraz nezískalo dostatočný objem finančných prostriedkov na celkovú  rekonštrukcii DK Šaľa, preto termín začatia rekonštrukcie nie je možné v súčasnej dobe určiť.

 

 

 1. Šaliansky jarmok 2019 – vedúci MsKS
 2. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún 2019 – vedúci MsKS

Ing. František Botka prezentoval informácie k obidvom bodom programu spoločne. Šaliansky jarmok 2019 zahrnul do kultúrneho programu na mesiac jún 2019. Uviedol menovite jednotlivé podujatia aj celý program jarmoku. V piatok sa budú okrem profesionálnych umelcov  prezentovať na jarmoku so svojim programom deti zo základných škôl a partnerské mestá Konskie, Telč a Oroszány a v sobotu  Šalianska dychovka, Folklórny súbor Šaľan a Detský folklórny súbor Šaľanček.

Program bude spracovaný v letáku Kam v Šali, členom komisie ho zašle e-mailom tajomníčka komisie.

 

Uznesenie 1/03/2019:  Komisia berie na vedomie program Šalianskeho jarmoku 2019 a prezentované kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún.

 

 

 1. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie

Mgr. Miroslav Demín predstavil návrh programu, ktorý bude venovaný uvedenej tematike s názvom Týždeň slobody a ľudských práv v dňoch 11.-17.11.2019.  V súvislosti s pripravovaným programom požiadal o súčinnosť vedúcu MsKJJ  - Mgr. Adrianu Gerovú,  referentov MsKS - Mgr. Romana Hatalu, Mgr. Adriánu Kováčovú a predsedu Mládežníckeho parlamentu  mesta Šaľa - Tomáša Benkoviča. Program by zahŕňal: besedu v knižnici, kladenie vencov, premietanie filmov, spomienku na obete režimu, výstavu fotografií, happening pred MsÚ...    

 

Uznesenie 2/03/2019:  Komisia berie uvedené informácie na vedomie a ďalej sa na svojich rokovaniach bude touto témou zaoberať.

 

 

 1. Zmena autorov výstavy na MsÚ na 3. štvrťrok 2019 – p. Schindler

Pán Miroslav Schindler uviedol, že priestory MsÚ určené na výstavu diel autorov na  3. štvrťrok 2019  budú pripravené  dňa 3.6.2019.

 

Uznesenie 3/03/2019:  Komisia poverila Ing. Gabrielu Lackovú komunikáciou s autorkami výstavy a zabezpečením inštalácie obrazov v uvedenom termíne.

 

 

 1. Rôzne

Predseda komisie Peter Hlavatý:

 • Ing. Eliška Vargová poslala dňa 7.5.2019 e-mailom požiadavku, aby komisia na svojom zasadnutí prerokovala, koho by odporučila do kultúrneho programu na Dni Konskich, ktoré sa budú konať 17. - 18.8.2019.

 

Uznesenie 4/03/2019:  Komisia odporučila, aby mesto Šaľa na Dni Konskich reprezentoval  FS Šaľan s novým programom.

 

 

 

 

Mgr. Peter Buday PhD:

 • dal do pozornosti výtvarné diela manželky spisovateľa Jána Johanidesa, ktoré by si zaslúžili samostatnú výstavu v Šali,

Ing. František Botka:

 • informoval prítomných, že dňa 16.5.2019 sa bude MsZ konať v zrekonštruovanej budove SD Veča,
 • dňa 6.5.2019 dostal informáciu, že pre MsKS bolo vybrané motorové vozidlo (dodávka),

Ing. Gabriela Lacková:

 • oboznámila prítomných s návrhmi troch podaných projektov Ing. Tibora Lacka: Názov mesta v 3D, Uvítacie tabule, Označenie pamätníka SNP,
 • krátko prezentovala celoslovenský projekt: „Spojme sa pre dobrú vec“, v rámci ktorého sa dajú získať finančné prostriedky napr. na vybudovanie, obnovenie  a skrášlenie verejných priestranstiev...
 • v súvislosti s usporiadaním veľkých mestských podujatí, ako sú: Večianske slávnosti a Šaliansky jarmok informovala prítomných, že mesto Spišská Nová Ves vydalo Organizačný poriadok 64. Spišského trhu, v ktorom vyzýva všetkých na obmedzenie používania obalov a drobných jednorazových výrobkov z plastov, a na návrat k tradičným a ekologickým obalom,

návrhy členov komisie na prerokovanie s primátorom mesta:

 1. zriadenie informačného centra v Dome ľudového bývania počas letnej sezóny,
 2. osadenie informačných tabúľ s krátkym popisom v meste (pamiatky, parky, pomníky...) – názor a návrh mestského architekta,
 3. možnosť zakúpiť reklamné predmety mesta v prevádzkach v centre mesta – dohoda s majiteľmi,
 4. opätovne zvážiť možnosť konania Večianskych slávností na budúci rok na futbalovom štadióne.

 

Uznesenie 5/03/2019: Komisia odporučila, aby predseda komisie prerokoval body 1,2,3 a 4.  návrhu členov s primátorom mesta.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 14.5.2019

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                 predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková