Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.04.2023 - 11:40  //  aktualizácia: 25.04.2023 - 11:41  //  zobrazené: 813

03/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 17.04.2023

Zápisnica zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

č. 03/2023

Dátum: 17. 04. 2023

Miesto: veľká zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Róbert Čibrik,  Bc. Tomáš Benkovič,  Jana Majdlenová, Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš, Ing. Tomáš Mészáros

Neprítomný: Ing. Karol Molnár

Hostia: Ing. Jana Nitrayová, Mgr. Mariana Takáčová, Jozef Sklenár

Program:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Športové ihriská v areáloch základných škôl v meste Šaľa a ich sprístupnenie pre širokú športovú verejnosť
 4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023
 5. Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022 – návrhy mesto Šaľa
 6. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2022 – oblasť športu
 7. Rôzne
 8. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa 10 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 11. 04. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili. Zároveň privítal na spoločnom stretnutí prizvaných hostí – Ing. Janu Nitrayovú, prednostku Mestského úradu v Šali
a Mgr. Marianu Takáčovú, vedúcu Spoločného školského úradu Šaľa.

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 13. 03. 2023 a skonštatoval, že sú splnené, avšak uznesenia 4/01/2023 a 5/01/2023 zo zasadnutia z komisie zo dňa 15. 02. 2022 sú stále v plnení. 

K bodu 3: Športové ihriská v areáloch základných škôl v meste Šaľa a ich sprístupnenie pre širokú športovú verejnosť

Mgr. Mariana Takáčová, vedúca Spoločného školského úradu Šaľa,  požiadala riaditeľov základných škôl na území mesta Šaľa o ich vyjadrenie ohľadom sprístupnenia a využívania školských areálov a ihrísk pre širokú športovú verejnosť. Vo svojich vyjadrenia predstavitelia škôl špecifikovali podmienky využívania telocviční pre športové kluby a záujmové skupiny amatérskych športovcov, ktoré môžu využívať telocvične na základe nájomnej zmluvy. Čo sa týka využívania školských vonkajších priestorov na šport verejnosťou, zástupcovia škôl sa tomuto kroku nebránia, avšak všetci sa zhodli na tom, aby zo strany ich zriaďovateľa, ktorým je mesto Šaľa, bola vykonaná revitalizácia ihrísk a v prípade vzniknutých škôd, vandalizmu a poškodenia ich majetku boli tieto odstránené. Zároveň chýbajú toalety na ihriskách, pretože sa nachádzajú iba v školských budovách, ktoré nie sú sprístupnené pre verejnosť. Ďalší problém označili chýbajúci personál. Pani prednostka sa vyjadrila, že riaditelia škôl určite nehľadajú cesty, ako sa to nedá robiť, ale majú zlé skúsenosti hlavne po víkendoch, pretože na ihriskách sa často nachádzajú fľaše a iné odpadky a zároveň všetky náklady na starostlivosť a činnosť o vonkajšie ihriská znáša škola (ich poškodenia, opravy, revitalizácia a iné) a taktiež každá škola má povinnosť zabezpečiť prevádzkyschopnosť športovísk. Predseda komisie uviedol, že školy sú samostatné právnické osoby a tie rozhodujú o možnostiach využívania ich priestorov, ale myslí si, že školy by boli otvorené sprístupneniu ich vonkajších priestorov, ale majú už zlé skúsenosti, nejedná sa ani o tie skupiny dospelých alebo detí, ktoré zmysluplne trávia čas na ihriskách, ale sú to skôr mladiství, ktorí určite vo večerných hodinách na ihriskách nešportujú. Marián Miškovič uviedol, že práve z tohto dôvodu by bolo potrebné posilniť rady mestskej polície, zaviesť kamerový systém a monitorované dodržiavanie prevádzkového poriadku a v prípade jeho porušenia alebo spôsobenia akejkoľvek škody je nutné vinníka dohľadať, potrestať ho pokutou a zároveň by bol povinný uhradiť škodu. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa robila osveta na sociálnych sieťach, mestskej webovej stránke i na školách. Jozef Holota sa vyjadril, že on sa na to skôr pozerá, ako budovať „komunitu“ v spolupráci s tými, ktorí by pravidelne využívali školské ihriská pre šport, s rodičmi detí a Mládežníckym parlamentom mesta Šaľa. Dodal, že je potrebný dialóg so školami, či už postupne alebo so všetkými naraz. Ing. Jana Nitrayová navrhla, aby bola vybratá jedna škola v Šali a jedna vo Veči s tým, aby sa odsledovalo, že ako by sprístupnenie školských areálov pre verejnosť fungovalo. Dodala, že základné školy na Hollého a Krátkej sú momentálne najviac sprístupnené, ale zdôraznila, že riaditeľ musí byť stotožnený s touto myšlienkou.

Uznesenie 1/03/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

možnosť využívať školské ihriská a areály širokou športovou verejnosťou

 1. odporučila

stretnutie s riaditeľmi základných škôl na najbližšom stretnutí Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 29. 5. 2023 o 16,00 hodine na mestskom úrade

K bodu 4: Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023

Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023 bolo do 31. 03. 2023 doručených 24 žiadostí. Celkovo bolo 18 žiadateľov, z ktorých TJ Slovan Duslo Šaľa a FK Veča si podali žiadosti na 3 rôzne podujatia a LUIGINO.sk a Slovenský rybársky zväz, MO Šaľa požiadali dotácie na 2 projekty a 14 žiadatelia požiadali finančné prostriedky na jeden projekt. Na rok 2023 je rozpočet na dotácie pre oblasť športu narozpočtovaný vo výške 10 000,- Eur, celková suma požadovaných dotácií predstavuje výšku 23 414,- Eur.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií primátor mesta schvaľuje poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom do výšky 200,- Eur vrátane
a mestské zastupiteľstvo mesta schvaľuje dotácie nad 200,- Eur. Komisia mládeže a športu odporučila schváliť uvedené dotácie v celkovej výške 10 000,- Eur nasledujúcim žiadateľom.

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu za rok 2023

Č.

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná dotácia

Odporúčaná dotácia

1.

LUIGINO.sk

3. ročník Inline korčuliarskych pretekov Šaľa inline na krátke trate 2023  - na ceny, medaily a trofeje pre víťazov, mobilné toalety, značkovače ciest, pásky
a občerstvenie pre účastníkov podujatia 

2 200,-

1 100,-

650,-

2.

LUIGINO.sk

9. ročník Inline korčuliarskych pretekov Šaľa inline 2023 - na ceny, medaily
a trofeje pre víťazov, prenájom časomiery, značkovače ciest a  občerstvenie pre účastníkov podujatia

2 000,-

1 000,-

650,-

3.

Tanečný klub JUMPING

Majstrovstvá Slovenska disco dance
a street dance v Prešove - na ubytovanie pre členov klubu na majstrovstvách

10 611,-

3 000,-

700,-

4.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel

 Atletická olympiáda žiakov základných škôl okresu Šaľa – 20. ročník Memoriálu zakladateľov atletiky v Šali profesorov Melicherčíka a Mutkoviča 2023 -
na občerstvenie detí a MTZ (toner, papier)

800,

300,-

300,-

5.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel nevid.
a zrakovo postihnutých

10. ročník celoslovenského turnaja
v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov a 2. ročník Memoriálu Zlatice Harčárovej- na  poháre pre víťazov, štítky na poháre, gravírovanie, MTZ a občerstvenie pre  účastníkov turnaja

500,-

300,-

300,-

6.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

15. ročník Vianočného turnaja v kolkoch -
na MTZ a občerstvenie pre  účastníkov turnaja

550,-

300,-

300,-

7.

KVŠ Barakuda

podpora tréningovej činnosti klubu -
na prenájom plaveckých dráh

7 000,-

900,-

600,-

8.

FK Slovan Duslo Šaľa

podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - na nákup a zabezpečenie športového oblečenia, technického vybavenia (tréningové pomôcky) a nákup športovej výbavy

1 500,-

900,-

400,-

9.

 Golden Horse

podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - na ustajnenie koňa, štartovné poplatky, ubytovanie, výstroj koní
a jazdcov, krmivo pre kone

1 500,-

700,-

200,-

10.

Farao - Trnovec nad Váhom

podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - na ustajnenie koňa, štartovné poplatky, ubytovanie, výstroj koní
a jazdcov, krmivo pre kone

3 000,-

1 000,-

200,-

11.

EUREKO bowling o.z.

podpora mladého bowlingového hráča zo Šale Dávida Baraka - na štartovné poplatky a ubytovanie na národných
a medzinárodných turnajoch v bowlingu

4 500,-

500,-

500,-

12.

TJ Slávia SOUP Šaľa

 podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - na veterinárnu službu, kutie športových koní, krmivo a výživové doplnky pre kone a náklady súvisiace so starostlivosťou o kone, nákup výstroja na kone, nákup potrieb pre lonžéra, nákup
a výroba dresov pre pretekárov, prenájom priestorov na tréningy, štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie športovcov počas pretekov, drobné opravy krytej jazdeckej haly

2 780,-

2 220,-

800,-

13.

Slovenský rybársky zväz, MO Šaľa

Pohár mesta Šaľa (preteky pre športových rybárov v disciplíne LRU) -
na ceny pre víťazov

600,-

200,-

200,-

14.

Slovenský rybársky zväz, MO Šaľa

Deň detí (rybárske preteky pre deti do 15 rokov) - na občerstvenie a ceny pre detských účastníkov

600,-

200,-

200,-

15.

RADA ŠPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2023 (10. ročník) -
na účastnícke medaily, časomieru
a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety

6 226,-

2 564,-

800,-

16.

FK Veča

Deň detí na štadióne FK Veča (priateľské futbalové zápasy detských tímov) -
na MTZ, honoráre účinkujúcim, propagačné materiály, tlač plagátov, občerstvenie pre deti 

1 000,-

600,-

500,-

17.

FK Veča

Memoriál Dušana Takácsa a Jozefa Kubíka (priateľské futbalové zápasy) -
na MTZ, kytice na hroby a občerstvenie pre súťažné tímy

850,-

400,-

300,-

18.

FK Veča

Detský turnaj 2023 (priateľské futbalové zápasy detských a juniorských tímov) -
na MTZ a občerstvenie pre súťažiacich

500,-

200,-

200,-

19.

Slovenský Skauting o.z. - 19. zbor Obojživel- níkov Šaľa

podpora vodnej turistiky pre deti
(orientačné preteky vodných skautov
a splavovanie rieky Váh - Komoča) -
na technické vybavenie ako plavecké
a záchranné vesty, pádla, prilby, vodné vaky, turistické vodné sudy, záchranárske laná a hádzačky

2 000,-

1 000,-

200,-

20.

Jazdecký klub Rusty

voltížne preteky a tréningy na Slovensku
a v zahraničí - na postroje na koňa (voltížny pás), nákup reprezentačného oblečenia, štartovné a ustajnenie koňa na pretekoch, doplnkové krmivo pre športové kone

3 848,-

2 030,-

300,-

21.

HKM Slovan Šaľa

hádzanársky turnaj pre prípravky v Šali -
(na prenájom športovej haly mimo Mestskej športovej haly v Šali, trofeje, medaily, diplomy), účasť na mládežníckom hádzanárskom turnaji
(na štartovné, ubytovanie), účasť na Slovak Open Handball U12 v Žiline (na štartovné, účastnícke karty, ubytovanie), nákup tréningových pomôcok
a športového oblečenie pre mládežnícke družstvá klubu

4 070,-

1 800,-

500,-

22.

HŠK Legends

letné sústredenie detí na Skalke - (na dopravu a ubytovanie), účasť na ligových súťažných zápasoch a na domácich
i medzinárodných turnajoch (na dopravu), na prenájom športovej haly pre tréningovú činnosť a súťažné zápasy a turnaje

14 160,-

1 500,-

500,-

23.

Veslársky klub Šaľa

podpora tréningovej činnosti klubu -
na nákup materiálu na zváranie regálov do novo zakúpeného lodného kontajnera na skladovanie lodí a nákup detských veslárskych overalov

600,-

500,-

500,-

24.

Miestny kynologický klub Šaľa

postupové preteky na Majstrovstvá SR
v brannom viacboji kynológov pre oblasť Západ v Šali - na ceny pre víťazov
a občerstvenie pre účastníkov

500,-

200,-

200,-

SPOLU

71 895,-

23 414,-

10 000,-

Uznesenie 2/03/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023

 1. odporúča

primátorovi mesta Šaľa a MsZ schváliť nasledovné dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2023

Žiadateľ                                                                                                      Odporúčaná dotácia

            Golden Horse                                                                                                                     200,-

            Farao - Trnovec nad Váhom                                                                                              200,-

            Slovenský rybársky zväz, MO Šaľa                                                                                  200,-

Slovenský rybársky zväz, MO Šaľa                                                                                  200,-

FK Veča                                                                                                                             200,-

Slovenský Skauting o.z. - 19. zbor Obojživelníkov Šaľa                                                   200,-

Miestny kynologický klub Šaľa                                                                                         200,-                

            LUIGINO.sk                                                                                                                        650,-

            LUIGINO.sk                                                                                                                        650,-

            Tanečný klub JUMPING                                                                                                   700,-

            TJ Slovan Duslo Šaľa                                                                                                        300,-

            TJ Slovan Duslo Šaľa                                                                                                        300,-

            TJ Slovan Duslo Šaľa                                                                                                        300,-

            KVŠ Barakuda                                                                                                                   600,-

            FK Slovan Duslo Šaľa                                                                                                       400,-

            EUREKO bowling o.z.                                                                                                       500,-

            TJ Slávia SOUP Šaľa                                                                                                         800,-

            RADA ŠPORT o. z.                                                                                                           800,-

            FK Veča                                                                                                                             500,-

            FK Veča                                                                                                                             300,-

Jazdecký klub Rusty                                                                                                          300,-

HKM Slovan Šaľa                                                                                                             500,-

HŠK Legends                                                                                                                     500,-

Veslársky klub Šaľa                                                                                                           500,-

K bodu 5: Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022 – návrhy mesto Šaľa

Mesto Šaľa v spolupráci s Okresnou asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa (OATJK) každý rok organizuje Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa. Tento rok to bude už 25. jubilejný ročník. Z asociácie sa zasadnutia zúčastnil Jozef Sklenár, ktorého predseda privítal. Pán Sklenár informoval členov o návrhoch na najúspešnejších športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za okres Šaľa za rok 2022, ktorými sú:

 1. kolektívy seniori - HK Slovan Duslo Šaľa – ženy (hádzaná)
 2. kolektívy juniori - HK Slovan Duslo Šaľa – mladšie dorastenky (hádzaná)
 3. jednotlivci seniori - Zuzana Hrašková (plutvové plávanie)
 4. jednotlivci juniori - Filip Bleho (karate)
 5. združenie technických a športových činností - Peter Matúš Porubský (športová streľba)
 6. funkcionári – Róbert Mittermayer (ľahká atletika)
 7. cena predsedu NSK - Jana Majdlenová (voltíž)

Na základe Výzvy na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022 zo dňa 26. januára 2023 mohli školy, verejnosť, športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa posielať svoje návrhy do
31. 3. 2023. Na základe došlých návrhov a návrhov členov komisie boli prerokované nasledovné nominácie v jednotlivých kategóriách.

Kategória:  Dospelí a juniori - kolektívy

 1. hip hop skupina (tanec)  - Tanečný klub JUMPING Šaľa
 2. seniorské mužstvo  (futbal) - FK Veča
 3. družstvo žien (hádzaná) - HK Slovan Duslo Šaľa  

Kategória: Dospelí a juniori – jednotlivci

 1. Klaudia Kolarovská (streľba) – Športovo-strelecký klub Šaľa
 2. Zoltán Végh (streľba)  – Športovo-strelecký klub Šaľa
 3. Filip Bleho (karate) – TJ Slovan Duslo Šaľa
 4. Zuzana Hrašková (plutvové plávanie) – KVŠ Barakuda Šaľa
 5. Jakub Kozmer (plutvové plávanie) – KVŠ Barakuda Šaľa
 6. Barbora Königová (hádzaná) – HK Slovan Duslo Šaľa
 7. Radka Šalatová (hádzaná) – HK Slovan Duslo Šaľa
 8. Stanislav Sopka (hádzaná) – HKM Šaľa
 9. Laura  Ivánová (taekwondo) - Klub Taekwon-Do Academy Slovakia
 10. Erik Tóth (naturálna kulturistika) – mesto Šaľa

Kategória: Mládež - kolektívy

 1. hip hop skupina (tanec) - Tanečný klub JUMPING Šaľa
 2. prípravka (hádzaná) - HŠK Legends Šaľa
 3. mladší žiaci (hádzaná) - HŠK Legends Šaľa
 4. Družstvo mladších dorasteniek (hádzaná) - HK Slovan Duslo Šaľa 
 5. Družstvo starších dorasteniek (hádzaná) - HK Slovan Duslo Šaľa
 6. Družstvo starších žiačok (hádzaná) - HK Slovan Duslo Šaľa
 7. Družstvo mladších žiačok (hádzaná) -  HK Slovan Duslo Šaľa

Kategória: Mládež  – jednotlivci

 1. Dávid Karlubík a Viktória Heinrichová (tanec)  - Tanečný klub JUMPING Šaľa
 2. Kristián Maťašovský (voltíž) – TJ Slávia SOUP Šaľa
 3. Mia  Spizsáková (voltíž) -  TJ Slávia SOUP Šaľa
 4. Mia Spiszáková a Viktória Tóthová (voltíž) - TJ Slávia SOUP Šaľa
 5. Stephanie Linka (streľba) – Športovo-strelecký klub Šaľa
 6. Lenka Mihová (streľba) – Športovo-strelecký klub Šaľa
 7. Peter Matúš Porubský (streľba)  – Športovo-strelecký klub Šaľa
 8. Laura Potúčková (rýchlostná kanoistika) – K.R.K. Šaľa
 9. Dávid Hanák (rýchlostná kanoistika) – K.R.K. Šaľa
 10. Samuel Kašuba (rýchlostná kanoistika) – K.R.K. Šaľa
 11. Viktor Csemez (rýchlostná kanoistika) – K.R.K. Šaľa
 12. Adam Koszegi (futbal) – FK Veča
 13. Alexandra Slišková (plutvové plávanie) – KVŠ Barakuda Šaľa
 14.  Katarína Zlatošová (plutvové plávanie) – KVŠ Barakuda Šaľa
 15. Tomáš Rehák (hádzaná) – HŠK Legends Šaľa
 16. Dominik Kubovics (hádzaná) – HŠK Legends Šaľa  
 17. Michal Slamenka (veslovanie) – VK Šaľa 
 18. Michaela Lukačinová (hádzaná) - HK Slovan Duslo Šaľa
 19. Lenka Štrpková (hádzaná) -  HK Slovan Duslo Šaľa
 20. Sofia Sabóová (hádzaná) – HK Slovan Duslo Šaľa
 21. Lea Kmeťková (rýchlostné korčuľovanie) - LUIGINO.sk Šaľa
 22. Damien Berecz (rýchlostné korčuľovanie) - LUIGINO.sk Šaľa
 23. Jakub Marko (rýchlostné korčuľovanie) – LUIGINO.sk Šaľa
 24. Lucia Marčeková (rýchlostné korčuľovanie) – LUIGINO.sk Šaľa
 25. Patrik Šipoš (hádzaná) – HKM Šaľa
 26. Fabio Maranesi (taekwondo) - Klub Taekwon-Do Academy Slovakia
 27. Leo Liška (kynológia) –  Miestny kynologický klub Šaľa
 28. Ema Timár  (thajský box) – mesto Šaľa

Kategória: Tréneri

 1. Melissa Komorová (tanec) - Tanečný klub JUMPING Šaľa
 2. Janette Pálová (hádzaná)  – HŠK Legends Šaľa
 3. Martin Žiška (futbal) – FK Slovan Duslo Šaľa
 4. Peter Pčola (hádzaná) -  HK Slovan Duslo Šaľa
 5. Petra Varjassiová (hádzaná) - HK Slovan Duslo Šaľa
 6. Marián Belák (rýchlostné korčuľovanie) – LUIGINO.sk Šaľa
 7.  Štefan Kelemen (hádzaná) – HKM Šaľa
 8. Ján Komjáthy (kynológia) – Miestny kynologický klub Šaľa
 9. Ladislav Vánik (rýchlostná kanoistika) -  K.R.K. Šaľa
 10. Soňa Mišurová (pohybové cvičenie) – mesto Šaľa

Kategória: Funkcionári

 1. Milan Mrlák (futbal) – FK Slovan Duslo Šaľa
 2. Erik Okruhlica (kynológia) – Miestny kynologický klub Šaľa
 3. Pavol Kuruc (bojové športy) – mesto Šaľa
 4. Róbert Mittermayer (ľahká atletika)  – mesto Šaľa

Kategória: Osobitné ocenenia

  

 1. Jana Majdlenová  (voltíž) – TJ Slávia SOUP Šaľa
 2. Jozef Szalai (futbal) – FK Veča
 3. Klub Taekwon - Do  (taekwondo)  - Klub Taekwon-Do Academy Šaľa
 4. Ladislav Jaroš  (futbal) – FK Slovan Duslo Šaľa

Uznesenie 3/03/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022

 1. odporúča

horeuvedené návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022

K bodu 6: Súčinnosť pri spracovaní správy PHSR za rok 2022 – oblasť športu

Minimálne raz ročne sa komisia venuje Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (PHSR) v oblasti športu, jeho aktivitám, prípadne návrhom, čo zapracovať do vyhodnotenia plnenia správy PHSR za rok 2022.

 1. prestrešenie a modernizácia zimného štadióna – prestrešenie zimného štadióna sa nerealizovalo ani v roku 2022
 2. revitalizácia detských ihrísk – začiatkom roka 2022 bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP na projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská. Tento projekt okrem iného zahŕňa aj nové detské ihrisko a atraktívnu plochu na loptové hry, avšak projekt pre nedostatok prostriedkov skončil v zásobníku. Taktiež v roku 2022 bola vypracovaná projektová dokumentácia na Výstavbu detského inkluzívneho ihriska Rodinka vo vnútrobloku ulíc Bottova – Čsl. armády, Šaľa. Ekologické a bezbariérové ihrisko z dreva prináša deťom viacero prvkov – kolotoč, hojdačku, veľkú loď Nina pre deti od 3 do 14 rokov, fitdráhu aj pieskovisko. Mesto získalo dotáciu vo výške 34 500 eur z MPSVaR SR. Realizácia sa však posunula. V roku 2022 sa realizovalo viacerých nových herných prvkov nie na verejných priestranstvách, ale v areáloch materských škôl, okrem toho bolo počas celého roka realizované priebežné zabezpečenie a údržba už existujúcich ihrísk a ich každoročné hlavné kontroly.
 3. podpora prevádzky bazéna pri Dusle, a. s. Šaľa, rekonštrukcia objektu plavárne – V roku 2022 (ukončenie v auguste) bolo realizované nové zastrešenie na plavárni Duslo Šaľa v hodnote  1 434 942,61 EUR. Mesto Šaľa získalo na tento projekt finančné prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 1 075 000 EUR. Pre nutnosť realizácie ďalších investícií do objektu i interiéru plavárne nebolo možné znovu spustiť jej prevádzku.
 4. vybudovanie viacúčelového športovo – rekreačného komplexu v areáli športovej haly, býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska – aktivita sa v roku 2022 nerealizovala. Zámer: Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa, navrhovateľa, ktorým je Kúpalisko Šaľa s.r.o., bol predložený na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý dňa
  14. 11. 2022 oznámil že činnosť „Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 5. rekonštrukcia a modernizácia športovej haly + kolkárne – mesto predložilo žiadosť o dotáciu  na Slovenský olympijský a športový výbor, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
  o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na projekt
  Nákup modernej zobrazovacej technicky do Športovej haly v Šali, avšak žiadosť nebola podporená.
 6. podpora a organizácia pravidelných športových podujatí – aj v roku 2022 bol zachovaný dotačný systém na podporu športových klubov, predseda komisie vyzdvihol športové podujatia, ktoré sú organizované Mládežníckym parlamentom mesta Šaľa.
 7. vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali – v roku 2022 nepribudlo nové športovisko
 8. revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu – v roku 2022 sa lesopark udržiaval, kosilo sa tam
  a odstraňovali sa vyrastené výmladky po vyrúbaných stromoch, zbieral sa odpad. V roku 2022 pokračovali aktivity projektu Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien, podanej na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma, Výzva ACC02- Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmenám klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban).
 9. analýza potreby vybudovania venčoviska – v roku 2022 nebolo vybudované žiadne nové venčisko
 10. rekonštrukcia futbalového štadióna – na futbalovom štadióne v Šali bola realizovaná v júli 2022 rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ (na vlastné náklady klubu)

Uznesenie 4/03/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

vyhodnotenie plnenia správy PHSR za rok 2022 – oblasť športu

 1. berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia správy PHSR za rok 2022 – oblasť športu

K bodu 7 : Rôzne

Tajomníčka informovala členov komisie, že jej bol doručený list, v ktorom rodičia detí a mládeže FK Slovan Duslo Šaľa žiadajú o zástupcu mesta Šaľa do klubu. V žiadosti uviedli, že sa dozvedeli o odstúpení pána prezidenta z klubu. V liste bolo ďalej uvedené, že je dôležité, aby mesto Šaľa ako jeden z najväčších sponzorov - investorov klubu zaujalo miesto vo vedení a bolo informované o dianí a vedení najväčšieho klubu v meste. Rodičia detí a mládeže v liste zdôraznili, že sú veľkými fanúšikmi futbalu, hlavne ich detí, preto im nie je ľahostajné, čo sa v klube deje a ako je vedené a veria o lepšie vedenie klubu pod dohľadom mesta Šaľa.

Uznesenie 5/03/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

list od rodičov detí a mládeže FK Slovan Duslo Šaľa

 1. berie na vedomie

a odporúča, aby sa Mgr. Róbert Čibrik, ktorý je zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva, zúčastnil na najbližšom zasadnutí vedenia klubu

K bodu 8: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            24. 04. 2023