Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2023 - 10:11  //  aktualizácia: 04.05.2023 - 10:11  //  zobrazené: 626

03/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 02.05.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká PhD., RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Sylvia Paštéková.

Neprítomní: Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), Sylvia Braunová (ospravedlnená).

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky – doplnenie informácie o pridelení bytu náhradníkom
  4. Materiály Mestského zastupiteľstva zverejnené na stránke Mesta Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pani Mgr. Renáta Zelezníková a Sylvia Braunová boli ospravedlnené. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Predseda komisie konštatoval, že uznesenia č. 05/2023 a 06/2023 boli splnené.

3. Bytové otázky – doplnenie informácie o pridelení bytu náhradníkom

Členovia komisie dostali elektronicky spolu s pozvánkou aj materiál, ktorý vypracovala Ing. Zelenáková, v ktorom boli upresnené informácie o pridelení bytov náhradníkom. Komisia vzala materiál na vedomie.  

 4. Materiály Mestského zastupiteľstva zverejnené na stránke Mesta Šaľa

Komisia v krátkosti prerokovala materiály na najbližšie Mestské zastupiteľstvo zverejnené na stránke Mesta Šaľa.

5. Rôzne

Členovia komisie vzali na vedomie Správu o plnení PHSR mesta Šaľa – aktualizáciu č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022.

Zároveň komisia skonštatovala potrebu riešenia situácie s ľuďmi bez domova v našom meste. Pani PhDr. Margaréte Zozuľáková uviedla, že spolu s Mestskou políciou odpovedala na interpeláciu týkajúcu sa ľudí bez domova na železničnej stanici. Ďalej uviedla, že okolité mestá nemajú, resp. rušia  zariadenia krízovej intervencie a aj z toho dôvodu sa zvyšuje ich počet v našom meste. RSDr. Peter Gomboš  uviedol, že sa konalo stretnutie so zástupcami ŽSR, na ktorom sa dohodlo, že Mestská polícia Šaľa bude v pravidelných intervaloch monitorovať priestory železničnej stanice.

6.  Záver

Predseda  komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                         Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

V Šali dňa 02. 05. 2023                                                           Zapísala: Sylvia Paštéková, tajomníčka komisie