Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.07.2023 - 12:12  //  aktualizácia: 03.07.2023 - 12:13  //  zobrazené: 494

03/2023 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 18.04.2023

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Peter Jaroš, PhDr. Marián Šperka, Ing. Gabriela Lacková, MVDr. Bohuslava Miškovičová, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec

Neprítomní: Ing. Oľga Móri, Ing. Peter Sűss

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2022
  4. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 - 2027
  5. Príprava preventívnej akcie – povinnosti majiteľov psov
  6. Rôzne
  7. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa v mesiaci marec 2023. V tomto období bolo spolu 578 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (236), verejného poriadku (69) a porušovanie VZN (30). Mgr. Peter Krokavec ďalej uviedol, že MsP naďalej rieši aj dopravné priestupky (napr. parkovanie v križovatkách). MsP sa bude zameriavať aj na kontrolu preukazov ZŤP.

UZNESENIE č. III/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Súčinnosť pri spracovaní PHSR za rok 2022

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie, že spravidla raz ročne venuje PHSR. Členovia komisie navrhujú   zapracovať do PHSR v budúcom období vybudovanie kompostárne v meste.

4. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 - 2027

PhDr. Marián Šperka informoval členov komisie o stretnutí pracovnej skupiny pre tvorbu koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.4.2023. Stretnutia sa zúčastnili aj pozvaní hostia. Pri spracovaní koncepcie bude súčinné aj OR PZ v Šali. Dňa 17.4.2023 sa uskutočnilo stretnutie členov pracovnej skupiny, PhDr. Mariána Šperku a RSDr. Petra Gomboša s riaditeľom OR PZ v Šali pplk. JUDr. Mariánom Kubalecom a zástupcom riaditeľa mjr. Ing. Richardom Klinkom. Zo stretnutia vzišla dohoda o spolupráci pri príprave koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

5. Príprava preventívnej akcie – povinnosti majiteľov psov

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o pripravovanej akcii, ktorú budú vykonávať v súčinnosti s MsP. Zameraná bude na dodržiavanie VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov. Celá akcia má mať výchovný charakter a majiteľom psov sa budú rozdávať letáky s užitočnými informáciami.

Mgr. Peter Krokavec uviedol, že MsP v súčasnosti kontroluje, či majú psy známku, znečistenie verejných priestranstiev a voľný pohyb psov, ktorý je v meste zakázaný.

6. Rôzne

Mgr. Miloslav Kollár sa pýtal na výsledky zberu veľkoobjemného odpadu, ktorý prebehol v Šali a vo všetkých mestských častiach. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš odpovedal, že jarné upratovanie ešte nie je vyhodnotené. Komisia bude o výsledkoch informovaná na ďalšom zasadnutí.

Členovia komisie diskutovali aj na tému vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Ing. Gabriela Lacková sa opýtala, v akej fáze je projekt lesoparku. Ing. Gabriela Braníková informovala, že projekt postupuje, bude prebiehať odovzdávanie staveniska zhotoviteľovi.

7. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko