Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.06.2023 - 11:24  //  aktualizácia: 05.06.2023 - 11:26  //  zobrazené: 655

04/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 25.05.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ondrej Hanko,Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Kristián Szekeres, PhD., JUDr. Anna Torišková, Mgr. Simeon Vincze, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: Peter Szalay

Pozvaní: Mgr. Alžbeta Heriban Pavlovičová

Verejnosť: Ing. arch. Andrea Belzárová

Program:

1. Koncepcia budovania súkromných škôlok – Mgr. Alžbeta Heriban Pavlovičová

2. Voľné témy podľa návrhov členov komisie

3. Diskusia

Bod č. 1: Koncepcia budovania súkromných škôlok – Mgr. Alžbeta Heriban Pavlovičová

Mgr. Alžbeta Heriban Pavlovičová požiadala o možnosť oboznámiť Komisiu ÚPVD s Koncepciou budovania súkromných škôlok. Spoločnosť Alfa Škôlka, a.s. so sídlom v Seredi ako poskytovateľ služieb, chce v rámci plánu obnovy budovať na Slovensku sieť súkromných škôlok, ktorá okrem štandardných vzdelávacích služieb chce poskytovať aj nadštandardné a špecifické služby. Podrobnejšie údaje sú uvedené na stránke spoločnosti. Spoločnosť má vytypované mestá, kde je nedostatočná kapacita v škôlkach. Podľa dostupných štatistických informácií z ministerstva, do zoznamu nedostatku miest v škôlkach je zaradená aj Šaľa. Preto hľadajú možnosti vybudovať zariadenie v Šali. Z hľadiska výstavby sa jedná o modulárny systém jednopodlažných objektov  3-, 4- až 5-triednych škôlok, vrátane areálu s plochou od cca 2000 m2 do 2900 m2. Momentálne stavajú novú škôlku v Seredi. Termín realizácie projektu výstavby siete škôlok je stanovený do roku 2025. V súčasnosti hľadajú vhodné pozemky, či už vo vlastníctve mesta alebo súkromných vlastníkov. Spoločnosť sa chce sa obrátiť na mesto Šaľa so svojím plánom a nájsť vhodný pozemok na umiestnenie škôlky a predstaviť svoj investičný zámer.  Po diskusii k predmetnej téme Komisia zobrala koncepciu a informácie o systéme škôlok na vedomie, o návrhu nehlasovala.

Bod č. 2, 3: Voľné témy a diskusia

Prvá voľná téma sa týkala projektu „Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa“. Komisia ÚPVD  bola minulý rok na zasadnutí 06/2022  tomto projekte už informovaná. Spoločnosť Kúpalisko Šaľa s.r.o. spolu so spoločnosťou ewia, s.r.o, pripravila uvedený projekt a v novembri 2022 predložila na OU Šaľa odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o navrhovanej činnosti. V súčasnosti spoločnosť stiahla pôvodný návrh na začatie zisťovacieho konania  o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti (EIA) na doplnenie a dopracovanie projektu. Minulý rok, Ing. M.Bicek, zo spoločnosti ewia, s.r.o., informoval MsZ a Komisie, že spoločnosť ewia, s.r.o. pripravuje projekt pre územné rozhodnutie,  posúdenie EIA a taktiež o tom, že spoločnosť sa bude podieľať na spolufinancovaní kúpaliska vo výške cca 2 mil.eur. Financovanie nových prístupových komunikácií a parkovania, vrátane zabezpečenia všetkých prislúchajúcich povolení a majetko-právnych záležitostí, bude zabezpečovať mesto. Bude sa uchádzať o dotácie a granty prostredníctvom výziev. Pôvodný projekt rekonštrukcie kúpaliska neriešil existujúce objekty, hádzanársku halu, kolkáreň a ostatné. Tiež neriešil plánovanú multifunkčnú tréningovú halu. Mesto sa môže uchádzať o financie na základe výzvy, ktorá obsahuje vybudovanie multifunkčnej tréningovej haly, prístupovej komunikácie k nej a vybudovanie cyklotrasy. Ing. arch. Becker, autor projektu, vysvetlil nový koncept, ktorý sa bude upravovať podľa  požiadaviek a pripomienok mesta. V novom koncepte bude zahrnutá aj multifunkčná hala, cyklotrasa, nový zimný štadión, bude upravená prístupová komunikácia a parkovanie. V diskusii odzneli otázky na arch. Beckera hlavne ohľadom riešenia dopravy. Toto bola zatiaľ prvotná informácia o novom koncepte, komisia sa k novému konceptu riešenia Kúpaliska a multifunkčného areálu ešte vráti na niektorom budúcom zasadnutí komisie.

Téma problémov dopravy v meste je ústrednou témou komisie, ku ktorej sa znovu a znovu vracia. V ďalšom vstupe voľných tém, Ing. K. Szekeres informoval o pripravovanom koncepte riešenia parkovacej politiky a organizácie dopravy. Parkovaciu politiku riešia už mnohé mestá, veľkosťou porovnateľné  so Šaľou. Je viac možností a prístupov ako riešiť problematiku statickej dopravy. Úlohou mesta bude pripraviť koncept, ktorý bude predstavený a odkomunikovaný s odbornou verejnosťou a občanmi. Ing. Szekeres hovoril o 3 okruhoch, ktoré by sa mali riešiť ako prvé v problematike dopravy. Prvý okruh je nastaviť regulatívy parkovacej politiky na území celého mesta, druhý okruh je vybrať systém kontroly a dohodnúť ako zabezpečiť kontroly a vymáhanie dodržiavania stanovených regulatívov pomocou mestskej polície a tretí okruh  v oblasti organizácie dopravy je riešiť zjednosmernenie  ulíc na sídlisku Veča a niektorých ulíc  v  Šali. Je pred nami ešte dlhá cesta, ale je nevyhnutná. Stav dopravy  v meste je už kritický.

Mgr. Budaiová sa opäť pýtala na cyklotrasy na hrádzi Váhu a popri Váhu. Požiada o informácie o cyklotrasách, ktoré spadajú do kompetencie VÚC, Referát Rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov MsÚ.

Posledný vstup v rámci voľných tém mal Ing. Meszáros, ktorý v krátkosti informoval členov, že mesto sa bude uchádzať o grant v rámci Kaufland park, t.j. o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska – skate park. Ing. Meszáros uviedol, že Referát Rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov navrhuje multifunkčné ihrisko zriadiť vo vnútrobloku na Šrobárovej ul., na ploche existujúceho nefunkčného ihriska. Mesto môže získať financie z grantu zapojením občanov do hlasovania. Ak budú hlasovať za tento projekt a  získajú najviac bodov vo svojej kategórii pre svoje mesto, projekt získa financie na realizáciu.

Komisia navrhuje využiť na vybudovanie multifunkčného ihriska inú lokalitu. V prípade získania financií, navrhuje využiť časť plochy  parku pri Poplare, medzi ulicami Dolná,  Budovateľská a Krížna (Poľský park). Ihrisko bude ľahšie dostupné pre všetkých obyvateľov viacerých sídlisk, a zároveň dobre viditeľné.

Komisia berie informácie v rámci bodu č.2 Voľné témy  na vedomie, o jednotlivých témach nehlasovala.

Po diskusii predseda ukončil zasadnutie komisie.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Ing. Zuzana Hrubá, tajomník komisie ÚPVD