Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.07.2023 - 12:13  //  aktualizácia: 03.07.2023 - 12:14  //  zobrazené: 668

04/2023 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 23.05.2023

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Peter Jaroš, PhDr. Marián Šperka, Ing. Gabriela Lacková, MVDr. Bohuslava Miškovičová, Ing. Oľga Móri, Ing. Peter Sűss, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Ing. Petronela Vižďáková, Mgr. Peter Krokavec

Neprítomní: Mgr. Miloslav Kollár

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie jarného upratovania
  4. Informácia o zbere komunálneho odpadu
  5. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 - 2027
  6. Rôzne
  7. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa v mesiaci máj 2023. V tomto období bolo zatiaľ spolu 310 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (168), verejného poriadku (26) a porušovanie VZN (15).

UZNESENIE č. IV/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Vyhodnotenie jarného upratovania

Ing. Petronela Vižďáková informovala členov komisie o výsledkoch jarného upratovania, ktoré sa uskutočnilo v troch termínoch, v časti Šaľa I. v termíne 25.3.-27.3., v časti Šaľa II. v termíne 1.4.-3.4. a v mestskej časti Veča v termíne 8.4.-10.4. V roku 2023 bolo bolo počas jarného upratovania vyzbieraného 213,4 t odpadu. V porovnaní s rokom 2022 je to o 90,05 t menej. V častiach Šaľa I. a Šaľa II. sa vyzbieralo 131,6 t a v mestskej časti Veča 81.8 t odpadu.

Pred jarným upratovaním sa prehodnocovali miesta, kde budú veľkoobjemné kontajnery umiestnené. Kontajnery neboli umiestnené na miestach, kde bol v minulosti problém s neporiadkom a kontajnery boli umiestňované v blízkosti kamier.

4. Informácia o zbere komunálneho odpadu

Ing. Petronela Vižďáková informovala členov komisie o zbere komunálneho odpadu za rok 2022. V roku 2022 bolo spolu vyzbieraného 13134,216 t odpadu, z čoho 7201,606 t triedených zložiek. Úroveň vytriedenia predstavovala 54,83 %. V porovnaní s rokom 2021 je to nárast o viac ako 9%. Najväčší podiel vyzbieraného odpadu spomedzi triedených zložiek tvorilo železo a oceľ (2490,372 t), biologicky rozložiteľný odpad (3071,82 t), papier a lepenka (481,52 t), plasty (295,19 t), sklo (252,43 t) a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (247,24 t).

Ing. Vižďáková ďalej informovala členov komisie o probléme s neporiadkom na stojiskách kontajnerov a doplnila, že za odpratanie nadrozmerného odpadu zo stojísk kontajnerov platí mesto 120€/t. Ak by obyvatelia priniesli tento odpad na zberný dvor, mesto platí za likvidáciu 50€/t.

MVDr. Bohuslava Miškovičová uviedla, že žiada navýšiť finančné prostriedky v oblasti životného prostredia, v programe prostredie pre život a v programe odpadové hospodárstvo. Ďalej uviedla, že treba riešiť systematicky odchyt holubov v meste.

Ing. Petronela Vižďáková informovala, že sa pripravuje nové VO na vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Ing. Vižďáková následne odpovedala členom komisie na otázky ohľadom BRKO, mobilnom zbere olejov a pod.

MVDr. Bohuslava Miškovičová tlmočila podnet od občanov, že na stojisku na ul. Hurbanova nie je nádoba na papier. Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že kontajner na papier je na každom stojisku, ale pôjde to preveriť a v prípade potreby bude doplnený.

5. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 - 2027

Členovia pracovného tímu pre tvorbu koncepcie PhDr. Marián Šperka a RSDr. Peter Gomboš informovali členov komisie o príprave tohto materiálu. Ďalšími členmi spracovateľského tímu sú Ing. Gabriela Lacková – poslankyňa MsZ, členka komisie ŽPVPaB pri MsZ, Ing. Robert Andráši – poslanec MsZ, člen komisie ŽPVPaB pri MsZ, Mgr. Ladislav Medvecký – člen komisie ŽPVPaB pri MsZ, za šport – Ing. Tomáš Mészáros, člen komisie Mládeže a športu a predseda komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy, za školstvo – Mgr. Mariana Takáčová, vedúca Spoločného školského úradu, CVČ Tip-Top – Ing. Michal Malárik, riaditeľ, člen komisie Mládeže a školstva MsZ, za kultúru – p. Marek Molnár, poslanec MsZ, predseda komisie Kultúry a cestovného ruchu, Mládežnícky parlament – Bc. Tomáš Benkovič, predseda MP a poslanec MsZ, Mestská polícia Šaľa – kpt. Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP, Mgr. Miloš Svoboda, preventista MsP, OR PZ  Šaľa – pplk. JUDr. Marián Kubalec, riaditeľ okresného riaditeľstva, pplk. Ing. Richard Klinka, zástupca riaditeľa.

Materiál bude doručený členom komisie na pripomienkovanie elektronicky. Členovia pracovného tímu predložia tento materiál na preštudovanie aj p. primátorovi a následne môže byť zaradený do rokovania MsZ.

MVDr. Bohuslava Miškovičová sa opýtala, či je podobný dokument vypracovaný aj pre oblasť životného prostredia. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš a PhDr. Marián Šperka odpovedali, že životné prostredie je súčasťou PHSR, ale je to dobrý podnet a bolo by vhodné vypracovať strategický dokument aj pre životné prostredie.

6. Rôzne

Na zasadnutie komisie boli prizvaní zástupcovia Stráže prírody, Peter Hučko a Filip Hálák. Zástupcovia stráže prírody oboznámili členov komisie so svojou činnosťou. V Šali sú momentálne traja členovia a ich činnosť je dobrovoľná. K činnosti ich motivoval neporiadok v okolí rieky Váh a ich hlavnou činnosťou je šírenie osvety medzi ľuďmi, sledujú dianie v prírode a posúvajú informácie štátnej ochrane prírody. Okrem toho zástupcovia Stráže prírody organizujú rôzne brigády zamerané na upratovanie, odstraňovanie nelegálnych objektov a pod. Okrem stráže prírody sú členmi aj rybárskej stráže a vykonávajú činnosť aj v tejto oblasti.

MVDr. Bohuslava Miškovičová sa opýtala, koľko podnetov podali strážcovia prírody na Enviropolíciu.

Strážcovia prírody odpovedali, že zatiaľ jeden, jednalo sa o nelegálne vybagrovanie zátoky spojené s nelegálnym výrubom stromov.

Zástupcovia Stráže prírody odpovedali aj na ďalšie otázky členov komisie. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš sa opýtal, aké majú skúsenosti s ľuďmi bez domova. Zástupcovia stráže prírody odpovedali, že nie moc dobré, ale v niektorých prípadoch po sebe upratali. Privítali by ich pomoc na brigádach. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš im prisľúbil súčinnosť v tejto oblasti.

MVDr. Bohuslava Miškovičová sa opýtala, či má mesto zazmluvnené aj strihanie kríkov a uviedla, že by bolo vhodné, ak by malo mesto kompostáreň. Ing. Gabriela Braníková odpovedala, že živé ploty sa začnú strihať v júni. Čo sa týka kompostárne, mesto momentálne nemá vlastné prostriedky na jej zriadenie, ale reagovalo sa na rôzne výzvy, z ktorých by sa dali získať finančné prostriedky.

7. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko