Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.07.2019 - 12:51  //  aktualizácia: 18.07.2019 - 11:36  //  zobrazené: 1950

05/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 27/06/2019

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 27.06.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu D 17/5/2019:

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti F. Právne záležitosti materiál číslo F 3/5/2019 - Návrh na mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia
  a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“.

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Miloš Rehák,

 

 

Materiál číslo A 1/5/2019 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 5/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu z kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/5/2019 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2019

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • zaradiť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu poistných zmlúv školských zariadení.  

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

Uznesenie č. 5/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2019,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2019,

 1. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/5/2019 -

Uznesenie č. 5/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 1. ruší

Uznesenie č. 7/2018 – XXXIII. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018 zo dňa 20. septembra 2018 (prijaté k bodu číslo H 1/7/2018 – Informácia o možnosti náhradného miesta „Halleyho kométy“ v meste Šaľa).

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Gabriela Lacková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/5/2019 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2018

Uznesenie č. 5/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2018,

B.berie na vedomie

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2018.   

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Gabriela Lacková, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/5/2019 -

Uznesenie č. 5/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

informáciu o nájme tenisového areálu Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom Pázmáňa 55/26, 927 00 Šaľa,

 1. berie na vedomie

informáciu o nájme tenisového areálu Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom Pázmáňa 55/26, 92700 Šaľa, IČO: 37861590.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/5/2019 - Návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Uznesenie č. 5/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“,

B.schvaľuje

interný predpis „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/5/2019 - Návrh Vvýške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 5/2019 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/5/2019 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 5/2019 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Šaľa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tomáš Mészáros,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 4/5/2019 - Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa

 

Hlasovanie č. 14 (hlasovanie o prvom návrhu zmeny):

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Prvý návrh zmeny bol schválený.

 

Hlasovanie č. 15 (hlasovanie o druhom návrhu zmeny):

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Druhý návrh zmeny bol schválený.

 

Uznesenie č. 5/2019 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu       prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami,

 1. odporúča

primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 7    územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich     pripomienok a požiadaviek.

T: II. polrok v roku 2019

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/5/2019 - Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2019 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
12. júna 2019,

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemky, parcela číslo 2522/44, záhrada
o výmere 304 m2 v celosti;  parcela číslo 2522/45, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
12 m2 v celosti; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1,
a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174, ako aj parcela číslo 2424/11, orná pôda o výmere 604 mv podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, pre Jozefa Szabóa, Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 797,86 Eur.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/5/2019 - Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Trnoveckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2019 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Trnoveckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vjazdu na parkovisko a k stavbe vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 12. júna 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely v registri „E“ katastra nehnuteľností č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 103 m2, v cene
2,987 Eur/m2/rok, v celkovej cene 307,66 Eur/rok, na dobu neurčitú pre  spoločnosť
Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa, IČO 50 850 849.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 2

PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/5/2019 - Barnabáš Nagy a Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 559/19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2019 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do garáže vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 12. júna 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely  registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 18,56 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Barnabáša Nagya a Mgr. Martu Nagyovú, Vlčanská 559/19, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/5/2019 - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, Sádkovičova 1279/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Sládkovičovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2019 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Sládkovičovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení a ochrane vlastného majetku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 12. júna 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 4167/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 150 m2, v cene
1,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, so sídlom Sládkovičova 1279/1, 927 01 Šaľa, IČO: 36 110 388.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/5/2019 - Mgr. Vladimír Vyskoč, Murgašova 2506/11A, Šaľa; Roman Vyskoč, Hrnčiarové 507, Lubina – žiadosť o prenájom pozemku na Murgašovej
ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2019 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu na pozemky vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
12. júna 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 22 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 14,58 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Mgr. Vladimíra Vyskoča, Murgašova 2506/11A, 927 01  Šaľa a Romana Vyskoča, Hrnčiarové 507,
916 12  Lubina.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 6/5/2019 - Občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV, Hollého 9, 927 05Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2019 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytovaní sociálnych služieb v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa
12. 06. 2019,

 1. schvaľuje

prenájom nebytového priestoru č. 10 vo vchode B3 na 1. poschodí spolu s podielom na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5905/544827
v budove Centra občianskej vybavenosti súpisné č. 1854, postaveného na parcele
č. 3080/18, nachádzajúceho sa na ul. Hollého 9, 927 05 Šaľa, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7012 v katastrálnom území Šaľa, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) v symbolickej výške 1,00 Eur/rok, pre občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Zdržalo sa: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manž. Alžbetu Danadovú, bytom Hliník 1896/34, 927 05Šaľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení:

 • spoločne prerokovať materiály D 7 – D 11 a hlasovať o nich samostatne. 

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
ng. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Procedurálny návrh Ing. Tomáša Mészárosa bol prijatý.

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 7/5/2019) v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu
č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 624,00 Eur, pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, obaja  trvale bytom Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Ing. Dezidera Reháka a manž. Mgr. Zdenku Rehákovú, bytom Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu
č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie  zámeru  prevodu  pozemku  na  ulici Hliník v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 403,00 Eur, pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, obaja trvale bytom Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manž. Valériu Dömeovú, bytom Hliník 1898/30, 927 05Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu
č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie  zámeru  prevodu  pozemku  na  ulici Hliník v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 130,00 Eur, pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, obaja  trvale bytom Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
ng. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s  majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ľubomíra Korga, bytom Dózsova 1605/31, 927 05 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu
č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 39,00 Eur, pre Ľubomíra Korga, trvale bytom Dózsova 1605/31, 927 05 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu
č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky, v cene 6,50 Eur/m2, v celkovej cene 32,50 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29,
927 05 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mareka Molnára v znení:

 • navrhol (na základe skutočnosti, že žiadatelia navrhli po zasadnutí ekonomickej komisie cenu 11,- EUR/m2) zmeniť cenu za mna cenu 11,- EUR/mt. j. v celkovej cene
  1 190,- Eur

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Poslanecký návrh Mareka Molnára bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 5/2019 – XVI.  (so zapracovaním prijatého poslaneckého návrhu):

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu
č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa
25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

   zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností  číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov v cene 11 Eur/m2,
t. j. v  celkovej  cene 1 199 Eur pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, trvale bytom Gagarinova 446/19, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/5/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorené parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľky za zníženú cenu 4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej  cene 547,69 Eur pre Agátu Ziliziovú, trvale bytom Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa,  v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 14/5/2019 - BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

 1. schvaľuje

predaj pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností v zmysle geometrického plánu č. 25/2018 vyhotoveného spoločnosťou Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa 01. 06. 2018 pod č. 259/2018 a to:

 • parcela číslo 2811/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 513 m2,
 • parcela číslo 2811/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1160 m2,
 • parcela číslo 2811/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2,
 • parcela číslo 2811/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 785 m2,
 • parcela číslo 2811/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 401 m2,
 • parcela číslo 2811/34, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 116 m2,
 • parcela číslo 2811/35, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 54 m2,

spolu o výmere 3063 m2 v cene 49,79 Eur/m2, t. j. v celkovej sume 152 506,77 Eur, pre spoločnosť BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 15/5/2019 - MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Tepelné prepojenie CK31 – CK34, Šaľa“

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • spoločne prerokovať materiály D 15 a D 16 a hlasovať o nich samostatne.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

Uznesenie č. 5/2019 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Tepelné prepojenie CK31 – CK34, Šaľa“,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela C KN č. 2663/1, ostatná plocha o výmere 17381 m2; parcela C KN č. 2635, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2019 m2; parcela C KN č. 2811/1, ostatná plocha o výmere 24254 m2; parcela
C KN č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12399 m2; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu verejného rozvodu tepla „Tepelné prepojenie CK31 – CK34, Šaľa“ v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom, bezodplatne v prospech spoločnosti MeT Šaľa,
spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 16/5/2019 - MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“

Uznesenie č. 5/2019 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“,  

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela C KN č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2; parcela C KN č. 2508/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2; parcela C KN č. 2508/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2; parcela CKN č. 2508/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 927 m2; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK31 – Separačná stanica“ v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom po realizácii stavby, bezodplatne v prospech spoločnosti
MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/5/2019 -

Uznesenie č. 5/2019 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 277/2019 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 277/2019 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Ivan Blažo – IBEX, Sv. Gorazda 696/448, 951 31 Močenok, IČO: 32 338 449, IČ DPH: SK1020280151.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/5/2019 - Zmluva o dielo č. 338/2019 na realizáciu diela „Čistenie pomníka SNP na Dolnej ul. v Šali“

Uznesenie č. 5/2019 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

zmluvu o dielo č. 338/2019 na realizáciu diela „Čistenie pomníka SNP na Dolnej ul. v Šali“,

B.  berie na vedomie

      Zmluvu o dielo č. 338/2019 na realizáciu diela „Čistenie pomníka SNP na Dolnej ul. v Šali“ uzatvorenú so zhotoviteľom K&POR s.r.o., Štefanovičová 36, 951 15 Štefanovičová, IČO 47 673 435.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/5/2019 -

Uznesenie č. 5/2019 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu 
„Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“,

 1. schvaľuje

mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L023-221-10 zo dňa 22. 06. 2018 na realizáciu projektu s názvom „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“.

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/5/2019 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2019

Uznesenie č. 5/2019 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2019,

 1. schvaľuje   

termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2019 nasledovne:

22. augusta 2019,

19. septembra 2019,

24. októbra 2019,

28. novembra 2019,

12. decembra 2019 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,

                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo H 2/5/2019 -

Uznesenie č. 5/2019 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti na realizáciu projektu „Tradície a ochrana prírody nás spájajú“ a jeho spolufinancovanie vo výške 15 % (4830 EUR) z rozpočtu vedúceho partnera v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi,

 1. schvaľuje

návrh na predloženie žiadosti na realizáciu „Tradície a ochrana prírody nás spájajú“ a jeho spolufinancovanie vo výške 15 %  (4830 EUR) z rozpočtu vedúceho partnera v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.