Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.07.2023 - 12:10  //  aktualizácia: 03.07.2023 - 12:11  //  zobrazené: 634

05/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 29.06.2023

Zápisnica zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

č. 05/2023

Dátum: 19. 06. 2023

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Mgr. Róbert Čibrik, Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš, Ing. Tomáš Mészáros, Bc. Tomáš Benkovič, Jana Majdlenová, Ing. Slavomír Kališ

Neprítomný: Ing. Karol Molnár

Program:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Multifunkčný športový areál – pripomienky a návrhy k projektovej dokumentácii
 4. HŠK Legends – Mestská športová hala v Šali
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa 10 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 12. 06. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 29. 05. 2023 a skonštatoval, že sú splnené.

K bodu 3: Multifunkčný športový areál – pripomienky a návrhy k projektovej dokumentácii

Predseda komisie na úvod uviedol, že mesto Šaľa si v roku 2016 dalo vypracovať architektonickú štúdiu na nový multifunkčný športový areál. Štúdia nerátala s ochranným pásmom plynu, súkromnými záhradkami a vytvorením nových parkovacích miest. V tom čase boli zverejnené prvé výzvy, na základe ktorých bolo možné požiadať o dotácie na stavbu a rekonštrukciu športovísk za predpokladu, že mesto/obec má pripravenú projektovú dokumentáciu a tú mesto Šaľa v tom čase nemalo. Peter Szalay pokračoval, že z toho dôvodu v roku 2019 bola urobená predbežná multifunkčná štúdia s 2 športovými halami, z ktorých jedna z nich by slúžila pre  kolektívne športy ako hádzaná, volejbal, basketbal a iné, druhá by bola pre karate a taekwondo s permanentne rozloženými tatami. Dodal, že umiestnenie hál nesmie zasahovať ochranný pás plynovodu. Medzitým vyšiel zámer zo strany spoločnosti ewia a.s., ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu len pre kúpalisko, čo vyústilo v podaní množstva námietok. Následne spoločnosť urobí projektovú dokumentáciu na všetky športoviská, tú aj bude financovať a odhadovaná cena sa bude pohybovať okolo 200 tisíc Eur. Dokumentácia bude obsahovať 3 časti, a to kúpalisko, športovú halu a zimný štadión. Celý projekt by mal zahŕňať cca 300 parkovacích miest. Členovia komisie vyjadrili nasledovné pripomienky a návrhy, aby boli zahrnuté do projektovej dokumentácie:

- minimálne rozmery multifunkčnej haly bez ochrannej zóny, striedačiek, prípadného hľadiska, šatní a skladových priestorov - 24m x 65 m (dĺžka je daná dvomi za sebou idúcimi basketbalovými ihriskami, šírka dvomi tatami – rozmer 1 tatami je 12m x 12m)

- vonkajšie rozmery haly zimného štadióna – 80 m x 50 m

- na kúpalisku doplniť zážitkový bazén

- parkovacie miesta umiestniť podľa možnosti do ochranného pásma plynu na okraj pozemku pozdĺž Váhovej ulici.

Uznesenie 1/05/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

budúci multifunkčný športový areál

 1. odporučila

po zapracovaní pripomienok zo strany komisie stretnúť sa s investorom a architektom

K bodu 4: HŠK Legends – Mestská športová hala v Šali

V nadväznosti využívania Mestskej športovej haly v Šali mládežníckym hádzanárskym klubom HŠK Legends, čo bolo jednou z tém na poslednom stretnutí komisie, Jozef Holota navrhol, aby čas na tréningy a zápasy bol rozdelený na polovicu medzi klub a HKM Slovan Šaľa. Peter Szalay uviedol, že pomer využívania haly je podmienený počtom družstiev. Doplnil, že prenajímanie mestskej športovej haly je v kompetencii správcu, ktorý prijíma žiadosti o krátkodobý prenájom haly. Jozef Holota poznamenal, že dôvod, prečo sa klub HŠK Legends nemôže dostať do haly, je vraj v nej umiestnený hnuteľný majetok, ktorý patrí klubu HKM Slovan Šaľa a Jozef Holota si myslí, že sú to len obštrukcie zo strany HKM. Peter Szalay toto tvrdenie rázne odmietol a doplnil, že pokiaľ o využívanie haly bez používania hnuteľného majetku  požiada tretí subjekt (okrem ženského klubu a HKM Slovan Šaľa), je to na správcovi, aby určil termín, či je možné používať halu v prípade, ak v tom čase v hale neprebiehajú žiadne tréningy alebo zápasy. Predseda komisie vysvetlil, že HKM Slovan Šaľa využíva halu po dohode so ženským klubom a zároveň tiež klub trénuje mimo haly v telocvičniach, pretože nemajú k dispozícii dostatočný počet tréningových hodín.

Uznesenie 2/05/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

využívanie Mestskej športovej haly v Šali klubom HŠK Legends

 1. odporučila

zistiť, na základe akých uznesení, podmienok a akým spôsobom je mestská hala prenajímaná a iniciovať prenájom haly aj iným subjektom

K bodu 5: Rôzne

Predseda komisie informoval členov komisie o materiáli, ktorý mu bol elektronicky zaslaný z ekonomického oddelenia. V zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok
a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 1. prerokovala

priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 1. odporučila

v grantovom systéme pre oblasť športu v meste navýšiť finančné prostriedky na poskytnutie dotácií v programe šport na rok 2024 z pôvodných 10 000,- Eur na 30 000,- Eur

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            26. 06. 2023