Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.06.2023 - 08:18  //  aktualizácia: 29.06.2023 - 08:20  //  zobrazené: 572

05/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 22.06.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ondrej Hanko, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD., JUDr. Anna Torišková, Mgr. Simeon Vincze,

Neprítomní: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Vladimír Vicena

Pozvaní:

Verejnosť: Ing. Ivan Vlk

Program:

1. Multifunčný športový areál – pripomienky a návrhy k novému konceptu

2. Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

3. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

4. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

Bod č. 1: Multifunčný športový areál – pripomienky a návrhy k novému konceptu

Na predchádzajúcej komisii autor projektu Ing. arch. V. Becker predstavil nový koncept Multifunkčného športového areálu Kúpaliska, ktoré spracoval pre súkromnú spoločnosť Kúpalisko Šaľa s.r.o. Navrhovaný multifunkčný športový areál (športová tréningová hala a kúpalisko) je umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve mesta, prístupová komunikácia, parkovanie a cyklotrasa na pozemkoch v správe Slovenského pozemkového fondu. Ako už bolo v minulosti povedané, spoločnosť Kúpalisko Šaľa, s.r.o. sa bude podieľať na spolufinancovaní kúpaliska vo výške cca 2 mil.eur. Financovanie nových prístupových komunikácií a parkovania, cyklotrasy vrátane zabezpečenia všetkých prislúchajúcich povolení a majetko-právnych záležitostí, bude zabezpečovať mesto tým, že sa bude uchádzať o dotácie a granty prostredníctvom výziev, ktoré sú viazané aj na vybudovanie multifunkčnej tréningovej haly.  Členovia konštatovali, že limitujúcim faktorom umiestnenia jednotlivých stavebných objektov je ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynu. Odporúčajú začať rokovať s SPP o možnosti preložky VTL potrubia na iné pozemky, tak aby potrubie VTL nebránilo rozvoju územia, kedže sa existujúca hádzanárska hala a rodinné domy na Kvetnej ul. v súčasnosti nachádzajú priamo v bezpečnostnom pásme VTL. SPP pripravuje v budúcnosti rekonštrukciu tohto VTL potrubia.

Po diskusii členovia komisie ÚPVD zhrnuli

Pripomienky ku novému konceptu Multifunkčného športového areálu a kúpaliska do 4 oblastí.

1/ Športová tréningová hala

– posunúť halu čo najbližšie ku hranici bezpečného pásma

- Prepojiť existujúcu halu s navrhovanou tréningovou halou

- na sociálne zázemie tréningovej haly využiť priestor, kde sú v súčasnosti umiestnené plechové sklady resp. garáže za kolkárňou

2/ Kúpalisko

- doplniť do areálu kúpaliska zážitkový priestor (tobogán), ihriská napr. na plážový volejbal, využiť na to plochu areálu bývalého kúpaliska vo vlastníctve mesta, ktorá bola určená v projekte pre budúci rozvoj a nezastavať ju parkoviskami

3/ Zimný štadión – navrhnúť tak, aby mal rozmery (75x45)m, zodpovedajúce štandardu hokejového ihriska

4/ Komunikácie

- zefektívniť a zoptimalizovať komunikačnú sieť

- zjednodušiť komplikované zákruty v tvare „S“

- navrhnúť prepojenie spojovacej komunikácie na Kvetnú ul.

- navrhnúť prepojenie na lokalitu IBV Dostihová dráha

Člen Komisie ÚPVD, P. Szalay, ktorý sa angažuje na poli športu, hlavne hádzanej, oboznámil  Komisiu so svojim návrhom na umiestnenie novej multifunkčnej športovej haly a tiež s  pripomienkami a požiadavkami z hľadiska vybavenia haly a technického vybavenia pre jednotlivé športy, ktoré sú podrobne uvedené v prílohách č.1, č.2 tohto Zápisu č. 05/2023, ktoré poskytol Komisii ÚPVD P.Szalay.

Hlavné pripomienky P. Szalay z hľadiska umiestnenia novej multifunkčnej tréningovej haly:

-Vytvoriť tréningové podmienky pre športy - basketbal, volejbal, floorbal, sálový futbal, hádzaná, aerobik, skupinové cvičenie, karate, Taekwon-Do, stolný tenis, športová streľba atď.

-V jednom objekte sú umiestnené dve nové haly, jedna veľká, s rozmermi pre hádzanú a kolektívne športy, druhá malá cca v polovičnej dĺžke pre karate a Taekwon-Do, s permanentne rozloženými tatami.

-Situovať halu tak, aby nezasahovala do ochranného pásma plynovodu

-Umiestnenie veľkej športovej haly: pozdĺž jestvujúcej športovej haly na asfaltovej ploche medzi jestvujúcou halou a plotom kúpaliska , malá hala kolmo na veľkú alebo súbežne s veľkou v priestore medzi vrtom a kolkárňou, parkovacie plochy v priestore od plotu Poľnohospodárskej školy po novú halu. Príjazd na parkovisko s prepojením ulice Kvetná so športovým areálom.

-Šatne umiestniť v priestore medzi novou halou a kolkárňou, kde je v súčasnosti plechová búda, ktorá sa nevyužíva na nič, tá by  sa zbúrala

-Prepojenie starej hádzanárskej haly a novej multifunkčnej tréningovej haly v časti pri bočnom východe / vstupe pre divákov

-Medzi novou halou a plotom kúpaliska je technický pás, kde má MET svoje potrubia v hĺbke cca 2m

-bude potrebné vybudovať nový vstup do priestoru vrtu od parkoviska.

Bod č. 2 Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

Na začiatku diskusie predseda Ing. T. Mészáros vyzval verejnosť, nech predloží svoje otázky. Ing. I. Vlk mal k pripravovanej parkovacej politike niekoľko otázok a podnetov. Otázky:

-či sa zakáže parkovanie na uliciach s rodinnými domami?

- či sa zjednosmernia ulice Pionierska, M.R. Štefánika, Záhradnícka a Vinohradnícka?

- či budú zriadené Zóny 30, ako to odporúča Dopravný generel mesta?

- či bude na zjednosmernených uliciach protismerný cyklistický pás?

Ing. I. Vlk je za to, aby sa ulice hore uvedené zjednosmernili. Aby sa dve a dve ulice vzájomne zokruhovali. Aby sa vyznačili na uliciach meandrovité parkovania (t.j.na striedačku po oboch stranách ulice), aby sa vytvorila zóna 30 km. Vhodné by bolo najprv spraviť Pilotný projekt organizácie dopravy len na dve ulice, napr. ul. Vinohradnícka a Záhradnícka, aby sa vyskúšalo ako to bude fungovať. Až po overení sa pustiť do väčších celkov. Ak by sa spravil naraz projekt organizácie dopravy pre celé mesto a ukázalo by sa, že to nefunguje, boli by to vyhodené peniaze. Ing. I. Vlk povedal, že Pilotný projekt, po častiach robili aj v iných mestách, je to odskúšané.

Na položené otázky odpovedal Ing. T. Mészáros a Ing. K. Szekeres, ktorí sa zaoberajú prípravou parkovacej politiky v meste.

Priorita parkovacej politiky je vyriešiť parkovanie v centre mesta. Odstrániť dlhodobé parkovanie v centre, zvýšiť obrátkovosť parkovania a získať aj financie zo spoplatnenia parkovania. Parkovanie na uliciach IBV (rodinné domy) sa bude riešiť až v 2.etape. Bolo by dobré zorganizovať dopravu na Družstevnej a Školskej ul. tak, aby zostal voľný koridor 4m. Nedá sa všetko riešiť naraz. Najjednoduchšie by bolo spraviť celé mesto ako jednu zónu. Ale ukazuje sa, že to nebude možné. Spraví sa plán, kde sa určí postupnosť krokov. Dôležité je, že sa otvorila téma parkovania a dopravy v meste a začala sa riešiť. Čo sa týka informovanosti, ako prví budú oboznámení s navrhnutým postupom a možnosťami poslanci na mestskom zastupiteľstve, potom mestské časti a potom verejnosť. Po diskusii sa pripraví návrh parkovacej politiky, následne Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Plán, ako sa bude postupovať po jednotlivých etapách, by mal byť pripravený v septembri. Je predpoklad, že po schválení VZN, by sa mohla parkovacia politika zaviesť od 01/2024. Bude potrebné naplánovať investície na projektovú dokumentáciu organizácie dopravy, investície na parkovacie automaty, softvér, dopravné značenia. Bez vstupných investícií to nepôjde. Neskôr, získané financie zo spoplatnenia budú použité na údržbu ciest. V ďalšom vstupe, Ing. K. Szekeres informoval o pripravovanom koncepte riešenia parkovacej politiky a organizácie dopravy. Parkovaciu politiku riešia už mnohé mestá, veľkosťou porovnateľné  so Šaľou. Je viac možností a prístupov ako riešiť problematiku statickej dopravy. Úlohou mesta bude pripraviť koncept, ktorý bude predstavený a odkomunikovaný s odbornou verejnosťou a občanmi. Ing. Szekeres hovoril o 3 okruhoch, ktoré by sa mali riešiť ako prvé v problematike dopravy. Prvý okruh je nastaviť regulatívy parkovacej politiky na území celého mesta, druhý okruh je vybrať systém kontroly a zabezpečiť kontrolu a vymáhanie dodržiavania stanovených regulatívov pomocou mestskej polície a tretí okruh v oblasti organizácie dopravy, je riešiť zjednosmernenie niektorých ulíc v Šali a vo Veči. Je pred nami dlhá cesta, ale je nevyhnutná. Stav dopravy  v meste je kritický. V ďalšom vstupe sa Ing. Mészáros ešte vrátil v krátkosti k možnostiach pripravovaného VZN parkovacej politiky. Pre Návrh VZN je možné využiť Vzor VZN v Dopravnom genereli a tiež skúsenosti z parkovacej politiky z iných miest podobnej veľkosti ako je Šaľa.

Bod č. 3 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ, ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

- Mgr. Csilla Molnárová, Roland Rapi - žiadosť o nájom časti pozemku vo vlastníctva mesta p.č. 925/1, plocha 34m2 na ul. Budovateľská, so zámerom zriadiť vstup do prevádzky - kancelárie.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta.

- Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ul. V.Šrobára 571, Šaľa - žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctva mesta p.č. 942/1, -105,-106, za celú plochu 54m2 na ul. V.Šrobára, so zámerom rekonštrukcie vstupov  a vytvorenie nových bezbarierových vstupov do bytového domu.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia odporúča schváliť nájom za sumu 1 €.

- Ing. Michal Takács, vlastník nehnuteľnosti  - výmenníková stanica na Narcisovej ul., Veča

 - žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctva mesta p.č. 3080/15, plocha 53m2 na ul. Narcisová, so zámerom užívania priestoru ako príjazdovej komunikácie k výmenníkovej stanici.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 1

Proti: 5

Zdržal sa: 2

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu neodporúča schváliť nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu pripravovanej parkovacej politiky.

-Ing. Dušan Demín, Nové Zámky -  žiadosť o nájom novovytvorenej parcely vo vlastníctva mesta p.č. 3080/378, plocha 10m2 na ul. pri COV Veča, so zámerom zrekonštruovať schodisko vo vlastníctve žiadateľa, ako  vstup do prevádzky.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta.

-Ing. Tomáš Kemenský a manž. - žiadosť o prevod pozemkov vo vlastníctve mesta parc.č. 663/67, plocha 76m2 a 663/97 plocha 15m2 na Železničnej ul. v Šali  so zámerom zosúladiť faktický a právny stav užívania nehnuteľnosti, pozemky tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prevod.

- ZsD, a.s. Bratislava - -Zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemky vo vlastníctve mesta v Šali – ul. Patizánska, Hlboká, Kvetná - so zámerom zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia – Káblová VN prípojka v areáli Met S.R.O.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť materiál v navrhovanom znení.

Bod.č. 4 Voľné témy – Návrh Rozpočtových priorít na r. 2024

Po diskusii sa členovia dohodli na zostavení Priorít rozpočtu na r. 2024.

Priority rozpočtu na r.2024

  1. Komplexná rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu prípojok inžinierskych sietí, vrátane vnútorných rozvodov zdravotechniky (vodovod, kanalizácia) a zariaďovacích predmetov vo všetkých Materských školách v Šali, postupnosť určiť podľa posúdenia odborníkov v technickej oblasti.
  2. Rekonštrukcie a opravy ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, v súčinnosti so správcami sietí, ktoré sa nachádzajú v telese cesty (hlavne kanalizácia a vodovod)

Pripraviť Plán Rekonštrukcie a údržby ciest a podľa toho postupovať

  1. Dopravná politika v meste obsahuje:
  • Projekt organizácie dopravy (POD)
  • Technické zabezpečenie a vybavenie podľa návrhu riešenia v POD – dopravná značenie, softvér, automaty, personálne posilnenie mestskej polície, a ostatné
  1. Rekonštrukcie chodníkov s bezbariérovými a ukľudňujúcimi prvkami
  2. Pokračovať v budovaní stojísk polopodzemných kontajnerov v meste

V rámci diskusie predseda Ing. Mészáros navrhol, že pošle členom komisie Zoznam ulíc v Šali  s technickými parametrami (ako: šírka, dlžka, povrch, rok nadobudnutia, rok poslednej opravy, chodník). Členovia ohodnotia jednotlivé charakteristiky komunikácie podľa stupnice od 1-5 (hodnotenie ako známky v škole). Toto hodnotenie sa môže použiť ako podkladný materiál pri tvorbe Plánu opráv a rekonštrukcií jednotlivých komunikácií.

Po diskusii predseda komisie ukončil zasadnutie komisie.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Ing. Zuzana Hrubá, tajomník komisie ÚPVD

Príloha č.1 – Požiadavky na vybavenie Multifunkčnej tréningovej haly

Príloha č.2 - Požiadavky na osadenie Multifunkčnej tréningovej haly - Nákres

Prílohy