Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.11.2019 - 11:06  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 11:07  //  zobrazené: 823

06/2019 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 21.11.2019

číslo: 06/2019 | dátum konania: 21.11.2019

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši,  Ing. Marián Antal , Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Mgr, Simeon Vincze, Ing. Peter Andráši, Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: -

Hostia:

Ing.arch. Miroslava Valková, Profinex engineering, s.r.o.

p.Libor Čomaj, LIMA Real Estate, s.r.o.

Ing. Rastislav Čačko, KLM Šaľa, a.s.

Ing.arch. Vladimír Jarabica

Ing.arch. Imrich Pleidel

 

Program:

 

 1. PROFINEX engineering, s.r.o., LIMA Real Estate, s.r.o. – predstavenie Ideového zámeru –  lokalita Večianska tabuľa ako podklad pre zmenu územného plánu

(Ing.arch. M.Valková)

 1. KLM Šaľa, a.s. – predstavenie investičného zámeru RETAIL BOX , ul. SNP, ul. Kráľovská
 2. Územný plán mesta Šaľa Návrh Zmien a Doplnkov č.7- Doplnenie návrhov
 3. Územný plán mesta Šaľa Centrálna mestská zóna Návrh Zmien a Doplnkov č.4
 4. Petícia občanov a žiadosť občanov o zmenu UPN - PFčasť Nová Veča-Juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa
 5. Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
 6. Diskusia

 

Bod č.1

PROFINEX engineering, s.r.o., LIMA Real Estate, s.r.o. – predstavenie Ideového zámeru -  lokalita Večianska tabuľa ako podklad pre zmenu územného plánu

Ing.arch. M.Valková na úvod  zdôraznila, že ide o Ideový návrh, cieľom je ukázať lokalitu, kde sa plánuje umiestniť obytná zóna. Predstavila Ideový zámer  ako riešenie nového funkčného využitia pozemkov  o celkovej výmere 230 068 m2, ktorý slúži ako východiskový podklad pre zmenu Územného plánu. Zámer je spracovaný na území priestorovo-funkčného (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa a  PFCelku Večianska tabuľa. Celkovo rieši výstavbu cca 80 rodinných domov v max.výške 2NP, bytových domov v prevažujúcej výške  4-5NP, v centrálnej časti v max. výške 12 NP. Celkovo cca 1000 bytov. Súčasťou riešenia je prislúchajúca základná občianska vybavenosť, dom seniorov, plochy zelene, pohybových aktivít.Statická doprava je riešená na 1.NP bytových domov a na pozemkoch rodinných domov. Lokalita bude dopravne napojená na cestu I/75 Trnovec n/Váhom a pri objekte Vodární a zberného dvora. Uviedla, že zámer je navrhnutý ako maximalistický, regulatívy nie sú striktne nastavené, sú ochotní komunikovať a rešpektovať  pripomienky.

Diskusia:

Ing.arch.Jarabica v diskusii vysvetlil:

1.bod je,  mesto by malo posúdiť, či potrebuje novú lokalitu na bývanie a rozhodnúť, či chce dané územie riešiť ako rozvojové územie na bývanie. Zvážiť, či chce a potrebuje vytvoriť rezervy na takúto formu zástavby. Posúdiť záujem mesta aj z pohľadu demografického vývoja. Je potrebné, aby sa  preukázal verejný záujem.

2. bod je  dôležitosť ochrany pôdneho fondu a otázka vysporiadania sa so záberom ornej pôdy.

3. bod  spracovateľ UPN po posúdení všetkých súvislostí, navrhne regulatívy pre dané územie. V ÚPN sa stanovia regulatívy, napr. , kde budú nižšie podlažnosti, určí sa  výškový limit.

4. bod Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov - Odbor ochrany pôdneho fondu posúdi a rozhodne, či a v akom rozsahu povolí záber ornej pôdy.

Formy zástavby a jej štruktúru by mal riešiť Územný plán zóny (UPZ), ktorý by zareguloval konkrétne podmienky zástavby. UPZ bude riešiť tiež dopad na Inženierske siete a dopravu. Ing.arch.Pleidel: na riešenie sa treba pozerať koncepčne, rozvíjať mesto najprv v centre, potom extenzívne.  Zástavbu riešiť etapizáciou výstavby.

Ing.K.Szekeres: ako najväčší problém a prioritu vidí doriešiť dopravu a parkovanie.

 

Bod č.2

KLM Šaľa, a.s. – predstavenie investičného zámeru RETAIL BOX , ul. SNP, ul. Kráľovská

Ing. Rastislav Čačko, predstavil investičný zámer  spoločnosti KLM Šaľa, s.r.o. obchodné centrum Retail Box, na nároží ul. SNP a Kráľovskej.  V rámci realizácie  zámeru a jeho dopravného napojenia spoločnosť  zrealizuje rekonštrukciu križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu.  Zámer skultivuje neudržiavaný a nevyužívaný priestor. V zámere je architektonicky zakomponovaná aj Technická pamiatka bývalého mlynu, je navrhnutá tiež zelená strecha. Ing. Čačko odpovedal na otázku dopravy, že ju  majú prepočítanú, doprava vychádza, inak by sa do toho nepustili.

Diskusia:

Ing.arch. Jarabica: Je potrebné posúdiť, či je navrhovaný investičný zámer pre mesto prínosom. V diskusii vysvetlil, že dominanta, ktorá je navrhnutá  na nároží ulíc, je len možnosť v územnom pláne.

V diskusii ďalej odznelo, že Územný plán zóny by mal zostať nezmenený. Vhodnejšie by bolo  v tejto významnej lokalite radšej umiestniť  polyfunkčný objekt, napríklad dolu by boli obchody ako navrhuje spoločnosť KLM a na vyšších podlažiach bývanie. Ing. Čačko vysvetlil, že  sa nešpecializujú na tento typ výstavby, stavajú  obchodné centrá.

 

Bod č.5

Petícia občanov a žiadosť občanov o zmenu UPN - PFčasť Nová Veča-Juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa

Ing. Peter Khandl a občania mesta v Petícii žiadajú, aby MsZ pri obstarávaním ZaD č.7 UPN nesúhlasilo s bodmi:

- návrh č.7 LIMA Real Estate, s.r.o.– zvýšenie podlažnosti v P-F časti Nová Veča-juh, pod ul. Fr.Kráľa a v PF celku Večianska tabuľa

- návrh  č.8 PROFINEX engineering, s.r.o. – zvýšenie podlažnosti v P-F časti  PF celku Večianska tabuľa

-otvorilo platný UPN a doplnilo v rámci obstarávania  zmenu regulatívov v PF  časti Nová Veča-juh, pod ul. Fr.Kráľa, zo súčasných 4NP, na požadovaných max. 2NP.

 

Diskusia:

Ing. Peter Khandl, predseda petičného výboru, vysvetlil, že nie sú proti výstavbe a chápu, že mesto sa chce rozvíjať. Chcú len, aby sa spravila rozumná štúdia,  a taktiež, aby sa občania mohli ako účastníci  konania vyjadrovať k odsúhlasovaniu územného plánu a k samotnej výstavbe.

Občania sa obávajú hlavne kolapsu dopravy, ak by pribudlo 1000 bytov, t.j. cca 2000 automobilov, už teraz v preťaženej doprave, aj keď nová obytná zóna zatiaľ nie je navrhnutá s priamym dopravným napojením na ul Fr.Kráľa, Germánska a Rímska. Taktiež upozorňujú na problém  parkovania na komunikácii pred rodinnými domami na u. Fr.Kráľa. Ďalší problém, ktorý sa  občanov dotýka priamo, je navrhnutý nevhodný výškový limit zástavby 5NP až 12NP,  t.j. priame priehľady do  obytnej zóny  ich rodinných domov, a tým strata súkromia.

Architekti I.Pleidel a V.Jarabica sa vyjadrili, že problém výškového limitu je možné  riešiť gradáciou zástavby od 2NP tak,  aby sa zachovala kontinuita v území.

Zároveň je potrebné si  uvedomiť, že Šaľa ako mesto má budovať predovšetkým mestské štruktúry,  čo je pre mesto ekonomickejšie, so zohľadnením existujúcej okolitej zástavby. Regulatívy zástavby v náväznosti na dané územie, navrhne spracovateľ ÚPN mesta, ktorý pozná všetky súvislosti  a náväznosti v území.

 

Ing.Peter Khandl sa v zastúpení občanov  vyjadril, že občania by súhlasili so stiahnutím Petície len v prípade, že budú zohľadnené ich požiadavky v UPN mesta Šaľa a vytvorí sa prechodová zóna so zástavbou max. 2NP do vzdialenosti min. 70m od krajnice ul.Fraňa Kráľa a od zástavby radových rodinných domov (GP Omega) a následne,  ak je to nutné, s postupnou gradáciou max do 4NP, tak aby sa zachovala kontinuita v území. 

 

 

Bod č. 3:

Územný plán mesta Šaľa (UPN)  Návrh Zmien a Doplnkov č. 7 – Doplnenie návrhov - prerokovanie

(Návrh č.1 a č.2 už boli schválené MsZ dňa 27.6.2019)

 

3.návrh zmeny:

P. Mikuláš Pozsonyi, konateľ spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. Šaľa, ako vlastník pozemkov v areáli bývalej spoločnosti Vodomont, a.s., na Murgašovej ul. v Šali, požiadal o zmenu funkčného využitia ÚPN v časti pozemkov, patriacich do Priestorovo-funkčného Celku (PFCelok) Šaľa, Priestorovo-funkčnej časti (PFČasť) „Pri železnici“. Spoločnosť navrhuje zmenu z dôvodu investičného zámeru vybudovať obytný súbor s funkciou trvalého bývania s parkovaním v samostatnom objekte.

Platné  regulatívy:

-voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne  70% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;

Požadovaná zmena regulatívov:

Stanoviť obdobne ako platí pre PFČasť Bilická os:

-voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Odporúčanie odborných zložiek MsÚ k návrhu č.3:

Jedná sa o malú zmenu ÚPNO, súhlas s obstarávaním zmeny ÚPNO.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.3:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa:0

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.3  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

 

4.návrh zmeny:

P. Branislav Bokora, konateľ spoločnosť BRM78 DEVELOPMENT, s.r.o. Bratislava – Staré Mesto, vlastník obchodného centra  OC S1 na Ul. Fr. Kráľa vo Veči, požiadal o zmenu priestorového usporiadania ÚPN v lokalite  PFCelok Nová Veča, PFČasť  Nová Veča Centrum, kde sa OC S1 nachádza.

Platné regulatívy:

-kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:

-kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 1NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

Pri zmene minimálnej podlažnosti zástavby z 2NP na požadované 1NP, sa navrhuje stanoviť minimálnu výšku jednopodlažnej budovy na +6,00m od terénu z dôvodu, aby nedochádzalo k nekoordinovanej výstavbe drobných prízemných objektov.

Diskusia:

odznel návrh, aby sa  Podlažnosť nižšia ako 2NP  individuálne posudzovala. Rovnako by bolo vhodné zvážiť aj opačné obmedzenia výškového limitu.

 

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.4:

Odporúča sa, s platnosťou pre celé katastrálne územie Šaľa, v textovej časti v rámci regulácie priestorového usporiadania,  doplniť definíciu regulativu počtu podlaží, o alternatívnu možnosť stanovenia výšky stavieb aj s iným počtom podlaží vo výške v metroch (m), zodpovedajúcej násobku štandardnej výšky podlažia, t.j. min. 3m a počtu podlaží.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.4 (podľa požiadavky žiadateľa):

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa:2

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.4  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

 

5.návrh zmeny:

Ing. Huseyin Kösetűrk, konateľ spoločnosti YUTEX PLUS s.r.o., požiadal o zmenu UPN v PF Celok Veča, PFČasť  Veča – centrum,  na Komenského ul. vo Veči. Žiadateľ plánuje pozemok parc. č. 3132, 3133/1,  využiť na výstavbu polyfunkčného objektu (obchod, služby, materská škola, bývanie) a podlažnosťou  5NP a 1PP(podzemné podlažie)

Platné regulatívy:

- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou a bývaním. Vo vyznačenej polohe s funkčným využívaním ako cintorín. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:

-zástavba uličná voľná alebo kompaktná v minimálnej podlažnosti 2NP a maximálnej podlažnosti do 5NP+1PP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

 

Komisia hlasovala k návrhu č.5:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 0

Proti:10

Zdržal sa:1

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.5  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

 

6.návrh zmeny:

Ing. Richard Vilkus, konateľ spoločnosti Zájarčie s.r.o., Trnavská cesta 50, Bratislava-Ružinov, požiadal o zmenu priestorového usporiadania UPN v lokalite Zájarčie, patriacej do PFCelku Veča sever 2, PFČasť Veča sever 2 – stred a PFČasť Veča sever 2 – pri Váhu. Žiadateľ má v danej lokalite investičný zámer, vybudovať obytný komplex. Žiadateľ navrhuje navýšenie podlažnosti z pôvodnej 4NP na podlažnosť 6NP. Zmenu požaduje pre  PFČasť Veča sever 2 – stred.

Platné regulatívy:

-zástavba uličná voľná alebo uličná kompaktná do 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-v polohe okolo hlavnej ulice v smere k Dlhej nad Váhom vyššia alebo základná vybavenosť a v časti vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:

-zástavba uličná voľná alebo uličná kompaktná do 6NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

 

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.6:

Odporúča sa urobiť zmenu UPN, zvýšenie podlažnosti max. na 6NP,  len v časti v dotyku s cestou II/573 smer Dlhá n/Váhom (fialová farba vo výkrese Komplexný návrh UPN), v ostatných lokalitách zachovať stávajúcu podlažnosť. Zmenu podlažnosti oddeliť izolačnou zeleňou.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.6:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 3

Proti: 6

Zdržal sa: 2

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.6  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

 

7. návrh zmeny:

P. Libor Čomaj, konateľ spoločnosti LIMA Real Estate, s.r.o., Bratislava-Nové mesto, požiadal o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v lokalite pri ul. Fr. Kráľa vo Veči, na pozemkoch parc.č. 5617/7, 5617/7, 5617/9. Pôvodná zastavovacia štúdia, ktorá bola prílohou žiadosti, bola prepracovaná na Ideový zámer riešenia daného územia. Spoločnosť PROFINEX engineering, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou LIMA Real Estate, s.r.o. pripravili ideový zámer riešenia nového funkčného využitia pozemkov parc.č. 5617/154, 5617/153, 3198/134, 1398/133, 1398/135, 5617/7, 5617/8, 5617/9. Zámer je spracovaný na území priestorovo-funkčného (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa a  PFCelku Večianska tabuľa. Ideový zámer zahŕňa 2 návrhy na zmenu ÚPN.

1. Návrh zmeny sa týka zvýšenia podlažnosti, ktorá je definovaná v platnom UPN, pre lokalitu PFČasti Nová Veča – Juh, v priestore pod ulicou Fraňa Kráľa, z  max.podlažnosti 4NP na podlažnosť max 5NP.

2. návrh zmeny sa týka lokality  PFCelku Večianska tabuľa, kde je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

Preto navrhujeme rozdeliť 7.návrh zmeny na návrh zmeny 7.a a 7.b

Náklady spojené s obstarávaním príslušnej zmeny UPN spoločnosť uhradí.

 

7.a Požadovaná zmena ÚPN lokality (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa

 

Platné  regulatívy:

 

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba

Požadovaná zmena regulatívov:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 5NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 5NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie, základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba

 

7.b Požadovaná zmena ÚPN lokality (PF)celku Večianska tabuľa:

 

Platné regulatívy:

Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania územia

-Produkčná vegetácia alebo produkčná vegetácia s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou, výnimočne prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby, ostatné funkčné využívanie je neprípustné“

Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania územia

-Porast krovinný, prípustný porast stromový, bylinný“.

Požadovaná zmena regulatívov:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 8NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 8NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie, základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.7 a návrhu č.8:

V záväznej časti UPN (bod 4.3.6)  je definovaná požiadavka na spracovanie Územného plánu zóny (UPNZ ) pre jednotlivé PFCelky.

Analogicky sa odporúča, stanoviť povinnosť spracovania Územného plánu zóny, preukázanie väzieb na technickú vybavenosť a dopravné napojenie lokality návrhov č.7 a č.8 a širšieho okolia, nachádzajúceho sa v PFCelku Večianska tabuľa a PFČasti Nová Veča-juh, pod ul.Fr.Kráľa. Zmena UPN je podmienená súhlasom dotknutých subjekty štátnej správy, v konkrétnom prípade  Okresným úradom Nitra, odbor opravných prostriedkov – pozemkovým referátom.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.7:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 0

Proti: 11

Zdržal sa: 0

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.7  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

Návrh na uznesenie k návrhu zmeny č.7, predložený Mestskému zastupiteľstvu:

Doporučujeme, aby sa uvedené lokality, nachádzajúce sa v PF Celku Večianska tabuľa  a v PF Časti Nová Veča-juh pod ul.Fr.Kráľa, v rozsahu územia podľa grafickej prílohy,  zahrnuli do obstarávania zmien a doplnkov č.7 UPN mesta Šaľa pre stavebný rozvoj, s určením zastavovacích podmienok, s prihliadnutím na požiadavky občanov z lokality pod ul. Fr.Kráľa,

 

8.návrh zmeny:

JUDr. Roman Kvasnička, konateľ spoločnosti PROFINEX engineering, s.r.o., Banská Bystrica, požiadal o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v časti PFCelku Večianska tabuľa, pre pozemky parc.. KN-C č. 5617/154, 5617/153. Spoločnosť PROFINEX engineering, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou LIMA Real Estate, s.r.o. pripravili ideový zámer riešenia nového funkčného využitia pozemkov parc.č. 5617/154, 5617/153, 3198/134, 1398/133, 1398/135, 5617/7, 5617/8, 5617/9. Zámer je spracovaný na území priestorovo-funkčného (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa a  PFCelku Večianska tabuľa. Spoločnosť PROFINEX engineering, s.r.o. žiada o zmenu UPN v lokalite  PFCelku Večianska tabuľa, kde je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

 Na uvedených pozemkoch má spoločnosť záujem realizovať investičný zámer vo forme komplexného riešenia výstavby cca 80 rodinných domov do 2NP, s doplnkovou funkciou bytových domov vo výške max. do 12NP,  prislúchajúcej základnej občianskej vybavenosti,  zelene a technickej infraštruktúry, a so špecifickou vybavenosťou (dom seniorov). V  PFCelku Večianska tabuľa,  je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

Náklady spojené s obstarávaním príslušnej zmeny UPN spoločnosť uhradí.

 

Platné regulatívy pre lokalitu PFCelok Večianska tabuľa:

Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania územia

-Produkčná vegetácia alebo produkčná vegetácia s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou, výnimočne prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby, ostatné funkčné využívanie je neprípustné“

Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania územia

-Porast krovinný, prípustný porast stromový, bylinný“.

Požadovaná zmena regulatívov:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 12NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie, základná, vyššia, špecifická vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.7 a návrhu č.8:

V záväznej časti UPN (bod 4.3.6)  je definovaná požiadavka na spracovanie Územného plánu zóny (UPNZ ) pre jednotlivé PFCelky.

Analogicky sa odporúča, stanoviť povinnosť spracovania Územného plánu zóny, preukázanie väzieb na technickú vybavenosť a dopravné napojenie lokality návrhov č.7 a č.8 a širšieho okolia, nachádzajúceho sa v PFCelku Večianska tabuľa a PFČasti Nová Veča-juh, pod ul.Fr.Kráľa. Zmena UPN je podmienená súhlasom dotknutých subjekty štátnej správy, v konkrétnom prípade  Okresným úradom Nitra, odbor opravných prostriedkov – pozemkovým referátom.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.8:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 0

Proti: 11

Zdržal sa: 0

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.8  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

Návrh na uznesenie k návrhu zmeny č.8, predložený Mestskému zastupiteľstvu:

Doporučujeme, aby sa uvedené lokality, nachádzajúce sa v PF Celku Večianska tabuľa  a v PF Časti Nová Veča-juh pod ul.Fr.Kráľa, v rozsahu územia podľa grafickej prílohy,  zahrnuli do obstarávania zmien a doplnkov č.7 UPN mesta Šaľa pre stavebný rozvoj, s určením zastavovacích podmienok, s prihliadnutím na požiadavky občanov z lokality pod ul. Fr.Kráľa,

 

 

9.návrh zmeny:

Ing. Rastislav Čačko, konateľ spoločnosti KLM Šaľa a.s, Karloveská 34, Bratislava, požiadal o zmenu UPN v lokalite na nároží Ul. SNP a Kráľovskej ul., v PFCelku Šaľa, PFČasť Šaľa-centrum. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti na nároží  ul. SNP a Kráľovskej na parc. č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2 . V rámci realizácie  zámeru a jeho dopravného napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla – križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. Mesto Šaľa by tak zároveň získalo okrem doplnenia občianskej vybavenosti v dlhodobo neudržiavanom a nevyužívanom priestore po demoláciách bývalého mlyna a ďalších objektov, významné zvýšenie kvality dopravného vybavenia v rámci danej lokality i celého mesta.

Pre zosúladenie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šaľa spoločnosť žiada o nasledovné zmeny v Územnom pláne obce (ÚPN O) – mesta Šaľa pre územie vyznačené na priloženej situácii:

 1. v rámci podmienok priestorovej regulácie – výšky zástavby umožniť výstavbu objektu s 1 nadzemným podlažím s celkovou výškou cca 6,0 – 7,0 m od okolitého terénu, ktorá zodpovedá výške štandardných 2 nadzemných podlaží;
 2. zrušenie urbanistickej dominanty na nároží ul. SNP a Kráľovskej. K tejto požiadavke uvádzame, že urbanistické a  architektonické riešenie zariadenia občianskej vybavenosti bude zodpovedať súčasným vysokým nárokom na výstavbu obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí, vrátane akcentrácie na nároží uvedených ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia;
 3. zmena hranice Centrálnej mestskej zóny Šaľa – viď grafický podklad.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.9:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 4

Proti: 7

Zdržal sa: 0

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.9  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

 

10.návrh zmeny:

Ing. Peter Khandl, predseda petičného výboru a občania lokality pri ul. Fr. Kráľa, vo Veči, požiadali o zmenu regulatívu priestorového usporiadania v priestorovo-funkčnom celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa, územného plánu mesta Šaľa. Občania svoju žiadosť odôvodňujú znížením kvality bývania a stratou súkromia, nárastom preťaženosti dopravného napojenia, ktoré je už v súčasnosti problematické a nevyhovujúcou kapacitou inžinierskych sietí(Plné znenie žiadosti občanov je uvedené v žiadosti).

 

Platné  regulatívy:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba

Požadovaná zmena regulatívov:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 2NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba

 

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.10:

Odporúča sa neznižovať existujúcu podlažnosť v danom území (budovať mestské štruktúry zástavby) a budúce investičné zámery podrobnejšie špecifikovať v nadväznosti na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie v budúcom územnom pláne zóny.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.10 (podľa návrhu občanov):

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 4

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.10  UPN Zmeny a doplnky č.7

 

 

Bod č.4:

 

Územný plán mesta Šaľa Centrálna mestská zóna (CMZ) Návrh Zmien a Doplnkov č.4 – prerokovanie

 

1.návrh zmeny CMZ

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B4, B11 - Feketeházyho ul., Kráľovská ul. - zosúladenie a zakreslenie úprav na základe skutkového stavu

Na základe zrealizovaných investičných zámerov mesta, samospráva mesta požiadala o úpravu a zakreslenie vymedzených plôch pre zástavbu a zeleň:

 • Vnútroblok nájomných bytov na Kráľovskej ulici
 • Predĺženie obslužnej komunikácie na Feketeházyho ulici a zakreslenie vyvolaných zmien pri vežových bytových domoch na Kráľovskej ul. a Polyfunkčnom objekte HP centrum ESO s.r.o.
 • Vnútroblok City Park Šaľa, úprava zastavanej plochy a náväznosť na predĺženie obslužnej komunikácie

Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady mesta.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.1:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.1 UPN CMZ Zmeny a doplnky č.4

 

2.návrh zmeny CMZ

 

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B4 – pozemok parc.č. 2009/1, Feketeházyho ul.

Vlastník pozemku p. Imrich Donáth požiadal o možnosť zástavby na ploche parc.č. 2009/1, v súčasnosti definovanej ako plocha verejnej zelene. Pôvodný pozemok vlastníka p.Imricha Donátha bol rozdelený v záujme mesta, z dôvodu  Predlženia obslužnej komunikácie na Feketeházyho ul. Preto navrhuje, na ostávajucej zelenej ploche oddelenej z jeho pozemku novou trasou obslužnej komunikácie na  Feketeházyho ul., riešiť možnosť polyfunkčnej zástavby so štruktúrovanou podlažnosťou do 2 NP medzi komunikáciou a vežovým bytovým domom a do 4 NP na nároží pred rekonštruovaným objektom bývalého Vodomontu, v súčasnosti Polyfunkčným objektom vlastníka HP centrum ESO, s.r.o.

Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady žiadateľa p. Imricha Donátha.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.2:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 2

Proti: 8

Zdržal sa: 1

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.2 UPN CMZ Zmeny a doplnky č.4

 

3.návrh zmeny CMZ

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B11 – pozemky parc.č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2, ul. SNP, Kráľovská ul.

Ing. Rastislav Čačko, konateľ spoločnosti KLM Šaľa a.s, Karloveská 34, Bratislava,   požiadal o úpravu hranice CMZ, a súčasne o zmenu ÚPN mesta Šaľa, v lokalite na nároží Ul. SNP a Kráľovskej ul. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti, prevádzky obchodných reťazcov, na parc. č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2. Uvádza, že urbanistické a  architektonické riešenie zariadenia občianskej vybavenosti bude zodpovedať súčasným vysokým nárokom na výstavbu obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí, vrátane akcentrácie na nároží uvedených ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia. V rámci realizácie  zámeru a jeho dopravného napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla – križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. Mesto Šaľa by tak zároveň získalo okrem doplnenia občianskej vybavenosti v dlhodobo neudržiavanom a nevyužívanom priestore po demoláciách bývalého mlyna a ďalších objektov, významné zvýšenie kvality dopravného vybavenia v rámci danej lokality i celého mesta.

Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady žiadateľa.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.3:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 3

Proti: 7

Zdržal sa: 1

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.3 UPN CMZ Zmeny a doplnky č.4

 

 

4.návrh zmeny CMZ

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B10 – pozemok parc.č. 2338/11, ul. P.Pázmaňa

Ing. Huseyin Kӧsetűrk požiadal o zmenu územného plánu CMZ vo veci využitia časti pozemku parc.č. 2338/11, za účelom možnosti vybudovania letnej terasy pre prevádzku Cukrárne na ul Pázmaňa. Uvedená parcela je vo vlastníctve mesta, navrhovateľ zároveň požiadal o dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta. Súčasne, mesto ako vlastník pozemku parc.č. 2338/11, vyhodnotilo ako vhodnejšie dispozičné riešenie zástavby určené v ÚPN CMZ, plochu určenú na zástavbu zredukovať a  rozčleniť na dve samostatné plochy, s možnosťou vybudovania terasy pri existujúcom objekte, a s ponechaním súčasného dopravného napojenia k vežovým bytovým domom a budove občianskej vybavenosti. 

Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady žiadateľa.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.4:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 4

Proti: 6

Zdržal sa: 1

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.4 UPN CMZ Zmeny a doplnky č.4

 

 

Bod č.6:

Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém) - Majetkové záležitosti

 1. Ing. Huseyin Kӧsetűrk požiadal o prenájom časti mestského pozemku, za účelom  vybudovania letnej terasy pre prevádzku Cukrárne na ul Pázmaňa.

 

Komisia hlasovala k návrhu 5a):

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 4

Proti: 5

Zdržal sa: 2

Komisia neodporúča mestu prenájom pozemku.

 

 1. Ing. Denisa Lelovicsová požiadala o prenájom pozemku na Budovateľskej ul pred prevádzkou, ktorý je vo vlastníctve mesta.

 

Komisia hlasovala k návrhu 5b):

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 6

Proti: 2

Zdržal sa: 3

Komisia odporúča mestu prenájom pozemku vo vlastníctve mesta.

 

 1. Ing. Denisa Lelovicsová požiadala o prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa   na Budovateľskej ul. pred prevádzkou, ktorý je vo vlastníctve mesta.

 

Komisia hlasovala k návrhu 5c):

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 1

Proti: 8

Zdržal sa: 2

Komisia neodporúča mestu prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá