Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.09.2023 - 15:44  //  aktualizácia: 14.09.2023 - 13:36  //  zobrazené: 572

06/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 11.09.2023

Z á p i s n i c a  

zo 6. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.09.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká PhD., Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Sylvia Braunová, Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš,  Drahomíra Fábiková.

Neprítomní: Sylvia Paštéková (ospravedlnená).

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky – žiadosti o nevyradenie z poradovníka pani Eva Tóthová,  prednostné pridelenie bytu pre pani Evu Karvaiovú Oláhovú, výmena bytu Roman Lakatoš a dcéra Kristína.
  4. Aktualizovaný ZOZNAM – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve Mesta Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnení uznesení

Predseda komisie konštatoval, že uznesenia č.7/2023,  č.8/2023 a č. 9/2023 boli splnené.

3. Bytové otázky

1.) Žiadosť pani Evy Tóthovej, trvale bytom Šaľa, Jazerná 28 o ponechanie v poradovníku po     

     odmietnutí pridelenej garsónky.

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou  a zhodnotili, že nakoľko pani Eva Tóthová trvale bytom Šaľa, Jazerná 28 ešte pred oslovením  na pridelenie uvoľnenej garsónky,

aktualizovala svoju pôvodnú žiadosť o garsónku – 1 izbový  na 1-2 izbový byt, z dôvodu  bývania so synom bude ponechaná v poradovníku na pridelenie bytu na rovnakom mieste. V prípade, že najbližší voľný 1-2 izbový byt odmietne, bude z poradovníka vyradená.

Komisia prijala nasledovné uznesenie :

Hlasovanie : Prítomní : 11, za: 11

Uznesenie č. 10/2023

  1. Komisia prerokovala žiadosť o ponechanie v poradovníku po odmietnutí prideleného bytu
  2.  Komisia odporúča ponechať pani Evu Tóthovú, v poradovníku na rovnakom mieste  po odmietnutí prideleného bytu,

2.)Žiadosť  pani Evy Karvaiovej Oláhovej o prednostné pridelenie bytu

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však,  že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v účastnosti nie je žiadny byt voľný.

3.) Žiadosť pána Romana Lakatoša, bytom Šaľa, Kráľovská 2551/4G  o výmenu 1 izbového bytu č.70 za väčší.

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však,  že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v účastnosti nie je žiadny byt voľný.

 

3. Poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve Mesta Šaľa

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým aktualizovaným ZOZNAMOM – poradovníkom uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve Mesta Šaľa.

Komisia prijala nasledovné uznesenie :

Hlasovanie : Prítomní : 11, za: 11

Uznesenie č. 11/2023

  1. Komisia odporúča primátorovi mesta schváliť poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve Mesta Šaľa, ktorý vypracoval Met Šaľa spol. s r. o. dňa 11.9.2023.

4. Rôzne

V tomto bode nebol prerokovaný žiadny materiál.

5. Záver

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Peter Hlavatý

                                                                                                       predseda komisie

V Šali dňa 11. 09. 2023                                                            Zapísala: Drahomíra Fábiková