Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.11.2019 - 08:29  //  aktualizácia: 29.11.2019 - 08:30  //  zobrazené: 675

07/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 07/2019  |  dátum konania: 18.11.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(07/2019)

 

Dátum: 18. 11. 2019

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová,  Ing. Patrik Ščasný,
Ing. Karol Molnár

Neprítomný: Igor Bleho

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Mládežnícky parlament mesta Šaľa
  4. Rôzne
  5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie mládeže a športu. Odprezentovalo sa
10 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 12. 11. 2019.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 14. 10. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

K bodu 3:  Mládežnícky parlament mesta Šaľa

Predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa Tomáš Benkovič informoval členov komisie o svojej účasti na podujatí pod názvom Aj Ty na to máš, ktoré sa konalo v Nitre koncom októbra a bolo organizované Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže a Nitrianskym mládežníckym parlamentom. Uviedol, že stretnutie bolo zamerané na mladých ľudí a ako môžu plnohodnotne využiť svoj voľný čas. Jeho cieľom bola motivácia mládeže a angažovanie Mládežníckeho parlamentu v Nitre, ktorý je momentálne nečinný. Tomáš Benkovič vysvetlil, že do Nitry bol pozvaný z toho dôvodu, že Mládežnícky parlament v Šali je aktívny, organizuje rôzne spoločenské podujatia pre mladých ľudí, vytvára pre nich podmienky a možnosti trávenia plnohodnotného voľného času. Dodal, že v Nitrianskom kraji je ešte veľa miest a obcí, kde parlament vôbec nefunguje a jeho úlohou v Nitre bolo vysvetliť, ako v Šali toto združenie mladých ľudí funguje. Vysvetlil, že podľa novej legislatívy by každá samospráva mala založiť mládežnícky parlament. Tomáš Benkovič povedal, že postupne navštívil viaceré základné školy na území mesta Šaľa, na ktorých deti informoval o aktivitách Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa a inicioval založenie žiackych školských rád na školách, ktoré by nadväzovali na aktivity parlamentu. Skonštatoval, že podujatie bolo veľmi príjemné, spolu s ostatnými mladými si vymenili rôzne podnety a návrhy, predstavil Mládežnícky parlament mesta Šaľa a spomenul ich rozsiahle uskutočnené akcie
a plány do budúcnosti.

Začiatkom novembra Tomáš Benkovič opäť cestoval do Nitry a vzdelával sa na podujatí pod názvom Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028. Cieľom regionálneho okrúhleho stola bolo oboznámiť zástupcov organizácií, škôl a samospráv, pracovníkov s mládežou a mládež so základnými myšlienkami pripravovanej novej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná. Podujatie bolo organizované Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže. Tomáš Benkovič sa vyjadril, že hlavnou témou na stretnutí bola práca s mládežou, vývoj stratégií, odporúčaní, možnosti financovania, plány a rady do budúcnosti, ktoré následne zúčastnení prezentovali medzi sebou.

Uznesenie 7/3/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

K bodu 4:  Rôzne"Cieľom regionálneho okrúhleho stola je oboznámiť zástupcov organizácií, škôl a samospráv, pracovníkov s mládežou a mládež so základnými myšlienkami pripravovanej novej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri, medzi ktorých patríte i Vy, dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná.""Cieľom regionálneho okrúhleho stola je oboznámiť zástupcov organizácií, škôl a samospráv, pracovníkov s mládežou a mládež so základnými myšlienkami pripravovanej novej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri, medzi ktorých patríte i Vy, dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná." uvádza IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v pozvánke. Na podujatie sa veľmi tešíme a sme radi, že sa môžeme aj takouto formou zapájať do diania."Cieľom regionálneho okrúhleho stola je oboznámiť zástupcov organizácií, škôl a samospráv, pracovníkov s mládežou a mládež so základnými myšlienkami pripravovanej novej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri, medzi ktorých patríte i Vy, dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná." uvádza IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v pozvánke

  1. Ing. Patrik Ščasný stručne opäť informoval komisiu o aktuálnej situácii krytej plavárne Duslo a. s.   Zdôraznil, že v prvom rade plaváreň musí byť majetkom mesta a zmluva o budúcej zmluve je už pripravená.  Primátor mesta Šaľa sa nedávno zúčastnil stretnutia so štátnymi zástupcami, na základe ktorého je potrebné predložiť v blízkej budúcnosti cenovú ponuku na opravu resp. na novú strechu.  
  2. Ing. Ladislav Mitošinka z TJ Slovan Duslo Šaľa, ktorej Oddiel karate je jedným z členov, sa vyjadril, že športovci z oddielu trénujú v telocvičniach na základných školách v Šali. Väčšina karatistov je z radov detí a mládeže a klub musí mesačne platiť za prenájmy telocviční. Nakoľko klub nemá finančné prostriedky, prenájom telocviční musia platiť rodičia a suma za celý rok je cca 2 000,00 EUR. Klub sa neustále snaží hľadať sponzorov a podľa slov Ladislava Mitošinku je iba málo šalianskych sponzorov, ktorí podporujú šport v meste. Zaoberal sa otázkou, či by nebolo možné vyriešiť problém spojený s prenájmom telocviční a jeho platením. Predseda komisie Peter Szalay zareagoval, že bude iniciovať stretnutie s primátorom mesta na túto tému.
  3. Ing. Ladislav Mitošinka informoval komisiu o Majstrovstvách Slovenska v karate a kobudo detí, mládeže a dospelých, ktoré sa uskutočnili 9. 11. 2019 v Mestskej športovej hale v Šali. Oddiel karate z TJ Slovan Duslo Šaľa získal niekoľko zlatých medailí a získal výborné výsledky na podujatí. Dodal, že oddiel patrí medzi 5 – 6 najlepších oddielov na Slovensku.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie športu sa uskutoční 9. 12. 2019.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            25. 11. 2019