Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.11.2020 - 14:25  //  aktualizácia: 24.11.2020 - 14:26  //  zobrazené: 1240

07/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2020  |  dátum konania: 24.11.2020

Z á p i s n i c a  zo 7. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2020

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová

 

Neprítomní: RSDr. Peter Gomboš  (ospravedlnený), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 20/2020, č. 21/2020, č. 22/2020

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 2 – izbového bytu č. 77 na IV. poschodí na ul. Kráľovská 2551/4G.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:9; za: 8; zdržal sa:1;

 

Uznesenie č. 23/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2 – izbového bytu č. 77 na IV. poschodí      na  ul. Kráľovská 2551/4G  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Róbertovi Sedlákovi a Sylvii Braunovej trvale bytom Šaľa, J. Palárika 14.

 

 1. Obsadenie 2 – izbového bytu č. 18 na IV. poschodí na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:9; za:9;

 

Uznesenie č. 24/2020

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2 – izbového bytu č. 18 na IV. poschodí na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Borisovi Vaškovi a Márii Jakubecovej trvale bytom Trnovec nad Váhom 795,

 

 1. Žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pána Róberta Takácsa, trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 49; pána Róberta Sedláka, trvale bytom Šaľa, J. Palárika 14.

 

Komisia prerokovala uvedené žiadosti o prednostné pridelenie bytov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že z uvedených  žiadostí je možné vyhovieť pánovi Sedlákovi, keďže v súčasnosti je voľný iba jeden 2 – izbový byt (viď uznesenie č. 24/2020).

 

Rovnako sa členovia komisie zhodli na tom, že prípadné nové žiadosti o prednostné pridelenie bytov budú prerokovávať vždy v priebehu aktuálneho zasadnutia komisie, kedy budú dané žiadosti podané.

 

 1. V tomto bode programu sa komisia zaoberala materiálom, ktorý bol predložený elektronicky vedúcou Oddelenia správy majetku a zariadení mesta. Predloženým materiálom bola na komisiu smerovaná požiadavka o vyjadrenie, či má byť pánovi Kudríkovi opakovane uzatvorená zmluva o nájme, keďže sa zdržiaval v zahraničí a jemu pridelený byt obývali iné osoby. Pánovi Kudríkovi končí nájomná zmluva 28. 02. 2021.

 

Členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a zobrali ho na vedomie. Ďalší postup sa ponecháva v kompetencii Oddelenia správy majetku a zariadení mesta, prípadne na právnika mesta.

 

    Materiál tvorí prílohu zápisnice.

 

 

6. Rôzne

 

     V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

 

 

 

 

 

7. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 24.11. 2020  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie