Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.10.2023 - 08:53  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:04  //  zobrazené: 400

07/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 18.10.2023

 

Dátum a miesto: 10. októbra 2023 (utorok) o 16,30 h v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212

Prítomní: Marek Molnár, Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,  PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Miriam Hambalková,  Kristián Rehák, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Ing. Alžbeta Sedliačiková, Mgr. Ondrej Sirota,  Jozefína Karlubíková, Mária Šeboková,  Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní:   Lucia Zemková – ospravedlnená, Ing. František Botka – ospravedlnený  

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 11.10.2023 do 14.11.2023
 3. Harmonogram na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry
 4. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030
 5. Rôzne  
 6. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Predseda komisie Marek Molnár privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená elektronicky. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj materiály k jednotlivým bodom rokovania, ktoré spracoval predseda komisie Marek Molnár. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia 11.10.2023 do 14.11.2023

Zástupkyňa vedúceho MsKS p. Mária Šeboková prezentovala spracovaný materiál o plánovaných kultúrno - spoločenských podujatiach MsKS na obdobie od 11.10.2023 do  14.11.2023, vrátane podujatí, na ktorých MsKS participuje. Materiál bol členom komisie doručený elektronicky tajomníčkou komisie.

Plánované podujatia:

6.10. – 7.10.2023 - Majstrovstvá v kulturistike (ES – DK Šaľa)

09.10.2023 - Klub keramiky (KS Večierka)

10.10.2023 - Vernisáž Klubovej výstavy fotografií (KS Večierka)

10.10.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

11.10.- 7.11.2023 - Klubová výstava fotografií (KS Večierka)

12.10.2023 - Úcta k starším (ES - DK Šaľa)

12.10.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

13.10.2023 - Koncert „ IMA“ (ES – DK Šaľa)

13.10.2023 - Dámský Klub – „Cestou k sebe“ (KD Šaľa – Veča)

15.10.2023 - Tárajko a Popletajka, program pre deti (ES – DK Šaľa)

15.10.2023 - Cyklovačka, Šaľa – Galanta – Šaľa

16.10.2023 - Klub keramiky (KS Večierka)

17.10.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

17.10.2023 - Seminár pre riaditeľov škôl a šk. zariadení okresu Šaľa (DS – DK Šaľa)

19.10.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

23.10.2023 - Klub keramiky (KS Večierka)

24.10.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

26.10.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

28.10.2023 - Halloweenska Oldies Párty (ES – DK Šaľa)

29.10.2023 - Divadelné predstavenie – „Pozvánka“ (DS – DK Šaľa)

30.10.2023 - Klub keramiky (KS Večierka)

31.10.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

02.11.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

03.11.2023 - EKOTOPFILM (Kino- DK Šaľa)

07.11.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

07.11.2023 - Výchovné koncerty FS Šaľan - 2 x, (DS – DK Šaľa)

07.11.2023 - Klub keramiky (KS Večierka)

09.11.2023 - SNOW FILM FEST (Kino- DK Šaľa)

09.11.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

11.11.2023 - Deň vojnových veteránov, kladenie vencov

13.11.2023 - Koncert „Fragile“ (DS – DK Šaľa)

14.11.2023 - Kung Fu, TAI CHI (KD Šaľa – Veča)

14.11.2023 - Výchovné koncerty FS Šaľan - 2 x, (DS – DK Šaľa)

15.11.2023 - „Kde bolo, tam bolo“, KOS NR - okresné kolo rozprávok (DS – DK Šaľa)

16.11.2023 - Kung Fu (KD Šaľa – Veča)

17.11.2023 - Hapening k 34. výročiu „Nežnej revolúcie“ (pred DK Šaľa)

20.11.2023 - Andy Kraus, Viki Ráková – „Rozlúčková tour“ ( DS – DK Šaľa)

Okrem týchto podujatí, MsKS organizuje každý pondelok v priestoroch DK Šaľa „Kurz ľudového tanca“, v čase od 17:30 – 18:30 h.

Uznesenie 1/07/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 11.10.2023 do 14.11.2023

 1. zobrala na vedomie

kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 11.10.2023 do 14.11.2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Harmonogram na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry

Spracovaný materiál k tomuto bodu prezentoval predseda komisie a po diskusii vzišli tieto výsledky:

Termíny:

 1. výzvu publikovať v prvý januárový týždeň
 2. termín doručovania návrhov do 28.3.2023
 3. vyhodnotenie návrhov komisiou do 30.4.2023
 4. slávnostné odovzdávanie cien 28.6.2023

Miesto:

Dom kultúrny Šaľa

Realizačný tím prípravy podujatia:  

Ing. Martina Čižmáriková                                                     

PaedDr. Danica Lehocká, PhD

Bc. Tomáš Benkovič

V prílohe materiálu poslal členom komisie nové tlačivo: Návrh na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2023, ktoré bude po pripomienkach doplnené.

P. Kristián Rehák – navrhol doplniť do tlačiva v časti: Navrhovaný druh ocenenia, kategóriu: architektúra a dizajn. Členovia komisie návrh na doplnenie novej kategórie jednomyseľne odsúhlasili.

Ing. Martina Čižmáriková – navrhla doplniť povinné GDPR.

Uznesenie 2/07/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

  1. prerokovala

Harmonogram na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry

  1. odsúhlasila

Harmonogram na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry s doplnenými návrhmi

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030

Spracovaný materiál: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 bol zaslaný na preštudovanie členom komisie elektronicky. Z diskusie členov komisie nevyplynuli žiadne pripomienky.

Uznesenie 3/07/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030

 1. odsúhlasila

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030.

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Rôzne

Mgr. Ondrej Sirota:

Informoval členov komisie o problémoch s prístupom záchranných zložiek ku kultúrnym inštitúciám v Šali počas veľkých kultúrnych podujatí, nakoľko motorové vozidlá  zatarasujú všetky prístupy.

Uznesenie 4/07/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

informáciu Mgr. Ondreja Sirotu

 1. odporučila

usmerňovať parkovanie počas veľkých kultúrnych podujatí MsP

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Záver

Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Šaľa, 10.10.2023

zapísala: Jozefína Karlubíková

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

Na vedomie:

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referentka pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková