Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.07.2023 - 11:28  //  aktualizácia: 20.07.2023 - 11:28  //  zobrazené: 778

Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II

Informovanie verejnosti

 

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 

informuje verejnosť

o doručení správy o hodnotení  činnosti, ktorou je

 

„Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II”

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487

 

Správa o hodnotení je verejnosti prístupná na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-rekultivaciou-odkaliska

 

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj na referáte ŽP OIaKČ na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti na MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,  najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení činnosti dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 zákona. 

Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať. 

Podľa § 34 ods. 2 a s ohľadom na § 65g zákona dotknutá obec do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení činnosti zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami  podľa § 5 ods. 4 písm. k)  zákona     č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z..

 O termíne  verejného prerokovania   bude mesto Šaľa informovať verejnosť v meste obvyklým spôsobom.

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                               primátor