Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.08.2020 - 11:59  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:59  //  zobrazené: 341

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T I E

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Ul. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, ktorú v konaní zastupuje Ing. Miroslav Hronec, trvale bytom Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

(ďalej len „stavebník“), dňa 03.04.2020 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687“

(ďalej len "stavba") na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná

 • hlavná trasa plynovodov

KN – C:

 • vetva A – Ul. Dolná:  588/1, 587/2, 524/1,
 • vetva B – Ul. P.J. Šafárika: 591, 588/6,
 • vetva C – Ul. B. Nemcovej: 589/1,
 • vetva D – Ul. P.J.Šafárika: 524/29-31, 524/32, 524/28, 524/25, 593/1, 594/27, 594/1, 705/4,
 • vetva D.1 – Ul. Družstevná: 594/25,
 • vetva F – Ul. Dolná: 805/3,
 • vetva G – Ul. Orechová: 592/1, 594/51, 594/52, 594/69, 595/8, 1236/2, 595/3
 • vetva H – Ul. Brezová: 713/1, 714/4, 710/3, 708/4, 706/2, 663/3
 • vetva I – Ul. Brezová: 677/3, 633/2, 663/1
 • vetva J – Ul. Gagarinova: 663/14, 663/24

KN – E:

 • vetva D – Ul. P.J. Šafárika: 1312
 • vetva F – Ul. Dolná: 1323/1
 • vetva G – Ul. Orechová: 728, 1328, 1221, 2 – 1242/1, 2 – 1235/1, 2 – 1234/4,                2 – 1233/1, 1232/5, 2 – 1227/2, 2 – 1225/1, 2 – 1224/1
 • ostatné priľahlé parcely
 • vetva A – vetva N: 586/1, 587/1, 524/7, 524/6, 524/5, 590/6, 590/5, 590/4, 590/3, 590/2, 590/1, 589/2, 589/3, 589/4, 524/4, 594/21, 594/45, 594/44, 594/34, 594/36, 792/1, 594/46, 594/47, 594/42, 594/40, 594/31, 594/48, 676, 678/2, 684/1, 689, 691, 694/3, 696/2, 703/1, 705/1, 707, 709/1, 711/1, 714/1, 716, 712/3, 710/2, 708/3, 706/1, 704/1, 704/2, 702/2, 700/1, 695/2, 692/4, 690, 688/1, 677/2, 668/1, 668/16, 4036/2, 667/3, 4053/2, 4054/2, 4055/2, 4037/2, 4038/3, 4056/4, 4057/2, 4058/2, 4039/2, 4040/1, 4059/2, 4060/2, 4041/3, 4042/2, 4061/1, 4043/3, 4062/2, 4044/2, 4063/2, 4064/2, 4065/2, 4066/2, 4089/1, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4052/2, 4085/2, 4051/2, 4084/2, 4050/2, 4083/2, 4049/2, 4082/2, 4048/2, 4081/4, 4080/2, 4047/2, 4046/1, 4079/2, 4045/2, 4078/2, 4014, 4013/3, 4013/6, 4017/2, 4018/2, 4012/3, 4019/2, 4011/2, 4010/1, 4020/1, 4009/3, 4002/2, 4008/2, 4003/2, 4004/2, 4007/2, 4005/2, 4006/2, 4069/2, 4068/2, 4000/1, 4067/2 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. území Šaľa

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto:

 

Stavba

„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687“

 

v rozsahu stavby:

 • Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Šaľa, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL2 plynovodov bude 300kPa.
 • Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.
 • Pri obnove plynovodov bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PE100RC SDR 17.
 • Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.
 • Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov.
 • Celková dĺžka rekonštruovaných plynovodov 1659,5m s pripojovacími plynovodmi spolu 2812,2m.

 

Členenie stavby:

SO 01    Plynovody

 • Pri obnove plynovodov bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PE 100RC SDR 17, STN EN 1555.1-2. Nové plynovody sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.

 1. časť výstavby:

 • vetva „J“ – ul. Gagarinova
 • vetva „K, K1“ – Ul. Železničná

2. časť výstavby:

 • vetva „F“ – ul. Dolná (úsek PL na zrušenie)
 • vetva „G“ – ul. Orechová (úsek PL na zrušenie)
 • vetvy „H, I, L,M,N“ – ul. Brezová, Kalinčiakova, Ružová, Železničná

3. časť výstavby:

 • vykonať odpojenie existujúceho NTL plynovodu – ODPOJ č. 3 na ul. Vlčanská.
 • vetva „A“ – ul. Dolná
 • vetva „B,C,D,D.1,E“ – ul. Gagarinova

 

SO 01.1 Pripojovacie plynovody

 • V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody
 • po existujúci HUP /hlavný uzáver plynu/. Nové prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.

 

SO 01.2 Dopojenia OPZ

 • OPZ /odberné plynové zariadenie/ sa začína za HUP /hlavný uzáver plynu/ a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený). Nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ /doregulovacie zariadenie, domové regulačné zariadenie/ pre regulátor tlaku plynu.

 

SO 01.3 Prepoje a odpoje

 • So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu sa budú prepoje a odpoje realizovať uzatváracou tvarovkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp.

štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom po zrealizovaní rekonštrukcie.

 

líniovú stavbu na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, ku ktorým má stavebník vzťah alebo iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

povoľuje.

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Stanislav Kulich ev. č. 2242*A*2-3, SPP – distribúcia. a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred, pracovisko Komárno.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

 

 1.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

 1.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

 1.   Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 1.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní po uskutočnení výberového konania.

 

 1.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:

 

Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných 

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky     

pre uskutočnenie stavby.

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky.
 • Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade archeologického nálezu oznámi nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na druhý pracovný deň nález Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ v Nitre.
 • Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2019/22341-2/81416/GRO zo dňa 09.10.2019.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
 • Stanovisko č. ORHZ – NR2-2019/001186-002 zo dňa 30.09.2019.

 

 

 

SPP-distribúcia a. s., Bratislava      

Vyjadrenie technika TC LC Nitra

 • Na existujúcich plynových prípojkách, ktoré sú toho času bez odberu a neplánujú sa v IZ vymeniť je potrebné zrušiť POD  čísla, nakoľko by mohlo prísť v čase prípravy realizácie IZ k ich znovu sprevádzkovaniu na základe požiadavky odberateľa.
 • vyjadrenie zo dňa 11.02.2020.

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií

 Predmetná stavba je navrhnutá v súbehu a v križovaní s cestou II/573 (Ul. Dolná).

 Plynovod žiadame umiestniť v zmysle predloženej projektovej dokumentácie (celková situácia – výkres č. C.1) bez zásahu do hlavného dopravného priestoru cesty II/573, čo najďalej za hranicu telesa cesty (v zmysle §8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách).

 Križovanie s cestou II/573 žiadame realizovať kolmo k osi cesty výlučne technológiou pretláčania s uložením potrubia do chráničky s dĺžkou min. 1,5m za vonkajším okrajom vozovky cesty, horná hrana chráničky musí byť min. 1,5 m pod niveletou vozovky cesty.

 Štartovacie a cieľové jamy pre pretláčanie umiestniť za hranicu telesa cesty II. Triedy (min. 1,5m od okraja vozovky), rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať.

 Zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty.

 Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a výkopy zabezpečiť vhodným pažením proti jeho zosuvu.

 Nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II. Triedy, ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu.

 Pri realizácii celej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozovky cesty II/573 a jej súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a ods. 5 zákona zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd .

 Dodržať podmienky vyjadrenie č. CS 4585/2019, CZ 41658/2019 zo dňa 18.10.2019.

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

 • Pri realizácii preložených zámerov je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN,
 • Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a funkčnosť odvodnenia cesty,
 • Križovanie plynovodu s cestou žiadame realizovať kolmo k osi cesty výlučne technológiou pretláčania s uložením potrubia do chráničky s dĺžkou min. 1,0 m za vonkajším okrajom vozovky cesty, horná hrana chráničky musí byť min. 1,5m pod niveletou vozovky cesty,
 • Konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montážnej jamy, štartovaciu a montážnu jamu žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 1 m od okraja cesty, a zeminu z montážnych jám ukladať mimo vozovku, okolitý terén uviesť do pôvodného stavu,
 • Pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť,
 • Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie regionálnej cesty v zmysle §8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • S uvedenou realizáciou súhlasíme.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. 523/2019 zo dňa 21.10.2019.

 

Energotel, a.s. Bratislava

 • V záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami v správe Energotel, a.s.
 • Vzhľadom nato nemáme k Vašej žiadosti žiadne pripomienky.
 • Vyjadrenie č. 2019/ÚPÚ zo dňa 09.10.2019.

 

Türk Telekom International SK s.r.o.

 • V lokalite Šaľa sa inžinierske siete TTI SK nenachádzajú.
 • Vyjadrenie č. 000312 zo dňa  01.10.2019.        

 

Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 • Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde ku zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska jej účelu a užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov.
 • Existujúce prípojky, ktoré sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.
 • Mesto Šaľa je správcom miestnych komunikácií (ďalej aj MK) a chodníkov, verejného osvetlenia (ďalej aj VO) a verejnej zelene.  Trasy obnovovaných plynovodov a  prípojok plynu budú riešené prednostne v  pôvodnej trase vťahovaním do existujúceho potrubia prípadne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú v  komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v zastavanom území mesta Šaľa. Pred zahájením výkopových prác musí byť vykonané presné vytýčenie trasy plynovodu  a  prípojok plynu.
 • Pri zásahu do spevnených plôch požadujeme dodržiavať nasledovné zásady:
 1. plynovody, ktoré  križujú  MK realizovať  bezvýkopovou metódou  všade tam,  kde  je to technicky možné (vťahovaním do existujúceho potrubia, prípadne v súbehu s existujúcimi  plynovodmi  v  pôvodných  trasách)
 2. prípojky, ktoré križujú MK realizovať bezvýkopovou metódou
 3. informovať vlastníkov rodinných domov (ďalej RD) ulíc Brezová, Železničná, Ružová, Kalinčiakova, Gagarinova a Orechová, na spôsob realizácie prác v miestach križovania plynovodu  so spevnenými plochami  pred ich RD (vjazdy a vstupy)  - tam, kde je to technicky možné realizovať práce pretláčaním
 4. v dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas  požiadať Mestský úrad v Šali - referát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia)
 5. správny poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) určí  Mestský úrad v Šali - referát  dopravy a technických činností v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí príslušný orgán vydá povolenia, v ktorých príslušný cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a  splniť
 6. zároveň je stavebník povinný uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa (resp. podľa platného VZN v čase realizácie – predpokladaný termín realizácie – rok 2021)
 7. v prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov, vrchná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, bude pred začatím výkopových prác dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu, detto platí aj pre parkoviská zo zámkovej dlažby s tým, že pri šírke výkopu DN+40 cm, bude dlažba parkoviska v mieste križovania s plynovodom rozobratá ešte o ďalších cca 0,5 m na každú stranu výkopu (resp. z jednej strany, ak je výkop v mieste napojenia parkoviska  na MK) a po prevedení prác uvedená do pôvodného stavu
 8. v dostatočnom  predstihu informovať obyvateľov  ulíc  Brezová, Železničná, Ružová, Kalinčiakova, Gagarinova a Orechová (cca 3 týždne pred plánovaným začiatkom prác na tomto úseku) ohľadom prerušenia dodávky zemného plynu, ktoré bude spôsobené postupom prác (vťahovaním) na tomto úseku plynovodu – až po vykonanie tlakovej skúšky tesnosti a pevnosti a prvej úradnej skúške v zmysle platnej legislatívy).

Mesto v prípadoch c) a h) poskytne súčinnosť a  zabezpečí zverejnenie informácií pre obyvateľov dotknutých ulíc cez mestskú webovú stránku a úradnú tabuľu.

 • Pri výkopových prácach v zeleni je potrebné postup prác konzultovať so správcom mestskej zelene Ing. Gabrielou Braníkovou (kontakt 0911 500 060). Ryhy vedené v zeleni budú po spätnom zasypaní  a  zhutnení opätovne zatrávnené a  protokolárne  odovzdané správcovi zelene.
 • V miestach súbehu a križovania rekonštruovaného plynovodu s verejným osvetlením požiadajte o vytýčenie  káblov verejného osvetlenia správcu p. Miroslava Políčka (kontakt 0911 727 871).
 • Investičná akcia „Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Brezová, ÚO 02687“, bude realizovaná prevažne na mestských pozemkoch. Po dokončení rekonštrukcie plynovodov bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta geometrický plán skutočného zamerania stavby, za účelom  zriadenia vecného bremena uloženia plynárenských zariadení – STL plynovodov, ich prevádzku a údržbu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, so žiadosťou o zriadenie vecného bremena.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. 21347/2019/OSMaZM/703 zo dňa 23.10.2019.
 • Dodržať podmienky zo zápisu z pracovného stretnutia zo dňa 09.12.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

 pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

 pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

 podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

 ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v rekonštrukcii plynovodov Šaľa – Brezová, ÚO 02687, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný  súhlas na výrub drevín od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb, nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v rekonštrukcii plynovodov Šaľa – Brezová, ÚO 02687, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný  súhlas na výrub drevín od Mesta Šaľa.

 pri ochrane drevín v stavebnej činnosti sa riadiť Arboristickým štandardom 2, ktorý je zverejnený na internetovej stránke  https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Kulich v auguste 2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/007517-2 zo dňa 26.09.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/007802-2-Or. zo dňa 10.10.2019.

 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/007546-2-Veg zo dňa 27.09.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 • Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2019/007465-2 zo dňa 25.09.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií    

 • Stavba Rekonštrukcia plynovodov Šaľa – Brezová, ÚO 02687 sa nedotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, nakoľko rekonštrukcia sa bude vykonávať podľa predloženej projektovej dokumentácie pri miestnych komunikáciách v intraviláne mesta Šaľa, na Ul. Brezová.
 • Stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2019/008972-002 zo dňa 28.11.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta

.     V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.

.     Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na

      základe záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.

 • Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 • V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

.     Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č. 78898/2019 zo dňa 25.10.2019.

 

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

 • V danej lokalite sa nachádzajú podzemné zariadenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Pri osadzovaní stavby žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma elektrických distribučných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území.
 • Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
 • Vyjadrenie č. CD 77440/2019 zo dňa 18.10.2019.

 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 V prípadoch, kedy sa bude obnova realizovať v trase jestvujúcich plynovodov vťahovaním do existujúceho potrubia nemáme žiadne výhrady.

 V prípadoch, kedy sa bude obnova realizovať v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných trasách žiadame dodržanie:

 Zákona 657/2004 Z.z. O tepelnej energetike, kde podľa §33 ods. 3) písm. b) je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a prevádzkyschopnosť sústavy tepelných zariadení vrátane výstavby objektov a zariadení a výsadby trvalých porastov v ochrannom pásme.

 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.

 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36               z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 732/2019/ZC zo dňa 29.11.2019.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 • Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6612017491 zo dňa 26.06.2020.

 

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa

 • Dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.
 • Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2204362 zo dňa 07.08.2020.

 

Michlovský, spol. s r.o. Piešťany /ORANGE SLOVENSKO a.s./

 • Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
 • Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 • Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
 • Upozorňujeme, že:
 • Vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
 • Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
 • Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 • Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 • Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 • Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 • Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ .
 • Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 • Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 • Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ.
 • Dodržať podmienky vyjadrenie č. BA – 3079/2019 o dňa 02.10.2019.

 

Menert-therm s.r.o. Šaľa

 • V danej lokalite kde bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
 • Vyjadrenie č. 71/2020 zo dňa 21.02.2020.

 

CableNet s.r.o. /SBD Šaľa/

 • V predmetnom území sa nachádzajú podzemné optické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa. Z toho dôvodu žiadame, aby ste v predmetnom území dodržali súbehy sietí v súlade s STN 73 6005.
 • Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
 • V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblom.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 01.10.2019.

 

HEIZER OPTIK spol.  s r.o.

 • V záujmovom území neprichádza k styku s vedeniami a zariadeniami telekomunikačnej siete.
 • Vyjadrenie č. VYJ 174/19ex zo dňa 01.10.2019.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

 • U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 639/2019.
 • Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
 • V ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 03.10.2019.

 

Wisper s.r.o.

 • Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej kabeláže spol. Wisper s.r.o.
 • Stanovisko č. SD/18506-RE-INTV zo dňa 01.12.2019.

 

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Odbor telekomunikácií

 • Správa telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
 • Vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/001076-135 zo dňa 03.10.2019.

 

Technická inšpekcia, a.s.

 • Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnotechnickými požiadavkami.
 • Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 • Odborné stanovisko č. 1561/2/2020 zo dňa 21.02.2020.

 

 1. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

 

 1. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.
 2. Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby.

 

 1. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 2. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

 

 1. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).

 

 1. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

 1. SPP-distribúcia, a.s., Ing. Stanislav Kulich, Ing. Miroslav Hronec, Vlastníci pozemkov / register "C" a register "E"/ a stavieb na nich na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná a vlastníkom susedných pozemkov.
 • hlavná trasa plynovodov

KN – C:

 • vetva A – Ul. Dolná:  588/1, 587/2, 524/1,
 • vetva B – Ul. P.J. Šafárika: 591, 588/6,
 • vetva C – Ul. B. Nemcovej: 589/1,
 • vetva D – Ul. P.J.Šafárika: 524/29-31, 524/32, 524/28, 524/25, 593/1, 594/27, 594/1, 705/4,
 • vetva D.1 – Ul. Družstevná: 594/25,
 • vetva F – Ul. Dolná: 805/3,
 • vetva G – Ul. Orechová: 592/1, 594/51, 594/52, 594/69, 595/8, 1236/2, 595/3
 • vetva H – Ul. Brezová: 713/1, 714/4, 710/3, 708/4, 706/2, 663/3
 • vetva I – Ul. Brezová: 677/3, 633/2, 663/1
 • vetva J – Ul. Gagarinova: 663/14, 663/24

 

KN – E:

 • vetva D – Ul. P.J. Šafárika: 1312
 • vetva F – Ul. Dolná: 1323/1
 • vetva G – Ul. Orechová: 728, 1328, 1221, 2 – 1242/1, 2 – 1235/1, 2 – 1234/4,               2 – 1233/1, 1232/5, 2 – 1227/2, 2 – 1225/1, 2 – 1224/1
 • ostatné priľahlé parcely
 • vetva A – vetva N: 586/1, 587/1, 524/7, 524/6, 524/5, 590/6, 590/5, 590/4, 590/3, 590/2, 590/1, 589/2, 589/3, 589/4, 524/4, 594/21, 594/45, 594/44, 594/34, 594/36, 792/1, 594/46, 594/47, 594/42, 594/40, 594/31, 594/48, 676, 678/2, 684/1, 689, 691, 694/3, 696/2, 703/1, 705/1, 707, 709/1, 711/1, 714/1, 716, 712/3, 710/2, 708/3, 706/1, 704/1, 704/2, 702/2, 700/1, 695/2, 692/4, 690, 688/1, 677/2, 668/1, 668/16, 4036/2, 667/3, 4053/2, 4054/2, 4055/2, 4037/2, 4038/3, 4056/4, 4057/2, 4058/2, 4039/2, 4040/1, 4059/2, 4060/2, 4041/3, 4042/2, 4061/1, 4043/3, 4062/2, 4044/2, 4063/2, 4064/2, 4065/2, 4066/2, 4089/1, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4052/2, 4085/2, 4051/2, 4084/2, 4050/2, 4083/2, 4049/2, 4082/2, 4048/2, 4081/4, 4080/2, 4047/2, 4046/1, 4079/2, 4045/2, 4078/2, 4014, 4013/3, 4013/6, 4017/2, 4018/2, 4012/3, 4019/2, 4011/2, 4010/1, 4020/1, 4009/3, 4002/2, 4008/2, 4003/2, 4004/2, 4007/2, 4005/2, 4006/2, 4069/2, 4068/2, 4000/1, 4067/2 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. území Šaľa.

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 03.04.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687“ na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

Stavebný úrad dňa 25.05.2020 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a predvolal ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.06.2020. Pri líniovej stavbe oznámil tunajší úrad začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola daná možnosť účastníkom konania nahliadnuť do dokumentácie povoľovanej stavby.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o uhradení správneho poplatku.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 25.03.2020.

 

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Príloha:

 • situácia

 

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Ing. Stanislav Kulich, SPP – distribúcia a.s., Útvar investícií stred Projekcia stred – pracovisko Zvolen, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
 2. Vlastníci pozemkov / register "C" a register "E"/ a stavieb na nich na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná
 • hlavná trasa plynovodov

KN – C:

 • vetva A – Ul. Dolná:  588/1, 587/2, 524/1,
 • vetva B – Ul. P.J. Šafárika: 591, 588/6,
 • vetva C – Ul. B. Nemcovej: 589/1,
 • vetva D – Ul. P.J.Šafárika: 524/29-31, 524/32, 524/28, 524/25, 593/1, 594/27, 594/1, 705/4,
 • vetva D.1 – Ul. Družstevná: 594/25,
 • vetva F – Ul. Dolná: 805/3,
 • vetva G – Ul. Orechová: 592/1, 594/51, 594/52, 594/69, 595/8, 1236/2, 595/3
 • vetva H – Ul. Brezová: 713/1, 714/4, 710/3, 708/4, 706/2, 663/3
 • vetva I – Ul. Brezová: 677/3, 633/2, 663/1
 • vetva J – Ul. Gagarinova: 663/14, 663/24

 

KN – E:

 • vetva D – Ul. P.J. Šafárika: 1312
 • vetva F – Ul. Dolná: 1323/1
 • vetva G – Ul. Orechová: 728, 1328, 1221, 2 – 1242/1, 2 – 1235/1, 2 – 1234/4,               2 – 1233/1, 1232/5, 2 – 1227/2, 2 – 1225/1, 2 – 1224/1
 • ostatné priľahlé parcely
 • vetva A – vetva N: 586/1, 587/1, 524/7, 524/6, 524/5, 590/6, 590/5, 590/4, 590/3, 590/2, 590/1, 589/2, 589/3, 589/4, 524/4, 594/21, 594/45, 594/44, 594/34, 594/36, 792/1, 594/46, 594/47, 594/42, 594/40, 594/31, 594/48, 676, 678/2, 684/1, 689, 691, 694/3, 696/2, 703/1, 705/1, 707, 709/1, 711/1, 714/1, 716, 712/3, 710/2, 708/3, 706/1, 704/1, 704/2, 702/2, 700/1, 695/2, 692/4, 690, 688/1, 677/2, 668/1, 668/16, 4036/2, 667/3, 4053/2, 4054/2, 4055/2, 4037/2, 4038/3, 4056/4, 4057/2, 4058/2, 4039/2, 4040/1, 4059/2, 4060/2, 4041/3, 4042/2, 4061/1, 4043/3, 4062/2, 4044/2, 4063/2, 4064/2, 4065/2, 4066/2, 4089/1, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4052/2, 4085/2, 4051/2, 4084/2, 4050/2, 4083/2, 4049/2, 4082/2, 4048/2, 4081/4, 4080/2, 4047/2, 4046/1, 4079/2, 4045/2, 4078/2, 4014, 4013/3, 4013/6, 4017/2, 4018/2, 4012/3, 4019/2, 4011/2, 4010/1, 4020/1, 4009/3, 4002/2, 4008/2, 4003/2, 4004/2, 4007/2, 4005/2, 4006/2, 4069/2, 4068/2, 4000/1, 4067/2 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. území Šaľa.

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 2. Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 71,                                        974 01 Banská Bystrica
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 8. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 9. MeT Šala, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 10. MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 1. SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 2. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 3. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
 4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa
 5. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 7. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 8. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 9. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
 10. MENERT THERM s.r.o., Ul. Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
 11. Heizer Optik spol. s r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18,                     821 05 Bratislava
 12. Türk Telekom International SK s.r.o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
 13. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 14. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 15. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 na vedomie

Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 •       k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy