Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.05.2021 - 14:28  //  aktualizácia: 05.05.2021 - 14:29  //  zobrazené: 241

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 na zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

10. mája 2021 o 16:30  hod. v kongresovej sále MsÚ

 

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

3.Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022

4.Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021

5.Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

6.Ing. Radovan Papp, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7.Karina Melegová, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8.Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9.Gabriel Kováč, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s.č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10.city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11.Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

13.Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali – Veči

14.Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

Zapísala: Anita Petkovová