Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2021 - 14:07  //  aktualizácia: 14.09.2021 - 14:07  //  zobrazené: 154

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie

P o z v á n k a

 

 na zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

20. septembra 2021 o 16:30  hod. v kongresovej sále MsÚ

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021
 2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022
 3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
 1. Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 1. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 2. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01 – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa
 5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa
 6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom
 7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa
 11. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena

na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala: Anita Petkovová