Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:39  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:40  //  zobrazené: 746

Chcem sa spýtať na dotáciu pre FK Veča z 12. 04. 2022, schválenú 28. 04. 2022 primátorom mesta vo výške 700 Eur

číslo: I58/2022

Požadované informácie citujeme:

„Dobrý deň, chcem sa spýtať na dotáciu pre FK Veča z 12. 04. 2022, schválenú 28. 04. 2022 primátorom mesta vo výške 700 Eur. Na aké podujatie bola dotácia schválená? Keďže išlo
o sumu vyššiu ako 200 Eur, prešla schvaľovaním príslušnou komisiou a následne MsZ? Je
v kompetencii primátora schváliť dotáciu nad 200 Eur bez diskusie v príslušnej komisii
a schválením v MsZ?“

Sprístupnené informácie:

Klubu FK Veča boli z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2022 schválené nasledovné dotácie:

  1. na podporu podujatia Detský turnaj 2022 vo výške 200 Eur, číslo zmluvy 319/2022,
  2. na podporu podujatia Deň detí vo výške 200 Eur, číslo zmluvy 320/2022,
  3. na podporu podujatia Memoriál Dušana Takácsa a Jozefa Kubíka vo výške 200 Eur, číslo zmluvy 321/2022,
  4. na podporu podujatia Súťaž vo varení guľášu spojenou s priateľskými futbalovými zápasmi vo výške 100 Eur, číslo zmluvy 322/2022.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta do výšky 200 Eur vrátane a MsZ nad 200 Eur.

Všetky žiadosti, na základe ktorých žiadatelia žiadali o dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2022, boli prerokované na Komisii mládeže a športu pri MsZ v Šali dňa 21. apríla 2022.

Všetky hore uvedené dotácie boli klubu pridelené na základe schválenia primátorom zo dňa  28. apríla 2022 a zmlúv o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Zmluvy boli uzatvorené dňa 06. 06. 2022, dňa 15. 06. 2022 boli zverejnené v centrálnom registri zmlúv a účinné od
16. 06. 2022.

Mestom poskytnuté dotácie sú uverejnené na webovej stránke www.sala.sk.
link: https://www.sala.sk/esam/dotacie