Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.07.2022 - 14:04  //  aktualizácia: 29.07.2022 - 14:04  //  zobrazené: 839

Dostane verejnosť možnosť pripomienkovať návrh cyklotrás v rámci projektu „vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry - 1. etapa.“?

číslo: I39/2022

Požadované informácie citujeme:

  1. „Dostane verejnosť možnosť pripomienkovať návrh cyklotrás v rámci projektu „vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry - 1. etapa.“? Ak áno, tak akou formou a kedy?
  2. Plánuje mesto pri príprave cyklotrás v meste spolupracovať so združeniami, ktoré sa tejto téme dlhodobo venujú a majú za sebou výrazné výsledky, napríklad cyklokoalícia? Ak áno, tak v akej forme a kedy? Pýtam sa najmä z dôvodu, že väčšina podobných projektov mesta (cyklopás, rekonštrukcie vnútroblokov) sa robia bez konzultácií s obyvateľmi či odborníkmi a potom tak aj dopadnú.  Pre upresnenie, predpokladám, že pri 1. etape ide
    o nasledujúce „cyklotrasy“:

1.) začiatok – ul. SNP (v priestore križovatky s ul. Bilická) – chodník na ul. Kráľovská (pri zadných vchodoch do sedempodlažných bytových domov ul. Novomeského) – okružná križovatka (OK ul. Hlavná, Kráľovská, Vlčanská) – ul. Vlčanská – okružná križovatka (OK ul. Vlčanská, Dolná, Družstevná) – ul. Dolná – RK kostol – Nám. Sv. Trojice (budova MsÚ) – ul. P. Pázmaňa – cez vnútroblok CMZ – ul. Mostová, NC BILLA – pozdĺž nájazdu na most ul. SNP po objekt Domu Kultúry – ukončenie

2.) začiatok križovatka ul. Vlčanská a ul. Jarmočná – ul. Krátka po objekt Základnej škola J. C. Hronského na ul. Krátkej – ukončenie

3.) Začiatok - okružná križovatka (OK ul. Hlavná, Kráľovská, Vlčanská) – ul. Hlavná po areál Mestského cintorína – ukončenie

4.) Začiatok okružná križovatka (OK ul. Hlavná, Kráľovská, Vlčanská) – ul. Hlavná cez záchytné parkovisko, pešiu zónu – po Nám. Sv. Trojice (budova MsÚ) – ukončenie.“

Sprístupnené informácie:

  1. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra – 1. etapa“.

Návrh a riešenie „Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry – 1. etapa“ budú predstavené na zasadnutí komisie územného plánovania, výstavby a dopravy (ďalej len komisia ÚPVaD). Zasadnutie komisie ÚPVaD sa uskutoční v priebehu 30. kalendárneho týždňa. Pozvánka s programom, termínom a miestom zasadnutia komisie bude zverejnená obvyklým spôsobom na webovom sídle mesta Šaľa www.sala.sk. Zasadnutie komisie ÚPVaD je verejné, čiže verejnosť má možnosť sa ho zúčastniť.

  1. Projektová dokumentácia – situácie s návrhom trasovania boli v pracovnej verzii zaslané na  pripomienkovanie zástupcom cyklokoalície a národnému cyklokoordinátorovi.