Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.02.2024 - 21:07  //  aktualizácia: 07.02.2024 - 21:11  //  zobrazené: 428

DOTÁCIE PRE OBLASŤ KULTÚRY PRE ROK 2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2024

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN o podmienkach poskytovania dotácií) mesto Šaľa vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2024.

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa. Dotácia môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom, ktorí nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Cieľ:

Podpora aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta Šaľa.

Oprávnené aktivity:

1. Zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií.

2. Rozvoj, tvorba, organizovanie a realizácia kultúrnych a umeleckých aktivít (výstavy, prehliadky, festivaly, koncerty, tvorivé dielne na zachovanie a osvojenie si tradičných zručností...).

3. Podpora publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu.

4. Podpora miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa.

5. Kultúrna reprezentácia mesta Šaľa na súťažiach a festivaloch.

Dotácie nemožno poskytovať na:

1. nákup alkoholu a tabakových výrobkov,

2. odmeňovanie pre organizátorov projektu/aktivity,

3. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,

4. nákup darov, suvenírov,

5. úhradu miezd, platov, ich náhrad, odmien a ostatných osobných vyrovnaní funkcionárov,

6. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,

7. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

8. činnosť politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

Forma a výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok). Finančné prostriedky sa poskytujú na základe schválených žiadostí primátorom mesta do výšky 200,00 Eur vrátane a MsZ nad 200,00 Eur. Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií (príloha č. 2 a príloha č. 3). K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Celková výška dotácií pre oblasť kultúry pre rok 2024 je 3 000,00 Eur.

Termín na predkladanie žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 28. 03. 2024. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2024.

Doručovacia adresa: Kontakt:

Mesto Šaľa

Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7

cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa

031/770 59 81 klapka 319

mobil: 0918 248 298

 

Vyhodnotenie projektov:

1. Formálne hodnotenie ‒ posúdenie formálneho súladu v zmysle prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:

a) splnenie cieľa projektu,

b) kvalita projektu,

c) finančná náročnosť projektu,

d) participácia žiadateľa na projekte,

e) prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali, ktorá odporučí projekty a výšku jednotlivých dotácií. Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí:

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa prílohy č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

 

 

 

 

 

Prílohy