Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.03.2016 - 12:30  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:25  //  zobrazené: 4194

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie, ktorá sa uskutoční dňa 14. marca 2016 so začiatkom o 15.15  hod. v zasadačke MsÚ

Program:
1. Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016
3. Návrh na zmenu  Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných  zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy
4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
5. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016
6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu
7. Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ul. Hornej v Šali
8. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ul. Hornej v Šali
9. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
10. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Pápaya, Nešporova 14, Šaľa
12. Mgr. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Sylvia Kleštincová, Štúrova 32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. d. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa