Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 03.12.2018 - 09:43  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 09:45  //  zobrazené: 2566

Hasičská zbrojnica Šaľa - VečaTento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95%.

 

 

Typ a názov projektu:

 

Hasičská zbrojnica Šaľa - Veča

..............................................

 

Výška poskytnutej dotácie

 

26389,28 EUR

..............................................

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

 

Názov Projektu

Hasičská zbrojnica Šaľa - Veča

Číslo zmluvy

č. PHZ-OPK1-2018-002291 - 771/2018 zo dňa 8.11.2018 zverejnená dňa 12.11.2018 v CRZ - http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3749449&l=sk

Výzva

Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 c) ochrany pred požiarmi, a to na:

1.výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

2.nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

3.výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

4.zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,

5.nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky

Financovaný

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95%.

Podľa ustanovení  §8a zákona  523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.,

Prijímateľ

Mesto Šaľa

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

(zverejnenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR)

11/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

3/2019 resp.12/2022

Výška poskytnutej dotácie

26389,28 EUR

Celkový rozpočet podľa žiadosti projektu

27889,28

Celkový rozpočet po verejnom obstarávaní

 

 

Obsah projektu:

Objekt, ktorý slúži ako budova hasičskej zbrojnice Šaľa – Veča, a v ktorej pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor mesta Šaľa, bol postavený v roku 1933, preto potrebuje nevyhnutné rozsiahle opravy tak vnútorných priestorov ako aj vonkajších častí budovy. Pôvodné garážové brány sú zastaralé a napriek údržbe už jednoducho nie sú dostatočnou ochranou techniky a je nutná ich výmena.  Budova okrem výmeny strechy a výmeny okien a dverí, ktoré financovalo mesto z vlastných zdrojov, nemala žiadne iné rekonštrukcie, či rozsiahlejšie opravy preto najmä priestory, kde je uskladnená technika DHZ mesta Šaľa potrebujú obnovu (výmenu elektroinštalácie, opravu podbitia strechy, opravu stropov v interiéri a ich izoláciu, opravu vonkajších a  vnútorných omietok, maľby, opravu strechy nad vonkajším WC, opravu podlahy garážového státia).

Cieľ účelu dotácie

  • Podpora ochrany pred požiarmi rozsiahlou opravou - rekonštrukciou stavby hasičskej zbrojnice (udržiavacie práce)
  • Zlepšenie podmienok pre výkon činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šaľa

Projekt je zameraný na nevyhnutné rozsiahle opravy objektu hasičskej zbrojnice na zlepšenie jej technických parametrov pre zachovanie trvalej udržateľnosti objektu, aby mohol naďalej plniť svoju funkciu hasičskej zbrojnice.

Aktivity projektu:

 

  • výmena garážových brán
  • výmena elektroinštalácie,
  • oprava podbitia strechy
  • oprava stropov v interiéri a izolácia,
  • oprava vonkajších a  vnútorných omietok, maľby,
  • oprava strechy nad vonkajším WC
  • oprava podlahy garážového státia
  • odpad vznikajúci pri realizácii udržiavacích prác bude odvezený na skládku odpadov v zmysle platnej legislatívy. Likvidácia odpadu bude súčasťou dodávky zhotoviteľa udržiavacích prác.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95%.