Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2023 - 12:19  //  aktualizácia: 27.11.2023 - 12:19  //  zobrazené: 750

Informovanie verejnosti - Centrum MBÚ - Šaľa

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  a upovedomenie o začatí konania

„Centrum MBÚ - Šaľa ”

navrhovateľa  ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice,  IČO: 52 708 233.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-mbu-sala-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa najneskôr do 21 dní od zverejnenia tohoto oznámenia.

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický  v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 primátor