Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.01.2016 - 08:38  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:57  //  zobrazené: 2000

Informovanie verejnosti - hydromelioračné kanály

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení Rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým rozhodol, že  zmena navrhovanej činnosti navrhovateľa Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská č. 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35 860 839

„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení – Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí. Projektový celok PC 2, Hydromelioračné kanály na území v správe SVP, š.p., OZ Piešťany – Hydromelioračný kanál ev. č. 5203 065 001 v okrese Šaľa”

sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona.

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na referáte životného prostredia OSaKČ MsÚ Šaľa, 3. poschodie, č. dv. 314 v čase úradných hodín.