Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.09.2023 - 14:35  //  aktualizácia: 20.09.2023 - 14:36  //  zobrazené: 728

Informovanie verejnosti - Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec,  podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z.                              o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti

„Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu” navrhovateľa  Duslo, a.s Šaľa, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, takto:

       zmena navrhovanej činnosti „Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu” uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu--1

Rozhodnutie je verejnosti prístupné aj v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie. Rozhodnutie sa považuje za doručené  15 deň  jeho zverejnenia.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať  do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na  Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 821 35 Bratislava.

                                                                                                              Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                          primátor