Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.01.2022 - 16:01  //  aktualizácia: 28.01.2022 - 16:02  //  zobrazené: 436

Káblový rozvod NN pre časť územia záhradkárskej osady v Šali, ulica Váhová

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

 

Vlastníci pozemkov – záhradiek a prístupovej cesty v záhradkárskej osade na ulici Váhovej v Šali, ktorých v konaní zastupuje Róbert Švéda, bytom V. Šrobára č. 571/10, 927 01 Šaľa

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 28.01.2022 podal žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

Káblový rozvod NN pre časť územia záhradkárskej osady v Šali, ulica Váhová,

 

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, na ulici Váhovej v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, záhrada) tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Dotknuté pozemky sú vo vlastníctve vlastníkov záhradiek a prístupových chodníkov (parc. č. 2424/11 a 2522/1), parc. č. 2508/3 a parc. č. 2522/89 vo vlastníctve Mesta Šaľa, parc. č. 2522/66 vo vlastníctve Jozef Rückschloss, bytom Lúčna 1856/9, 927 05 Šaľa, parc. č. 2522/86 vo vlastníctve Miloša Kalabu a Klaudii Kalabovej, obaja bytom Okružná č. 1025/28, 927 01 Šaľa.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 20.02.2019 pod spis. č. 3484/2019/SU/814 (2968/2018), ktoré sa stalo právoplatným a  vykonateľným dňa 20.02.2019.

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona o povolení predĺženia času platnosti územného rozhodnutia vydaného Mestom Šaľa dňa 20.02.2019 pod                        spis. č. 3484/2019/SU/814 (2968/2018) o umiestnení stavby Logistický park v Šali na pozemkoch mimo zastavaného územia Mesta Šaľa do 31.12.2025.

                                                                               

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona vo veci upúšťa od miestneho pojednávania.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia inak sa na ne neprihliadne.

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa  má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené  v prvostupňovom konaní  v  určenej lehote, hoci  uplatnené  mohli  byť (§ 42 ods. 4  stavebného zákona).

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za daň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší Stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk.sk, v časti “Elektronická úradná tabuľa”

 

Príloha:

 • situácia v mierke 1:500
 •  

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. Vlastníkom dotknutých pozemkov (pozemky register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa) a susedných pozemkov a stavieb na nich:

 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa,

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava

 

 • Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku   

 3/834, 921 80 Piešťany

 1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 9. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 10. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 11. SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánka č. 18, 927 01 Šaľa
 12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 13. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 15. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie

 1. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov)

 

ostatní:

 1. Peter Karas, EL.P.M., Vlčanská č. 6789/6A 927 01 Šaľa
 •  k spisu

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 95.98 kB)