Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2022 - 08:43  //  aktualizácia: 14.07.2022 - 08:44  //  zobrazené: 870

Mohlo by Mesto zabezpečiť opravu odtoku dažďovej vody do kanalizácie na rohu budovy CVČ pri vchode do Čajovne na konci vesmíru

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 30. júna 2022

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 06. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Mohlo by Mesto zabezpečiť opravu odtoku dažďovej vody do kanalizácie na rohu budovy CVČ pri vchode do Čajovne na konci vesmíru a na ul. Školskej pri prechode cez cestu do ZŠ Pionierska?
 2. Mohlo by Mesto zasadiť 3 vzrastlé stromy pred vchod do budovy Pošty za účelom zatraktívnenia tohto občanmi často navštevovaného verejného priestoru?
 3. Môže Mesto zabezpečiť, aby boli vyvesené oznamy a parte pravidelne a v plnom rozsahu aj na novej nástenke na ul. SNP?
 4. Môže Mesto zabezpečiť orezanie kríkov a veľkých konárov na ul. Družstevnej?
 5. Mohlo by Mesto zabezpečiť výmenu kontajnerov na sklo za kontajnery zvonového typu?
 6. Môže Mesto vykonať vyčistenie krajníc a betónových plôch na ul. Hviezdoslavova a tiež nahradiť nefunkčný smetný kôš pri artézskej studni pri nástenke?
 7. Mohlo by Mesto priviezť 3 ks lodičkových črepníkov do parku pri Večierke na ul.
  P. J. Šafárika za účelom podpory vytvárania sídliskovej komunity a pokračovať v pravidelných kontrolách neprispôsobivých občanov v tomto parku?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Odtok dažďovej vody zo zvodu pri vchode do „Čajovne na konci vesmíru“ bude vykonaný odvodňovacím žľabom cez chodník do trávnatej plochy do konca júla 2022. Prechod cez cestu do ZŠ Pionierska – odvod vody je zabezpečený odtokovými rúrami na obidvoch stranách komunikácie, zamestnanci mesta pravidelne čistia odtokové rúry, ale v tomto období ju listy a kvety zo stromov pri ceste upchávajú, tzn. že mesto zabezpečí intenzívnejšie čistenie odtokových rúr.
 2. Mesto zabezpečí výsadbu stromov v jesenných mesiacoch.
 3. Vyvesovanie parte zabezpečujú pohrebné služby vo vlastnej réžii. Pohrebné služby majú za týmto účelom kľúče od informačnej tabule na ul. SNP. Správa cintorínov mesta Šaľa opakovane pripomína pohrebným službám, aby vyvesovali parte aj v tejto informačnej tabuli. Oznamy, ktorých pôvodcom je správa cintorínov mesta Šaľa, sú pravidelne zverejňované aj v informačnej tabuli na ul. SNP.
 4. Mesto zabezpečí orezanie kríkov a konárov do 31. 08. 2022.
 5. Mesto Šaľa v zmluve so spoločnosťou Elekos, ktorá zastrešuje vývoz separovaných zložiek odpadov, má vyšpecifikované klasické 1100 litrové kontajnery. Pri takejto zmene by sme museli meniť zmluvu, aj so spoločnosťou Envi – geos Nitra, ktorá by potrebovala na vývoz týchto kontajnerov novú techniku, lebo klasickým zberovým vozidlom tieto kontajnery nevysypú. Teda z dôvodu technického a aj z dôvodov finančných nebudeme robiť takúto výmenu.

Ale na ulici L. Novomeského ideme vyskúšať kontajnery na sklo s dvomi malými otvormi na vhadzovanie fliaš na vrchnáku. Tento vrch sa uzamkne a nebude sa dať otvoriť. Ideme to skúšať z dôvodu, že  posledné dva mesiace na dvoch veľkých stojiskách na tomto sídlisku býva veľmi veľa skla. Máme podozrenie, že sklo sem vyvážajú z nejakých prevádzok. Dúfame, že keď príde auto so sklom a bude tu dlhšie stáť, tak si ho obyvatelia všimnú a nahlásia nám. 

 1. Vyčistenie krajníc a betónových plôch na ul. Hviezdoslavovej bude vykonané dňa
  13. 07. 2022. Pri artézskej studni sa nachádza plne funkčný smetný kôš.
 2. Mesto bude spolupracovať pri zveľadení parku pri Večierke za účelom podpory vytvárania sídliskovej komunity, avšak momentálne máme k dispozícii len vyradené kvetináče, v rozpočte mesta nie sú finančné prostriedky na nákup nových kvetináčov.
  Je nutné zvážiť použiteľnosť kvetináčov do uvedených priestorov.

Mestská polícia bude pokračovať v pravidelných kontrolách neprispôsobivých občanov v uvedenej lokalite. Zároveň žiadame občanov, keď sú svedkom protispoločenskej činnosti, aby nám to neodkladne nahlásili na bezplatné telefónne číslo 159, vtedy vieme okamžite zjednať nápravu.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia stratégie a komunálnych činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Mgr. Miloš Kopiari, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Helena Kysučanová, referentka životného prostredia

Mgr. Peter Krokavec, náčelník Mestskej polície Šaľa