Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.06.2016 - 08:19  //  aktualizácia: 10.06.2016 - 08:21  //  zobrazené: 1560

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.04.2016 podal

Jozef Kertész, trvale bytom 925 84 Vlčany č. 155

v zastúpení Ing. Líviou Porubskou, trvale bytom Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

 (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y

 

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373,

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 590/5 v katastrálnom území Šaľa, za účelom vytvorenia 2 bytových jednotiek.

 

Popis stavby:

 • Jestvujúci objekt súp. č. 373 je jednopodlažná budova, bez podpivničenia s plochou strechou.

 • nadstavbou jestvujúceho objektu súp. č. 373 sa vytvorenia dve samostatné bytové jednotky,

 • na 1. NP bude bytová jednotka prístupná samostatným vstupom zo závetria z  Ul. P.J. Šafárika,

 • pozostávajúca zo: vstupnej haly, chodby, 2x šatníka, 2x izby, obývačky, jedálne, kuchyne, kúpeľne, WC, skladu s práčovňou,

 • na 2. NP bude bytová jednotka, ktorá bude prístupná navrhovaným pristavaným schodiskom,

 • zvislé nosné konštrukcie nadstavby budú murované, navrhovaná vodorovná nosná konštrukcia bude z drevených trámov a strešná konštrukcia z drevených väzníkov v pultovom tvare,

 • bytová jednotka na 2. NP bude pozostávať z: 2x predsieň, chodby, šatníka, 2x izby, obývačky, jedálne, kuchyne, kúpeľne, WC, práčovne,

 • vykurovanie celého objektu bude ústredné, plynovým nástenným kotlom umiestneným v miestnosti 2.11 /práčovňa/,

 • celý objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100 mm,

 • objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn existujúcimi prípojkami, súčasťou stavby sú nové inštalácie: zdravotechnická, ústredné kúrenie, elektrická, bleskozvod.

   

  Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

   

  Stavba „Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373, bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Mag. arch., Mgr. Art. Kristián Csémy,  autorizovaný architekt *2091AA*, Akvadrat s.r.o., Ul. Dunajská 3, 945 01 Komárno, nasledovne:

   

 • Architektonické, urbanistické a technické:

  priestorové a výškové  umiestnenie objektu s.č. 373:

 • vzdialenosť nadstavby od uličnej parcely z čelnej strany sa nemení,

 • vzdialenosť nadstavby od susedných pozemkov a stavieb sa nemení,

   

  jestvujúci objekt s.č. 373:

  Dĺžka: 12,900m

  Šírka: 12,900m

  Zastavaná plocha: 166,41 m2

  Obostavaný priestor: 1489,36 m3

   

  Výška podlahy prízemia 0,000 = výška podlahy existujúceho objektu,

  Svetlá výška 1.NP = +3,350m od podlahy prízemia,

  Svetlá výška 2.NP = +2,700m od podlahy prízemia,

  Celková výška objektu súp. č. 373 bude + 8,100m od podlahy prízemia: ± 0,000

   

  priestorové a výškové  umiestnenie nadstavby:

 • Dĺžka: 12,900m

 • Šírka: 12,900m

 • Zastavaná plocha: 166,41 m2

 • Obostavaný priestor: 748,84 m3

   

  priestorové a výškové  umiestnenie prístavby schodiska:

 • priestorové umiestnenie objektu súp. č. 373 sa nemení,

 • Výška podlahy prízemia 0,000 = výška podlahy existujúceho objektu,

 • celková výška prístavby schodiska bude + 7,350m od ± 0,000,

   

  odstupová vzdialenosť prístavby schodiska:

 • od susedného objektu na pozemku parc. č. 590/4na 2,600 m.

 • od objektu s.č. 373 na pozemku parc. č. 590/5 na 0,000 m.

   

 • Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

 • objekt bude napojený na jestvujúce prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriky z Ul. P. J. Šafárika.

   

 • Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

 • Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok.

 • Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 -Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

   

 • Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

   

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 • Stanovisko č. ORHZ-NR1-524/2016 zo dňa 25.05.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Žiadame investor, aby počas výstavby zabezpečil rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.

 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/002862-2 zo dňa 30.03.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia

 • Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.

 • záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2016/003945-2 zo dňa 10.05.2016.

   

  MsÚ Šaľa,  referát dopravy a technických činností

 • Pri navrhovanom objekte sa nachádza odstavná a parkovacia plocha v majetku mesta a slúži ako prístup k navrhovanému objektu. Referát dopravy a technických činností súhlasí s využitím priestoru ako parkovacej plochy.

 • vyjadrenie v zápisnici z miestneho konania zo dňa 24.05.2016.

   

  V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.

  Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

   

  Upozornenie:

  Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

   

  Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

   

  Odôvodnenie:

  Dňa 13.04.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

   

  Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

  Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

  Keďže sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.05.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

  Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

  Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

  Stanoviská oznámili:

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia

 • MsÚ Šaľa,referát dopravy a technických činností

   

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

   

  Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

   

  Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

   

  Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

   

  Poučenie o odvolaní:

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

  Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

   

   

  Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

   

  Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

   

   

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 1)  vo výške 40.00 € bol zaplatený dňa 14.04.2016.

   

  Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie

 • situácia v mierke 1:200

   

  Doručí sa:

  účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

(splnomocnenec navrhovateľa)

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 590/6, 590/4, 587/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 2. Bytový dom  súp. č. 376, na Ul. Dolnej, na pozemku register "C" parc. č.  524/8, kat. územie Šaľa
 3. Bytový dom  súp. č. 377, na Ul. Dolnej, na pozemkoch register "C" parc. č.  524/7, 524/6, 524/5 kat. územie Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

949 11  Nitra

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 3. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 

 na vedomie

Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

           (splnomocnenec navrhovateľa)

 • k spisu

   

Prílohy

Situácia

(pdf - 379.16 kB)