Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.10.2022 - 08:53  //  aktualizácia: 04.10.2022 - 08:54  //  zobrazené: 624

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2023

N á v r h

plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK  na I. polrok  2023

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.

 

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

 

  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Šaľa
  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly stavu a nakladania s pohľadávkami mesta Šaľa  

 

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

 

  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly  čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v Domove dôchodcov Šaľa
  • Kontrola čerpania prevádzkových výdavkov rozpočtovej organizácii mesta Šaľa - vo vybranej materskej škole

 

Ostatná činnosť podľa § 18f  zákona o obecnom zriadení v platnom znení

 

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, ak vec neznesie odklad
  • Kontroly vykonávané na základe požiadania primátora mesta Šaľa, ak vec neznesie odklad
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícii v roku 2022
  • Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2022
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
  • Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v roku 2023

 

V I. polroku 2023 bude naďalej Útvar hlavného kontrolóra mesta Šaľa pokračovať v činnosti Združenia hlavných kontrolórov SR a zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch súvisiacich s činnosťou samosprávy.                                                                                

 

 

                                                                                          Ing. Martina Bartošovičová v.r.

                                                                                               hlavná kontrolórka mesta