Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.11.2003 - 11:18  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:10  //  zobrazené: 3058

O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta

číslo: 16/2003  |  dátum schválenia: 13.11.2003  |  dátum účinnosti: 08.12.2003  |  stav: zrušené

§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Nariadenie vymedzuje všeobecné pojmy a definície, podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Šaľa, poplatkové povinnosti fyzických a právnických osôb, ako aj sankcie za porušenie ustanovení tohoto nariadenia.
2. Za stavby a zariadenia pre informácie, reklamu a propagáciu sa pre účely tohto nariadenia považujú najmä vybudované propagačné plochy pre plagátovanie, vývesné skrinky, informačné tabule a pútače, ktoré slúžia spoločenským, kultúrnym, obchodným a iným účelom. Môžu sa umiestniť na stavbách alebo pozemkoch vo všetkých zónach mesta alebo na voľnom priestranstve.
3. Mesto Šaľa je podľa § 71 ods. 1 písmeno c Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom povoľujúcim informačné, reklamné a propagačné zariadenia (ďalej len zariadenia) pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.


§ 2
Vymedzenie pojmov


1. Reklamné zariadenia - sprostredkúvajú ponuku najmä tovarov a služieb s cieľom získania zákazníkov (komerčná reklama).
2. Informačné zariadenia - poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a dostupnosti lekárskych zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti lokalít s kultúrnymi pamiatkami, športovými a rekreačnými zariadeniami, smeroch ulíc a miestnych častí a pod.
3. Propagačné zariadenia - informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, historické, telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele. Sem patria aj firemné tabule, transparenty a tabule so zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu, humanitu a pod.
4. Reklama je verejná informácia uskutočňovaná prostredníctvom nosičov informácií (môžu mať povahu papierových pútačov, propagačného materiálu, svetelnej, obrazovej, zvukovej, figurálne, viacrozmernej formy), ktorej účelom je informovať spotrebiteľa o produktoch, presviedčať a získať ho na ich užívanie alebo inak ovplyvňovať jeho rozhodovanie pri výbere produktov.
5. Reklamou nie je označenie sídla, trvalého pobytu, prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnických osôb alebo fyzických osôb obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov, iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb, označenie listov a výrobkov obchodným menom, výročné správy, spravodajské a publicistické informácie.
6. Propagačné miesta sú mestom určené miesta na vylepovanie plagátov, papierových reklám a iných tlačív krátkodobého charakteru.


§ 3
Zásady pre uskutočňovanie a realizáciu propagácie a reklamy


1. Umiestňovanie propagácie (ako sú plagáty, papierové reklamy, iné tlačivá krátkodobého charakteru) je povolené po dohode so správcom a len na vyhradených miestach k tomuto účelu spôsobilých ( príloha č. 1), poplatky sú určené vo VZN o miestnych poplatkoch.

2. Umiestnenie propagácie na mestské propagačné miesta zabezpečuje správca – pracovníci mestského domu kultúry a po dohode s ním iné organizácie alebo združenia.

3. Povoleniu MsÚ, okrem vyhradených miest podľa bodu 1. podliehajú informačné, reklamné a propagačné zariadenia pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

4. Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnený vlastník pozemku alebo stavby, prípadne fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo stavby, prípadne s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu či pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

5. Majiteľ, správca alebo užívateľ objektu môže umiestňovať stálu i jednorázovú informáciu vo výkladných priestoroch a na fasádach budov so súhlasom MsÚ, pokiaľ propaguje vlastnú činnosť, výrobky a predávaný tovar a činnosť neziskových organizácií. Tieto vývesné štíty na fasádach budov budú pevne uchytené a svojimi rozmermi a výtvarným riešením budú spĺňať urbanistické, architektonické, estetické a kvalitatívne kritéria stanovené mestom Šaľa pre priestor, v ktorom majú byť umiestnené. Jednorázové informácie vo výkladných priestoroch musia mať najmenší rozmer formátu A4.

6. Ak sa umiestňuje zariadenie na pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, žiadateľ predloží povolenie na užívanie verejného priestranstva.

7. Ak sa umiestňuje zariadenie na stavbe vo vlastníctve mesta Šaľa, žiadateľ predloží platobný výmer s uvedením užívanej plochy a doby užívania.

8. Za obsahovú a bezpečnostnú stránku propagačného a reklamného zariadenia zodpovedá pôvodca.

9. Majiteľ trvalého propagačného miesta umiestneného v meste zodpovedá za jeho estetickú a obsahovú náplň a za jeho technický stav.

10. Na území mesta Šaľa je zakázané propagovať tabak, tabakové výrobky, alkohol a iné námety podnecujúce zdraviu škodlivý a nemorálny spôsob života.

11. Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia mimo povolených miest sa zakazuje. V prípade porušenia zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby.

12. Na území mesta je možné umiestňovať prenosnú (mobilnú) reklamu len so súhlasom MsÚ, výlučne v zelenom páse popri cestách a chodníkoch. Umiestnenie takejto reklamy priamo na chodníku je zakázané.

13. Stavby a zariadenia pre reklamno-informačné tabule svojím vyhotovením ani umiestnením nesmú porušovať vzhľad mesta alebo krajiny, ohrozovať verejnú bezpečnosť, poriadok a estetiku, zabraňovať rozhľadu na cestách a miestnych komunikáciách a nesmú nadmerne obťažovať okolie hlukom alebo svetlom.
14. Reklamno-informačné zariadenia vrátane inzercie určené pre spotrebiteľa nesmú:
a) obsahovať informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,
b) zneužívať dôveru spotrebiteľa, nedostatok jeho skúseností a vedomostí alebo jeho dôverčivosť,
c) obsahovať údaje o produkte, ktoré nemožno preukázať,
d) propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo užívanie sú zakázané,
e) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie,
f) propagovať násilie, vandalizmus a vulgárnosť a nesmie svojím obsahom navádzať na protiprávnu činnosť alebo vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou,
g) propagovať sexualitu zobrazením sexuálnych stimulov, nahoty alebo čiastočnej nahoty ľudského tela neslušným spôsobom,
h) propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie a produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na túto škodlivosť výslovne a zreteľne upozornilo,
i) propagovať produkty ako prospešné zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín, ak to nie je odborne preukázané,
j) využívať podprahové vnímanie človeka.
15. Informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily.


§ 4
Poplatky


1. Poplatky z reklamy na území mesta Šaľa sa vyrubujú v zmysle VZN č. 36/2002 O miestnych poplatkoch na území mesta Šaľa (reklamné plochy).
2. Poplatky za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šaľa sa vyrubujú v zmysle VZN č. 36/2002 O miestnych poplatkoch na území mesta Šaľa.


§ 5
Sankcie


Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok
podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ak ide o právnické
osoby).


§ 6
Záverečné ustanovenia


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
- Mestská polícia v Šali
- Útvar hlavného kontrolóra
- osoby poverené primátorom mesta
- oddelenie strategického plánovania a rozvoja mesta

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN
č. 16/1998 o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Šaľa zo dňa
18.9.1998, doplnenie VZN zo dňa 5.11.1998 a dodatok č.1 zo dňa 26.6.2003.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Šali 13. novembra 2003 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej
tabuli, t.j. 8. decembra 2003 a platí na celom území mesta Šaľa.


Ing. Tibor Baran, v. r.
primátor mesta


Príloha č. 1 – K VZN č. 16/2003 O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Šaľa


Propagačné (plagátovacie) plochy:
- park pri Večierke na Dolnej ulici
- pri Mestskej knižnici na Námestí A. Dubčeka
- pri železničnej stanici
- pri predajni Jednota Supermarket Lux
- na ulici Okružnej
- na Hlavnej ulici ( pred kaviarňou Viktória, reštaráciou Centro, pred VÚB, predajňou Orange)
- na ulici L. Novomeského
- Šaľa – mestská časť Veča – COV
- Šaľa – mestská časť Veča –pri predajni Jednota Diskont
- Šaľa – mestská časť Veča – pri židovskom cintoríne
- pri autobusových zastávkach v Šali a mestskej časti Veča
- slavobrány na verejnom osvetlení na ulici SNP, Hlavná, P. Pázmaňa
- priestor pred MsÚ - pre účely volebnej kampane pre voľby do samosprávy mesta

Prílohy