Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 23.03.2023 - 12:16  //  aktualizácia: 23.03.2023 - 12:21  //  zobrazené: 710

Obnova a doplnenie herných prvkov detského ihriska a viacúčelovej hernej plochy na Ul. Kpt. Jaroša v Šali

 

Názov projektu

Obnova a doplnenie herných prvkov detského ihriska a viacúčelovej hernej plochy na Ul. Kpt. Jaroša v Šali

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory UV SR 9/2023

bola zverejnená tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7558060/

Poskytovateľ

Úrad vlády Slovenskej republiky

Program/účel dotácie

Na rekonštrukciu detského ihriska a viacúčelovej hracej plochy na Ul. Kpt. Jaroša v Šali“

Dotácia bude použitá na pokrytie nevyhnutných výdavkov prijímateľa, súvisiacich s obnovou detského ihriska a viacúčelovej hracej plochy na Ulici Kpt. Jaroša, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch parc. č. 4164 o výmere 1448 m2 v okrese Šaľa, obec Šaľa, KÚ Šaľa, druh pozemku – ostatná plocha a na pozemku parc. č. 4169/1 o výmere 2211 m2 v okrese Šaľa, obec Šaľa, KÚ Šaľa, druh pozemku – ostatná plocha, evidovaných v KN register C na liste vlastníctva č. 1, umiestnenie pozemkov – pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce (ďalej ako „stavba“)

Financovaný z

dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci priamej podpory

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

02/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

12/2023

Schválený grant

7200 EUR

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou je celá komunita ľudí, ktorá býva v blízkosti ulice Kpt. Jaroša. Najmä ľudia z priľahlých bytových domov sa svojpomocne snažili o úpravu pôvodných herných prvkov a zveľadenie celého okolia ihriska, avšak primárne je celý projekt orientovaný na deti a mládež do 18 rokov. Pre menšie deti je to priestor pieskoviska s rôznymi hojdačkami, väčšie deti si tu nájdu rôzne preliezky alebo balančný mostík/lávku. Viacúčelová hracia plocha vytvorí priestor pre minimálne 3 športy (basketbal, volejbal, nohejbal), a teda bude využiteľný nielen mládežou, ale aj dospelými. Detské ihrisko a viacúčelová hracia plocha sú voľne dostupné pre široké okolie a obnova herných prvkov zvýši vekovú hranicu využitia riešeného územia. V širšom okolí má trvalý pobyt celkom 130 detí vo veku do 18 rokov. Projektom sa zatraktívnia priestory pre hry a športové využitie detí, ktoré je nevyhnutné motivovať najmä v dnešnej pandemickej situácii. Pôvodné pieskovisko bude zveľadené a doplnené o rôzne trvalky odpudzujúce dotieravý hmyz čím sa skvalitní čas trávený na čerstvom vzduchu.

Obsah projektu

Riešené územie sa nachádza v okrajovej časti mesta Šaľa. Dotknuté detské ihrisko a viacúčelová hracia plocha je jedinou možnosťou na hry pre množstvo detí (takmer 130 detí vo veku do 18 rokov), nakoľko sa nachádza ďaleko od širšieho centra mesta, kde majú deti oveľa viac možností na zábavu. Ihrisko obsahuje pôvodné herné prvky, ktoré sú napriek snahe obyvateľov, v nevyhovujúcom stave. Vykazujú výrazné znaky opotrebenia a nevyhovujú už aktuálnym bezpečnostným štandardom. Priľahlá hracia plocha neobsahuje žiadne prvky využiteľné na športové vyžitie detí v rôznom veku. Cieľom predkladaného projektu je obnova detského ihriska a viacúčelovej hracej plochy, kde pôvodné herné prvky budú doplnené o hojdačku, balančný mostík resp. lanovú lávku. Priestor pieskoviska bude v spolupráci s obyvateľmi priľahlých bytových domov kompletne zrekonštruovaný, pôvodné pieskovisko bude nahradené novým, rozmerovo menším. Následne vznikne priestor na vysadenie trvaliek odpudzujúcich dotieravý hmyz (napr. levanduľa, a. i.). Osadia sa lavičky a absentujúci odpadkový kôš. Pre zlepšenie pobytu detí na detskom ihrisku bude riešená plocha doplnená o drevinu, ktorá zabezpečí nielen tieň v letnom období, ale svojimi vlastnosťami sa pričiní o zlepšenie kvality ovzdušia v mestskom prostredí. Priľahlá herná plocha bude doplnená o basketbalový kôš, nevyužité stĺpy po oboch stranách budú obnovené novým náterom a dokúpením volejbalovej siete, využiteľnej aj na nohejbal vzniknú nové možnosti na športové vyžitie množstva detí z okolia. Priestor medzi detským ihriskom a viacúčelovou hracou plochou bude doplnený o vysadené kry (Photinia fraseri – 10 ks), ktoré postupne vytvoria prirodzenú bariéru na stlmenie prípadného hluku z detského ihriska, ale zlepší aj klimatické podmienky v riešenom území. Namiesto pôvodne plánovanej tabule na kreslenie pribudne fit prvok pre cvičenie.

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky“.