Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.06.2023 - 10:53  //  aktualizácia: 16.06.2023 - 10:58  //  zobrazené: 470

P O Z V Á N K A na 4. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2023 o 16:30 hod.

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2023
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

 1. Otvorenie
 2. Návrhy
 • Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022, Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022
 • Vývoj hospodárenia k 30.04.2023
 • Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023
 • Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
 • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
 •  Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa  a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • Dušan Demín, ul. Murgaša č. 10, 940 01 Nové Zámky – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • Ing. Michal Takáč, Cintorínska 1938/8, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo: V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • Ing. Tomáš Kemenskí a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
 • Návrh Stanov obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

 1. Rôzne

 • Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a viacročného rozpočtu od členov komisie  

 1. Záver

Šaľa, 16.06.2023

                                                                                                           JUDr. Anna Torišková
                                                                                                              predseda komisie