Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.06.2023 - 09:08  //  aktualizácia: 13.06.2023 - 09:09  //  zobrazené: 546

Plán kontrolnej činnosti HK a ÚHK na II. polrok 2023

N á v r h

plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK  na II. polrok  2023

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

  • Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly  čerpania mzdových nákladov a výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa

                  

  • Kontrola nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta v rozpočtovej organizácii mesta Šaľa vo vybranej materskej škole

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

  • Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2022 Z.z. o účtovníctve v procese inventarizácie majetku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. ku dňu účtovnej závierky k 31.12.2022

Ostatná činnosť podľa § 18f  zákona o obecnom zriadení v platnom znení

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, ak vec neznesie odklad

  • Kontroly vykonávané na základe požiadania primátora mesta Šaľa, ak vec neznesie odklad

  • Kontrola vybavovania sťažností a petícii v roku 2022

  • Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

  • Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v roku 2023

V II. polroku 2023 bude naďalej Útvar hlavného kontrolóra mesta Šaľa pokračovať v činnosti Združenia hlavných kontrolórov SR a zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch súvisiacich s činnosťou samosprávy.                                                                                

                                                                                          Ing. Martina Bartošovičová v.r.

                                                                                               hlavná kontrolórka mesta