Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.01.2020 - 07:32  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:33  //  zobrazené: 938

Počet konaných miestnych referend v období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2018 (podľa § 4 ods. 2 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

číslo: I23/2019

Požadované informácie:

  1. Počet konaných miestnych referend v období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2018 (podľa § 4 ods. 2 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
  2. V súvislosti s konanými miestnymi referendami, podľa bodu 1., žiadam o sprístupnenie informácií:

a)   informácie o tom, či je konanie miestneho referenda upravené všeobecne záväzným
nariadením alebo iným dokumentom vydaným na úrovni obce (vyššieho územného
celku),

b)   dátum konania,

c)   presné znenie otázky, resp. otázok, ktoré boli predmetom miestneho referenda,

d)  informácie o tom, či sa miestne referendum organizovalo na základe petície skupiny
obyvateľov obce (§ 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a § 15 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov),

e)   informácie o výsledkoch miestnych referend (zápisnica alebo iný písomný dokument),

f)   počet oprávnených voličov, počet zúčastnených voličov a výsledky hlasovania,

g)  informácie o prijatých opatreniach obce na základe výsledkov miestnych referend,
ktoré sa už konali,

h) informácie o tom, či bolo niektoré z konaných miestnych referend zmenené
alebo zrušené po uplynutí troch rokov od ich účinnosti.

 

Sprístupnené informácie:

1.V meste Šaľa sa v období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2018 nekonalo miestne referendum (podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

 

2.V nadväznosti na odpoveď v bode 1. sú otázky bezpredmetné.