Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 14.01.2019 - 19:06  //  aktualizácia: 14.01.2019 - 19:08  //  zobrazené: 1975

Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa

Názov projektu

Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa

Operačný program

Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Európsky fond  regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 Sociálne začlenenie

 

4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Špecifický cieľ:

112 - Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Prijímateľ

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Kód výzvy

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Kód projektu:

312041R791

Kód žiadosti o NFP:

NFP312041R791

Začiatok realizácie aktivít projektu

01/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

02/2021

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

26

 Celková výška oprávnených výdavkov projektu

499 814,90 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 100% oprávnených nákladov

499 814,90 EUR

Stručný popis projektu

Projekt je realizovaný v prospech cieľovej skupiny detí a plnoletých fyzických osôb, ktorým sa poskytujú soc. služby a pre zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore s orientáciou na kontinuitu a rozvoj opatrovateľskej služby (ďalej „OS“) v oprávnenom území mesta Šaľa. Zámerom je zlepšiť prístup k OS zvýšením súčasného prepočítaného stavu 38,7 opatrovateliek najmenej o 2 na merateľný ukazovateľ 41 podporených kapacít nových, inovatívnych služieb a opatrení na komunitnej úrovni v domácom prostredí. Projekt prispeje k tvorbe flexibilného a efektívneho systém soc. služieb na komunitnej úrovni a zlepší dostupnosť OS ako predpokladu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Poskytovaním OS ako hlavnej aktivity projektu sa podporí zotrvanie cieľovej skupiny v jej prirodzenom prostredí a zníži tlak na jej umiestnenie v pobytových zariadeniach. Vybuduje sa fungujúci systém komunitných služieb v meste so zvýšeným pomerom zastúpenia terénnej a ambulantnej formy ich poskytovania a vyššou kvalitou života klientov. Podporí sa tiež súbeh pracovného a rodinného života spoločných domácností a prispeje k zamestnanosti v meste udržaním či vytvorením nových pracovných miest.

Zmluva o poskytnutí NFP číslo: I312041R79101 nadobudla účinnosť 13.12.2018 a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3800906&l=sk