Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.08.2020 - 09:20  //  aktualizácia: 12.08.2020 - 09:23  //  zobrazené: 1002

Pracovná pozícia - referent – metodik pre základné školy

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:
 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre základnú školu podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť (čestné vyhlásenie),
- skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva,
- znalosť legislatívy predovšetkým v oblasti školstva, všeobecne záväzných predpisov  a metodiky riadenia a organizovania výchovno – vzdelávacieho procesu,
- samostatnosť, precíznosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita
- komunikatívnosť, flexibilita, tímová práca, zvládanie stresu
- ochota nadobúdať nové vedomosti a zručnosti
- zvládnutie vysokého pracovného nasadenia
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači, 
 
Charakteristika pracovného miesta:
- kontrola dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, 
- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva a pokynmi odboru školstva OÚ,
- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam,
- tvorba koncepčných , metodických a analytických materiálov na úrovni obce, 
 
Celkový počet obsadzovaných pracovných miest: 1
Základná zložka mzdy (pri odbornej praxe do 6 rokov) 1041,- EUR
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 09. 2020
 
Termín uzávierky prihlášok:  24. augusta 2020
 
Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, o pedagogickej praxi, s profesijným životopisom a súhlasom na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:
 
Mesto Šaľa – Mestský úrad
personálny referát Zn. referent – metodik pre základné školy
Nám. Sv. Trojice č. 7
927 15  Šaľa
 
Šaľa  11. 08. 2020
Mgr. Jozef Belický, v.r.
primátor mesta