Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.08.2016 - 12:01  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:51  //  zobrazené: 2858

Pracovná pozícia - vedúci Krízového centra

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Horná ul. 11, 927 01 Šaľa, IČO 17641471

 

na základe ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:  vedúci Krízového centra

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačným predpokladom podľa zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to: 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a),

  alebo 

  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1.

 • minimálna odborná prax 3 roky v sociálnej práci

   

  Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

 • znalosť zákonov zo sociálnej oblasti – osobitne o sociálnych službách, pracovno-právnych predpisov - osobitne výkonu práce vo verejnom záujmea všeobecných právnych predpisov,

 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači,

 • prax v sociálnych službách vítaná,

   

  Charakteristika pracovného miesta:

 • priame riadenie zamestnancov útulku, nocľahárne a nízkoprahového denného centra

 • práca s fyzickými osobami v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je ich ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy najmä z dôvodu:

 • že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

 • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva a pomoc pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov

 • spolupráca s mestskou samosprávou a štátnou správou

   

  Predpokladaný nástup do zamestnania: október 2016

   

  Termín uzávierky prihlášok:  14. septembra 2016

   

  Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,

 • profesijný životopis,

 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax alebo čestné vyhlásenie

 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),

 • Koncepcia riadenia Krízového centra a práce s osobami v nepriaznivej sociálnej situácii – rozsah max. 5 strán.

  Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné  doručiť v  obálke „Výberové konanie – vedúci KC - NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne OSS alebo zaslať poštou na adresu:

   

  Organizácia sociálnej strostlivosti

  Horná 11

  927 01  Šaľa 

  Obálku označiť textom: „ Zn. vedúci KC“

   

   

  Šaľa  22. 08. 2016

   

  Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS