Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.08.2016 - 12:41  //  aktualizácia: 05.08.2016 - 12:43  //  zobrazené: 1898

Prístavba autoumyvárne k prevádzkovej budove čerpacej stanice EXTRABENZ súp. č. 1527

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A                                                                                                  

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

EXTRABENZ  spol. s r. o., so sídlom Ul. Nitrianska č. 1527, 927 05 Šaľa,
IČO: 34 143 033 (ďalej len "stavebník")
podala dňa 12.7.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Prístavba autoumyvárne k prevádzkovej budove čerpacej stanice
EXTRABENZ súp. č. 1527
- časť  SO 3 Spevnené plochy
(ďalej len "stavba") na Ul. Nitrianskej v Šali, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3978/1, s upraveným napojením na Ul. Hospodársku cez pozemok register "E" parc. č. 79/2 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 01996/2016/SU/00168 dňa 27.5.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 23.6.2016.
Stavba obsahuje:
SO 3 Spevnené plochy:
 navrhované spevnené plochy budú betónové, s asfaltovým povrchom a zo zámkovej dlažby,
 betónová bude vstupná a výstupná rampa do umyvárne, asfaltové plochy budú rozšírenia výjazdovej komunikácie s napojením na Ul. Hospodársku cez pozemok register "E" parc. č. 79/2 kat. územie Šaľa a preložené miesta pre státie motorových vozidiel, ostatné spevnené plochy - chodníky a vyvýšené plochy okolo objektu budú zo zámkovej dlažby,
 parametre navrhovaných spevnených plôch sú nasledovné:
- betónové      13 m2,
- asfaltové  108 m2,
- zo zámkovej dlažby    29 m2,
 odvodnenie betónových spevnených plôch bude cez odvodňovacie žľaby napojené do sedimentačnej nádrže, plochy zo zámkovej dlažby budú odvodnené cez škáry v dlažbe, asfaltová plocha bude odvodnená vyspádovaním k zeleným plochám,
 miesta pre státie 3 OA budú odvodnené do uličnej vpuste vybavenej odlučovacím zariadením ľahkých kvapalín, vpust sa napojí na podzemné vsakovacie bloky.

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa   § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 26.8.2016 (piatok) o 10.00 hodine 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade,  3. poschodie, miestnosť č. 317.
Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.
Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Vyvesené dňa:    ..................................                      Zvesené dňa:  .......................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................
Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. EXTRABENZ  s. r.o., Ul. Nitrianska č. 1527, 927 05 Šaľa
2. Vlastníci pozemkov
       register "C" parc. č. 3976/2, 3976/10, 3979/2, 3983/2, 3983/4, 3983/13, 3983/14,  3983/15,     
       a pozemkov register "E" parc. č. 68/100, 79/2, 79/3, 550/100
v kat. území Šaľa a stavieb na nich:  
- Mesto Šaľa, primátor
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
- Mgr. Daniela Javorská, Hliník č. 1869/17, 927 05 Šaľa
- Miroslav Sýkora, Ul. Nešporova č. 1007/1, 927 01 Šaľa
- Tomáš Heštera, Ul. Hospodárska č. 8, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

3. Ing. Jozef Tamaškovič, Ul. P. Pázmáňa č. 30, 927 01 Šaľa

dotknutým orgánom jednotlivo
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska  č. 64, 949 11 Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, (OH, ŠSOO, OPaK, VZ)
      Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
9. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby,
      Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmáňa č. 4, 927 01 Šaľa
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
15. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
16. MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
17. MsÚ Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
18. EXTRABENZ  s. r.o., Ul. Nitrianska č. 1527, 927 05 Šaľa
k spisu

 


                                                                                                                                                                                            
                                                                                            Mgr. Jozef Belický
                                                                                             primátor mesta